HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank

22-04-2020 | AANGEPASTE MODELLEN I.V.M. GEVOLGEN CORONACRISIS

In verband met de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis voor de ondernemingsactiviteiten van uw cliënten zijn de volgende twee modellen aangepast.

 1. Formulier Bedrijfsbeschrijving
  In hoofdstuk C. Activiteiten is een paragraaf toegevoegd voor beschrijving van de (verwachte) gevolgen van de coronacrisis. In hoofdstuk J. Onderkende significante aangelegenheden is voorbeeldtekst met uit te voeren werkzaamheden opgenomen. Tevens is in hoofdstuk F. Administratie een onderdeel Schattingen toegevoegd.
 2. Voorbeeld bespreekverslag jaarrekening
  In onderdeel 1. Significante aangelegenheden is het bespreekpunt Gevolgen van de coronacrisis toegevoegd. In onderdeel 3. Jaarrekening is het bespreekpunt Continuïteit van de onderneming uitgebreid met de gevolgen van de coronacrisis en de toelichting hiervan in jaarrekening en samenstellingsverklaring.

20-04-2020 | NIEUW MODEL EN UPDATE MODEL KENNISBANK

Aan de voorbeeld samenstellingsverklaringen is een nieuwe voorbeeld samenstellingsverklaring toegevoegd: De voorbeeld samenstellingsverklaring bij de microrechtspersoon.

De checklist omvangscriteria rechtspersoon is geactualiseerd in verband met verwijzing naar verouderde overgangsregeling.

15-04-2020 | UPDATE HANDREIKINGEN NBA EN NBA ALERTS

De onderdelen ‘Handreikingen NBA’ en ‘NBA Alerts’ zijn geactualiseerd.

De nieuwe NBA Alert 42 inzake de impact van het Coronavirus op accountantswerkzaamheden is opgenomen in de Kennisbank.
In deze Alert gaat de NBA in op de gevolgen van de coronacrisis voor het werk van accountants.

Daarnaast zijn de meest recente versie van NBA-handreiking 1120 en de nieuwe NBA-handreikingen 1139 en 1146 opgenomen in de Kennisbank.

NBA-handreiking 1120 gaat over het gebruik maken van de werkzaamheden van een certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekening en staten van pensioenfondsen. De wijziging van deze NBA-handreiking is een gevolg van de implementatie van de herziene Europese Pensioenfondsenrichtlijn (IORPII-richtlijn). IORPII kan invloed hebben op de rol die een certificerend actuaris heeft bij een pensioenfonds. Een gewijzigde rol kan invloed hebben op de onafhankelijkheid van de actuaris. In de herziene handreiking wordt uitgelegd hoe hier mee om te gaan.

NBA-handreiking 1139, De met governance belaste personen bij gemeenten, geeft uitleg over de toepassing van Standaard 260, Communicatie met de met governance belaste personen, en andere Standaarden bij de controle van gemeenten.

NBA-handreiking 1146, Bezoldigingsverslag, is opgesteld naar aanleiding van de wijzigingswet van 6 november 2019 tot o.a. wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek Wet ter bevordering van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen. Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om een bezoldigingsverslag op te nemen met informatie over de bezoldiging van bestuurders en commissarissen. Van accountants wordt verwacht dat zij beperkte controlewerkzaamheden uitvoeren met betrekking tot dit verslag. De NBA geeft in deze handreiking aan dat het bezoldigingsverslag aangemerkt moet worden als andere informatie waarop voor de controlerend accountant de werkzaamheden uit Standaard 720 gelden. Deze werkzaamheden dekken de voorgeschreven controlewerkzaamheden vanuit de wet af.

08-04-2020 | NIEUWE MODELLEN KENNISBANK

Er zijn twee nieuwe modellen toegevoegd aan de Kennisbank.

 1. Checklist inrichting en publicatie grote rechtspersoon
  Aanvullend op de checklisten voor de kleine rechtspersoon en de middelgrote rechtspersoon is nu ook de checklist voor de grote rechtspersoon opgenomen. Deze checklisten zijn bedoeld om na te gaan dat de jaarrekening en de publicatiestukken voldoen aan de vereisten van Burgerlijk Wetboek 2 Titel 9 en van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
 2. Mededeling handelsregister jaarrekening tekort inzicht
  Deze mededeling is een brief aan het handelsregister dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van inzicht omtrent de financiële toestand op de balansdatum zoals bedoeld in artikel 2:362 lid 6 BW. Deze mededeling is aan de orde in de volgende situatie: De betreffende jaarrekening is door de aandeelhouders vastgesteld en op enig moment gedeponeerd bij het handelsregister. Nadien blijkt als gevolg van een gebeurtenis na balansdatum dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het geven van het vereiste inzicht. Dan stuurt het bestuur van de betreffende rechtspersoon deze brief naar het handelsregister.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken