HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over coronamaatregelen

De corona pagina op onze website is aangepast zodat u de informatie voortaan per vakgebied kunt terugvinden. Ook staan per vakgebied de belangrijkste regelingen en begrippen vast boven aan en kunt u aan de datum herkennen hoe actueel dit is. Onderstaand de belangrijkste zaken van de afgelopen week.

Togs

De regeling is verruimd. Zodanig dat nu ook op grond van geregistreerd SBI nevencode – gebaseerd op de nevenactiviteiten van de onderneming de bijdrage kan worden aangevraagd. Daarnaast wordt onder voorwaarden nu ook een bijdrage toegekend als de onderneming gevestigd is op het huisadres. Leest u ook onze casus van de dag over dit onderwerp.

TOZO

De doelgroep voor deze regeling is uitgebreid met AOW’ers en grenswerkers.

NOW

De afgelopen week zijn er geen noemenswaardige aanpassingen geweest. Daarom brengen wij nogmaals de aanpassing van vorige week onder uw aandacht inzake de groepsmaatschappijen die geïllustreerd wordt in één van onze casussen van de dag.

Het overleg tussen het ministerie SZW en de NBA heeft nog niet geleid tot een algemeen geldend controle protocol.

Fiscale maatregelen

Per 24 april jl. zijn meerdere nieuwe regelingen afgekondigd. Leest u meer in onze artikelen over aanpassing van de gebruikelijk-loonregeling en het urencriterium.

Verdere aanpassingen zijn:

Werkkostenregeling

De vrije ruimte voor werkgevers wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Zo kunnen werkgevers met voldoende ruimte werknemers iets meer tegemoetkomen.

Fiscale coronareserve voor de VpB

Verwachte verliezen van bedrijven in 2020 kunnen alvast in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaliter kan dit pas worden verrekend bij de VpB-aangifte 2020. Wel geldt dat deze coronareserve niet meer mag bedragen dan de winst van 2019.

Excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietinstellingen bieden vanwege de coronacrisis de mogelijkheid van tijdelijk uitstel van rente en aflossing tot 6 maanden. Bij hypothecaire leningen met een fiscale aflossingsverplichting, moet dit in 2021 uiterlijk zijn terugbetaald. Volgens dit besluit kan de uitgestelde aflossingsverplichting worden gespreid over de restant looptijd (tot 30 jaar) of men kan er voor kiezen om de uitgestelde aflossingsverplichting om te zetten in een aparte lening waarvoor men individuele afspraken kan maken.

BMKB

De terugbetalingstermijn van de door banken en financiers verstrekte leningen is verlengd van 2 jaar naar 4 jaar. Ondanks deze verruiming en de overheidsgarantie bestaat de indruk dat banken en financiers zeer terughoudend zijn bij het verstrekken van financieringen.

Verslaggeving

De wet van 22 april 2020 (Tijdelijke wet COVID-19) heeft geleid tot een uiting van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hoofdpunten zijn:

  1. Voor het verlengen van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening 2019 is geen besluit van de Algemene Vergadering nodig.  Een besluit van het bestuur, de directie, is voldoende (een voorbeeld van een dergelijk besluit is op korte termijn beschikbaar in de kennisbank).
  2. Het is toegestaan, tot 1 september 2020 (de einddatum van deze wet) elektronisch te vergaderen.

Dat betekent dat voor het boekjaar 2019:

  • Geen “uitstelnotulen” noodzakelijk zijn. Het is wel DRINGEND aanbevolen het besluit van de directie schriftelijk vast te leggen.
  • Een vastlegging aanwezig moet zijn van de “elektronische” vergadering. Deze vergadering moet natuurlijk wel op een of andere wijze genotuleerd worden.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken