HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Fiscale maatregelen in verband met coronavirus

Veel ondernemers zullen financiële gevolgen ervaren als gevolg van de maatregelen naar aanleiding van de corona uitbraak. De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om de ondernemers te ondersteunen.

Uitstel van betaling

Een van de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat ondernemers de door de coronamaatregelen ontstane liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is uitstel van betaling van belastingaanslagen. Uitstel van betaling is mogelijk voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als een aanslag is opgelegd kan om uitstel van betaling worden gevraagd. Het is niet mogelijk alvast om uitstel te verzoeken als nog geen aanslag is opgelegd. Ook moet, vooralsnog, voor alle nieuw opgelegde aanslagen steeds opnieuw om uitstel van betaling worden verzocht.

Voor uitstel van betaling dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek ingediend te worden. De Belastingdienst stopt de invordering zodra het verzoek om uitstel is ontvangen. Ondernemers krijgen per direct uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel van betaling van drie maanden is géén “verklaring van een derde-deskundige” nodig.

Als voor een langere periode dan drie maanden uitstel van betaling nodig is, is een “verklaring van een derde-deskundige” wel nodig. De inhoudelijke vereisten van de verklaring en andere voorwaarden voor langer uitstel volgen nog. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dat berichten.

Het verzoek waarin om uitstel van betaling wordt gevraagd, moet plaatsvinden per brief. Stuur het verzoek naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Voorbeeldbrief verzoek downloaden

Te laat betalen

Als ondernemers een aanslag te laat betalen, zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Let op: dit geldt alleen voor te late betaling. Een boete voor het niet tijdig indienen van een aangifte wordt wel opgelegd.

Kort telefonisch uitstel

Kort telefonisch uitstel is niet nieuw maar wellicht ook een tijdelijke oplossing. Kort telefonisch uitstel is voor maximaal 4 maanden gerekend vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag.

De volgende voorwaarden voor het verlenen van kortdurend telefonisch uitstel zijn van toepassing:

  • Er is eerder altijd tijdig aangifte gedaan
  • Er is niet eerder voor dezelfde aanslag(en) of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege verrekening met een belastingteruggaaf
  • De totale openstaande belastingschulden bedragen minder dan € 20.000. Een belastingschuld waartegen bezwaar is gemaakt en waarvoor om uitstel van betaling is verzocht, telt niet mee
  • Er zijn geen openstaande aanslagen waarvoor een dwangbevel is uitgevaardigd
  • Het betreft geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020
  • Telefonisch kort uitstel van betaling is slechts mogelijk voor een (naheffings)aanslag.

Om kort telefonisch uitstel kan worden verzocht bij de Belasting Telefoon via nummer 0800 – 0543.

Melding betalingsonmacht

Uitstel van betaling is géén melding betalingsonmacht. Ook wanneer als gevolg van de gevolgen van de coronauitbraak de verwachting is dat belastingplichtige de belastingaanslagen of sociale premies niet meer zal kunnen betalen, is het te adviseren melding te doen van betalingsonmacht. Als cliënt bestuurder is van een vennootschap en er is sprake van betalingsonmacht (door corona of door een andere reden) meldt dat dan middels het formulier Melding Betalingsonmacht.

Verlaging van voorlopige aanslagen

Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen kunnen verzoeken om verlaging van de voorlopige aanslag als een lagere winst wordt verwacht door de coronacrisis. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald, krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan worden gewijzigd via Mijn Belastingdienst.

Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

  1. Gebruik het formulier in het nieuwe ondernemersportaal van: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.
  2. Ook kan om verlagen van de voorlopige aanslag via het formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020’.
  3. Ook kan een wijziging worden doorgegeven met commerciële softwarepakket van belastingconsulenten.

Invorderingsrente en belastingrente

Invorderingsrente wordt in rekening gebracht wanneer een belastingschuld wordt betaald nadat de betalingstermijn is verstreken. Het kabinet heeft besloten de invorderingsrente met ingang van 23 maart 2020 te verlagen van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente wordt in rekening gebracht of vergoed als een belastingplichtige te weinig of te veel belasting heeft betaald. Ook als een aangifte niet tijdig indient, wordt belastingrente berekend. Ook het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd tot 0,01%. Op dit moment is de belastingrente 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. De verlaging zal van toepassing zijn op alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente gaat in op 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting geldt hierop een uitzondering. De ingangsdatum voor de verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting zal 1 juli 2020 zijn.

Als er nieuws is of er doen zich wijzigingen voor dan informeren wij nader.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken