HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wat betekent corona voor de financiering van bedrijven?

Bedrijven kunnen door de coronacrisis acuut behoefte hebben aan extra liquiditeit of hebben mogelijk al een liquiditeitstekort. Financiers en banken bieden – al dan niet ondersteund door de overheid – een aantal maatregelen om hun zakelijke klanten te ondersteunen.

Maatregelen voor bedrijven met een bestaande lening

Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Dit hebben de belangrijkste banken op 19 maart 2020 besloten.

De volgende voorwaarden zijn hierbij van toepassing:

 • de financiering loopt bij ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank of BNG Bank
 • de rente op de leningen moet wel worden betaald
 • het is van toepassing op leningen tot € 2,5 miljoen
 • er wordt geen onderscheid gemaakt naar sectoren
 • de onderneming was vóór de coronacrisis financieel gezond

Klanten van ABN AMRO krijgen automatisch uitstel van aflossing en rente. Heeft men geen uitstel nodig dan moet je dit melden. Dit is op dit moment de enige bank die dit aanbiedt.

Bij Rabo dient men zelf een verzoek om uitstel in te dienen. Om uitstel van de aflossingen in maart te kunnen krijgen, moet uiterlijk 30 maart voor 13.00 uur een verzoek om uitstel via de website te worden ingediend. De regeling geldt hier overigens voor bedrijven met een financiering tot € 3 miljoen.

Zakelijke klanten van ING kunnen hiervoor het beste contact opnemen met hun contactpersoon.

De gezamenlijke aanpak van banken biedt lucht voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot € 2,5 miljoen. Bedrijven met een hogere financiering worden in eerste instantie via maatwerkconstructies bediend en de banken beoordelen dit aan de hand van de verdere ontwikkelingen. Mogelijk dat dit leidt tot nieuwe maatregelen in overleg met het kabinet en de toezichthouders.

Ook voor bedrijven die bij Bijzonder Beheer bankieren geldt een maatwerkconstructie.

Ook alternatieve financiers hebben maatregelen getroffen

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal € 6 miljoen.

Crowdfundingplatform Collin Crowdfund heeft in overleg met haar investeerders, aan ondernemers uitstel van aflossing aangeboden van – in eerste instantie – 3 maanden.

Maatregelen voor bedrijven met een nieuwe financieringsbehoefte

Ondanks dat het lijkt dat financiers en banken – gesteund door de overheid – nu ruimhartig kunnen gaan financieren moet hier ook een kanttekening bij worden geplaatst. De overheid ondersteunt in de vorm van een garantie die betrekking heeft op een zekerheidstekort. Daarnaast beoordelen financiers en banken primair op kasstroom, vermogenspositie, verdienmodel en ondernemer. De nieuwe maatregelen betekenen dus geen vrijbrief voor een ongebreidelde financieringsuitbreiding!

Ons bereiken namelijk ook berichten dat financiers en banken op dit moment extra kritisch naar nieuwe financieringsaanvragen kijken.

Desalniettemin een overzicht van de verruimde middelen die (geaccrediteerde) financiers en banken kunnen inzetten.
Je kunt deze faciliteiten dus niet zelf aanvragen maar het loopt altijd via geaccrediteerde financiers en banken.

MKB-bedrijven: verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) zijn per 16 maart 2020 versoepeld. Hiermee kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden financiering krijgen bij de banken.

Door deze maatregel hoeven banken minder naar zekerheden te kijken maar meer naar andere criteria zoals kasstroom, vermogenspositie, verdienmodel en ondernemer. De overheid staat meer garant voor een mogelijk zekerheidstekort. Aanvragen voor BMKB-C kunnen door de banken worden ingediend tot 1 april 2021.

Wat houdt de regeling concreet in?

 • De overheid staat voor 75% van het geleende bedrag garant. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd. De resterende 25% zal de bank moeten doen op basis van de gebruikelijke criteria.
 • Voor BV’s geldt dat de persoonlijke borgstelling door de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%. Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma geldt vanzelf een volledige persoonlijke aansprakelijkheid.
 • De financiering kan zowel in de vorm van een lening als in een rekening courant krediet.
 • De maximum financiering is € 1.500.000.
 • De maximale looptijd is 8 kalenderkwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  – lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode
  – ineens, aan het einde van de looptijd

Agrarische bedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden. Ook hier geldt dat men zich moet melden bij de bank om gebruik te kunnen maken van de regeling.

Groot MKB: Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

MKB bedrijven en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet verruimt het totale maximum  garantieplafond van de GO van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op € 150 miljoen. De GO-regeling is beschikbaar voor financieringen vanaf € 1.500.000 per onderneming.

Particuliere financieringen

Voor particulieren die door verminderde inkomsten tijdelijk niet aan hun (hypotheek)verplichtingen kunnen voldoen, zijn op dit moment geen extra maatregelen door banken of hypotheekverstrekkers van kracht. Men wordt aangeraden om contact te zoeken met de bank of hypotheekverstrekker. Vanuit de banken wordt gesteld dat men vooralsnog maatwerkadvies geeft voor elke individuele situatie.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken