HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De Fundamentele beginselen en de aanvraag NOW

Vanaf 6 april jl. kunt u uw cliënten ondersteunen bij het indienen van de aanvraag in het kader van de Tijdelijke Noodmaategel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

Bij het indienen van die aanvraag dienen onder meer de volgende gegevens bekend te zijn.

  1. De omzet over het boekjaar 2019
  2. De verwachte omzet gedurende drie aaneengesloten maanden in de periode maart tot en met juli 2020

Ad1.

Uit de omzet verantwoord over 2019 wordt een gemiddelde berekend dat gebruikt wordt als referte. Er zullen nog niet veel jaarrekeningen 2019 in definitieve vorm beschikbaar zijn. Toch zal van u verwacht worden dat u betrouwbare informatie levert.

Daarom vragen wij hier uw aandacht voor de 5 fundamentele beginselen genoemd in de VGBA. En dan met name de beginselen Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en Objectiviteit. Voor veel ondernemers zal de aangekondigde subsidie van levensbelang zijn voor hun onderneming. Uw betrokkenheid is vaak noodzakelijk.

Zorgt u er voor dat u uw werkzaamheden verricht rekening houdend met de Objectiviteit die van de accountant verwacht mag worden, ook in moeilijke omstandigheden.

Zorgt u er tevens voor dat u een duidelijke onderbouwing heeft van het omzetbedrag dat gebruikt wordt. Zo wordt een beroep gedaan op uw Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Eigenlijk zijn we hier weer op zoek naar een “deugdelijke grondslag”.

Let op
Volgens de huidige regeling moet binnen 24 weken na afloop van die 3-maandsperiode een verzoek tot vaststelling ingediend worden. Uw cliënten zullen het waarschijnlijk niet op prijs stellen wanneer u nu helpt met een aanvraag die een royale bijdrage oplevert, terwijl u later moet verklaren dat het gevraagde voorschot te hoog is geweest. En dat uw cliënt weer terug moet betalen.

Ad2.

De omzetprognose zal gebaseerd zijn op een adequate schatting. U zult in overleg met uw cliënt een begroting maken, waarvoor – met de ouderwetse term – een deugdelijke grondslag moet zijn. Hierbij wordt ook weer een beroep gedaan op uw Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Waarborgen tegen bedreigingen van de fundamentele beginselen

Houd uw professioneel kritische instelling vast.
Heeft u twijfels bij de omzetschatting van uw cliënt, vraag dan door waarop de inschatting is gebaseerd. Maak hierbij waar mogelijk gebruik van uw eigen referentiekader en van externe gegevens. Wees ervan overtuigd dat sprake is van een deugdelijke grondslag voor de omzetprognose.

Leg de opdracht vast met de opdrachtvoorwaarden.
Leg de afspraken inzake de ondersteuning vast en zorg ervoor dat deze afspraken volledig duidelijk zijn voor zowel uzelf als voor uw cliënt.

Toekomstige subsidieafrekening.
Wijs uw klant erop dat de subsidie achteraf definitief wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke omzetdaling (en de werkelijke loonkosten). Zorg ervoor dat het voor uw cliënt duidelijk is dat het hier om een prognose gaat en dat de werkelijke omzet en dus de definitieve subsidieverstrekking kan afwijken van de prognose.

Tenslotte
Hoewel er veel redenen zijn om uw klant ter wille te zijn, wijzen wij u erop dat de fundamentele beginselen altijd van toepassing zijn. Juist de huidige turbulente omstandigheden maken het noodzakelijk dat u zich, wellicht meer nog dan voorheen, bewust bent van mogelijke bedreigingen van de fundamentele beginselen.

Bewaar een zakelijk distantie!

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken