HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De accountant in de coronacrisis

De coronacrisis heeft èn impact op de bedrijfsactiviteiten van uw cliënt èn impact op zowel uw eigen werk als op uw kantoororganisatie. In dit artikel geven we een overzicht van de voornaamste aandachtspunten voor het omgaan met deze gevolgen.

 1. Impact op de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van uw cliënt en op de continuïteits­veronderstelling in jaarrekening en accountants­verklaring
 2. Impact op de accountantswerkzaamheden ten aanzien van de jaarrekening
 3. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid en termijnen voor jaarrekening en algemene vergadering
 4. De fundamentele beginselen en het gebruikmaken van de steunmaatregelen van de overheid
 5. Impact op uw kantoororganisatie

1. Impact op de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van uw cliënt en op de continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening en de accountantsverklaring

Naar verwachting zal bij een groot aantal ondernemingen ernstige onzekerheid over de continuïteit bestaan of gaan bestaan. Daarnaast zal bij een aantal ondernemingen alsnog de continuïteit daadwerkelijk in gevaar gaan komen. Deze ernstige onzekerheid heeft effect op de volgende aspecten van de jaarverslaggeving:

 • continuïteitsveronderstelling;
 • waardering van de post deelnemingen;
 • gevolgen coronavirus als gebeurtenissen na balansdatum.

In bijgaand artikel gaan we nader in op deze aspecten.

2. Impact op de accountantswerkzaamheden ten aanzien van de jaarrekening

De coronacrisis betekent voor een groot deel van uw cliënten een groot risico voor de continuïteit van hun bedrijfsactiviteiten. Daarmee is de continuïteitsveronderstelling bij veel cliënten voor u als accountant een significante aangelegenheid. De volgende twee Kennisbank-modellen zijn daarom hier op aangepast:

 1. Formulier Bedrijfsbeschrijving
 2. Voorbeeld bespreekverslag jaarrekening

Zie voor een nadere toelichting op de aanpassingen bijgaand artikel.

3. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid en termijnen voor jaarrekening en algemene vergadering

Op 16 april jl. is het wetsvoorstel betreffende Jaarverslaggeving en digitaal vergaderen (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) door de Tweede Kamer aangenomen. Deze tijdelijke wet regelt onder meer nieuwe tijdelijke voorzieningen ten aanzien van de jaarverslaggeving en de algemene vergadering van rechtspersonen.

De spoedwet vervalt op 1 september 2020. Omdat niet valt uit te sluiten dat de noodzaak voor de tijdelijke voorzieningen ook na deze datum nog blijft bestaan, is een mogelijkheid opgenomen om deze termijn telkens met twee maanden te verlengen.

In bijgaand artikel gaan we in op de bovengenoemde voorzieningen.

4. De fundamentele beginselen en het gebruikmaken van de steunmaatregelen van de overheid

Veel ondernemers willen graag gebruik maken van de steunmaatregelen van de overheid. Uiteraard adviseert en ondersteunt u uw cliënten waar mogelijk bij de aanvraag van steunmaatregelen.

Zorg ervoor dat u uw werkzaamheden verricht rekening houdend met de Objectiviteit die van u als accountant verwacht mag worden, ook in moeilijke omstandigheden. Zorg er tevens voor dat u een duidelijke onderbouwing heeft van uw werkzaamheden en adviezen. Zo wordt een beroep gedaan op uw Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

In bijgaand artikel behandelen we specifiek de mogelijke bedreigingen van de fundamentele beginselen bij ondersteuning van de aanvraag NOW en waarborgen tegen deze bedreigingen.

5. Impact op uw kantoororganisatie

Vergeet ook uw eigen onderneming en uw eigen kantoororganisatie niet. Veel kantoren hebben ervoor gekozen om de medewerkers deels thuis te laten werken en van huis uit in te loggen op uw server en op die manier hun werkzaamheden uit te voeren.

Daarmee kan de productie en de noodzakelijke dienstverlening aan uw cliënten doorgaan. Verzeker u er wel van dat de digitale verbindingen veilig zijn. En wijs uw medewerkers erop dat thuis werken ook verplichtingen met zich brengt. Denk bijvoorbeeld aan het fundamentele beginsel Vertrouwelijkheid. De gegevens van uw klant zijn nu niet bij u op kantoor, maar bij uw medewerker thuis.

En als u nog klanten heeft die fysiek de administratie brengen, zorg er dan voor dat u de mappen desinfecteert.

In bijgaand artikel komen onder meer de volgende aandachtspunten aan bod:

 • Stel een protocol thuiswerken op;
 • Breng in beeld welke medewerker, thuis, welke administratie van welke klant heeft;
 • Breng in beeld welke dossiers bij welke medewerker thuis liggen;
 • Medewerkers die thuis blijven vanwege een zieke huisgenoot zijn zelf dus NIET ziek. U kunt/mag hen niet ziekmelden bij het UWV/verzekeraar. Leest u voor meer verduidelijking het artikel Corona: verzuim of toch niet?

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken