HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag: Effect afrekening NOW bij grotere omzetdaling

U heeft samen met uw klant een aanvraag gedaan voor de NOW subsidie. Op het moment van de aanvraag is rekening gehouden met een omzetdaling van 30%. Uw cliënt stelt vast dat de omzet sneller daalt dan verwacht. En dat hij wordt geconfronteerd met het vrijwillige vertrek van enkele medewerkers.

Vraag: uw klant vraagt u hem te informeren over de invloed van een grotere omzetdaling op de subsidie. En hij vraagt u wat het gevolg is als enkele medewerkers vertrekken.

Antwoord: Gegevens van de aanvraag:

  • Loonsom januari € 100.000
  • Verwachte omzetdaling 30%

Verwachte subsidie volgens de formule van het ministerie van SZW (A x B x 3 x 1,3 x 0,9)
A is de verwachte omzetdaling en B is de loonsom januari.
In de berekening hieronder wordt de werkelijke loonsom maart tot en met mei aangeduid met C.

Aldus berekend is de verwachte hoogte van de subsidie: € 105.300.
Er is een voorschot ontvangen van 80% hiervan =  € 84.240

U rekent verschillende varianten voor uw klant door.

Variant 1

De werkelijke omzet daling (A) is gelijk aan de verwachte omzetdaling, de loonsom daalt in de maanden maart tot en met mei tot (totaal) € 270.000 (C).

De berekende subsidie moet gecorrigeerd voor de lagere loonsom.
Die correctie bedraagt (3xB – C) x 1,3 x 0,9 = € 35.100
Hierdoor komt de afrekening uit op € 105.300 – € 35.100 = € 70.200
Dit is lager dan het ontvangen voorschot van € 84.240. Uw klant moet het teveel ontvangen bedrag terugbetalen.

Variant 2

De werkelijke omzetdaling (A) is groter dan de verwachte omzetdaling, namelijk 45% i.p.v. de 30% waarmee in de aanvraag is gerekend, de loonsom over de maanden maart tot en met mei bedraagt € 300.000.

De berekende subsidie moet gecorrigeerd voor de grotere omzet daling.
De herberekende subsidie bedraagt € 157.950. Een correctie van € 52.650.
Dat is meer dan het ontvangen voorschot. Na afrekening zal het hogere bedrag aan uw klant betaald worden

Variant 3

De werkelijke omzetdaling (A) is groter dan de verwachte omzetdaling (45% i.p.v. 30%) EN  de loonsom daalt in de maanden maart tot en met  mei tot (totaal) € 270.000 (C).

De berekende subsidie moet gecorrigeerd voor de grotere omzetdaling EN moet daarna gecorrigeerd voor de lagere loonsom.
De subsidieafrekening wordt dan: Herberekend a.g.v. de hogere omzetdaling € 157.950 MINUS de correctie voor de lagere loonkosten € 35.100. Dus totaal op € 122.850.

Conclusie

U concludeert met uw klant:

  1. Een hogere omzetdaling dan verwacht heeft een hogere subsidie tot gevolg.
  2. Een lagere loonsom vertaalt zich in een lagere subsidieafrekening.

Dit lijkt overigens in overeenstemming met het doel van de regeling. De regeling beoogt immers werkbehoud van medewerkers door subsidiëring van de loonkosten.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken