HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona en het accountantskantoor

Het coronavirus is in Nederland en is naar verwachting voorlopig nog niet weg. En de gevolgen van het virus zullen nog veel langer voelbaar blijven. Ook voor uw accountantskantoor en voor uw klanten. Daarom onderstaand een aantal aandachtspunten

Uw kantoor

Velen hebben besloten dat medewerkers vanuit huis kunnen werken. Daarmee kan de productie en de noodzakelijke dienstverlening aan uw klanten doorgaan. Verzeker u er wel van dat de digitale/verbindingen veilig zijn. En wijs uw medewerkers erop dat thuis werken ook verplichtingen met zich brengt. Denk bijvoorbeeld aan het fundamentele beginsel Vertrouwelijkheid. De gegevens van uw klant zijn nu niet bij u op kantoor, maar bij uw medewerker thuis.

En als u nog klanten heeft die fysiek de administratie brengen, zorg er dan voor dat u de mappen desinfecteert.

Aandachtspunten:

 1. Protocol thuiswerken maken
 2. Breng in beeld welke medewerker, thuis, welke administratie van welke klant heeft
 3. Breng in beeld welke dossiers bij welke medewerker thuis liggen
 4. Medewerkers die thuis blijven vanwege een zieke huisgenoot zijn zelf dus NIET ziek. U kunt/mag hen niet ziekmelden bij het UWV/verzekeraar. Leest u voor meer verduidelijking het artikel Corona: verzuim of toch niet?

Uw werkzaamheden

Naast de gebruikelijke geplande werkzaamheden zullen veel klanten een beroep op u doen bij de afweging van welke steunmaatregelen gebruik gemaakt kan worden.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de fiscus ruimhartig zal zijn bij het toestaan van uitstel van betaling. Maar dat moet u wel voor uzelf en uw klanten aanvragen.

Er is voorlopig nog niets veranderd aan het indienen van de aangiften. Hiervoor zijn de kritische data al lang bekend.
De steunmaatregelen zijn van diverse aard en dienen op verschillende wijzen worden aangevraagd. Bepaal welke klant in principe in aanmerking komt voor welke steunmaatregel.

Maak per klant inzichtelijk welke belastingmaatregelen nodig zijn.

Actie: Overzicht steunmaatregelen maken. Let op dat er een onderscheid is tussen de steunmaatregelen voor IB-ondernemers en voor besloten vennootschappen

Uw klanten

Veel van uw klanten zullen geraakt worden door de economische gevolgen van deze corona-crisis. En als hun adviseur zal van u gevraagd worden hen op vele gebieden bij te staan. Probeer zoveel mogelijk pro-actief met uw klanten te overleggen welke ondersteuning zij van u nodig hebben.

Breng dit in kaart met het bijgeleverde Excel model.

Administratief
Uzelf en uw klanten blijven ondernemen. Dat betekent dat het nog steeds noodzakelijk blijft om te zorgen voor een adequate administratie. Veel ondernemers zullen alle zeilen moeten bijzetten om “in business” te blijven. Overleg met hen over de nut en noodzaak van het bijhouden van de administratie. Doen zij dat zelf, doet u dat voor hen of is er sprake van een samenwerking op dit gebeid.

Bespreek met uw klanten de noodzaak dat de administratie bij is, zodat u desgewenst snel een jaarrekening (of tussentijds overzicht) kunt opstellen als dat noodzakelijk is bij de definitieve aanvraag en vaststelling van de steunmaatregelen.
Een adequate en actuele administratie is van essentieel belang om tijdig de noodzakelijke aanvragen etc. te kunnen onderbouwen.

Financiering
Voor veel ondernemers is er sprake van een acuut financieringsprobleem. Naast de steunmatergelen door de overheid kunt u uw klanten ook begeleiden bij het aanvragen van bankfinanciering of een alternatieve financiering. Leest u hiervoor meer in het artikel

Fiscaal
Leest u hiervoor meer over alle maatregelen in de artikelen:

Jaarrekening
Het samenstellen van de jaarrekeningen voor uw klanten zal blijven doorgaan. Wat van belang is in de huidige situatie is de aandacht voor de gebeurtenissen na balansdatum. En de invloed die deze gebeurtenissen hebben op de continuïteit van de onderneming. Hiermee is de continuïteit een belangrijke Significante Aangelegenheid geworden.
Leest u hiervoor meer in het artikel:

Aandachtspunten:

 1. Zorg voor het benoemen en bespreken van de Significante Aangelegenheden. Zorg er ook voor dat duidelijk vastligt dat de klant de impact van e.e.a. heeft begrepen.
 2. Leg de gebeurtenissen na balansdatum goed vast
 3. Leg uw inschatting van de continuïteit goed vast.
  – Twijfel
  – Duidelijk discontinuïteit
  – Gerede twijfel
  – Onzekerheid

Nadere informatie vindt u in:

Personeel

 • De werknemers van uw klanten hebben, net als uw eigen medewerkers, recht op een veilige werkplek. Wijs uw klanten erop dat zij jegens hun medewerkers een verplichting terzake hebben.
 • Wijs uw klanten er op dat zij de beslisser zijn over de vraag of medewerkers thuis mogen werken of dat zij op de werkplek moeten verschijnen.
 • Zorg ervoor dat uw klanten een duidelijk “corona-protocol” hebben.
 • Wijs klanten erop dat het belangrijk is hun keuzes ook schriftelijk (per mail) te bevestigen.

Besprekingen
Zorg ervoor dat u goed en duidelijk vastlegt wat u, wanneer,  met de klant heeft besproken. Dit is een situatie die niemand ooit nog heeft meegemaakt. Maar van accountants mag verwacht worden dat zij de uiterste zorgvuldigheid betrachten. Dat is ingebouwd in de Fundamentele Beginselen.

Aandachtspunt:
Zorg voor duidelijke bespreekverslagen. Omdat alles nieuw en onduidelijk is, is het van groot belang dat naderhand duidelijk is uit te leggen waarom en wanneer welke aanbevelingen zijn gedaan en wat u heeft besproken.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken