HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Regeling NOW

(Geactualiseerd naar de stand van 28 mei 2020)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Deze maatregel is bedoeld voor ondernemers die personeel in dienst hebben en die geconfronteerd worden met een aanzienlijke omzetdaling van meer dan 20%. De looptijd van deze regeling is van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De minister heeft deze periode inmiddels verlengd met 4 maanden, zij het onder andere voorwaarden, NOW 2. De NOW 2 voorwaarden zijn nog niet opgenomen in dit memo.

Tot en met 5 juni 2020 kan de aanvraag ingediend worden. Na afloop van de subsidieperiode moet een afrekening opgesteld en ingestuurd worden. U kunt de subsidie en voorschot voor uzelf berekenen met het NOW rekenmodel.

1. Aanvraag voorschot subsidie NOW

Wanneer kan aangevraagd worden?

 • Werkgevers/ondernemingen kunnen vanaf maandag 6 april 2020 de NOW aanvragen bij het UWV.
 • De aanvraag kan worden ingediend tot en met 5 juni 2020.

Hoe moet aangevraagd worden?

 • Via speciaal webformulier van het UWV.
  • Bij aanvang via het aanvraag formulier én
  • na afloop van de periode  via de afrekening binnen 4 weken na 6 oktober 2020

Wie kan de subsidie aanvragen?

 • De aanvraag moet per loonheffingennummer worden ingediend!
 • U kunt zelf aanvragen of via uw accountant of financieel adviseur

Wat is bij de aanvraag vereist?

 • Loonheffingennummer. Als een onderneming meerdere loonheffingsnummers heeft, dan moet het worden aangevraagd per loonheffingsnummer!
 • Het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.
  • Ook buitenlandse rekeningnummers volstaan mits er sprake is van een SEPA-bankrekeningnummer.
  • Let op: onjuist rekeningnummer doorgegeven? Dit kan leiden tot het weigeren van de subsidieverlening.
 • De verwachte omzetdaling. Zie voor een nadere toelichting hieronder
 • De periode die de omzetdaling betreft.

Overig

 • Het is niet mogelijk om de aanvraag na indienen te wijzigen.
 • Heeft u de regeling Werktijdverkorting aangevraagd? Voeg dan het dossiernummer toe bij de aanvraag.
 • Is de aanvraag eerder afgewezen omdat niet werd voldaan aan voorwaarden (zoals het hebben van loonsom in januari), dan opnieuw aanvragen, UWV neemt ook contact op.

2. Omzetdaling

De hoofdregel is

 • Er moet sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 20% in een periode van drie aaneengesloten maanden, beginnend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (de meetperiode). De keuze voor de startdatum is aan de werkgever.
  • Let op: deze keuze voor de startdatum moet (vooraf) bij de aanvraag van het voorschot worden gemaakt en kan nadien niet meer worden aangepast. Er zal dus vooraf een inschatting moeten worden gemaakt in welke maanden de hoogste omzetdaling wordt verwacht.
  • Let op: als de omzetdaling voortzet na de gekozen periode en een beroep is nodig op NOW 2.0, dan moeten de  meetperiodes van de omzetdaling op elkaar aansluiten.
  • Er is pas sprake van 100% omzetdaling als er in de gekozen meetperiode géén omzet is behaald.
 • De omzetdaling in de drie gekozen maanden (vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020) wordt vergeleken met de omzet over heel 2019 gedeeld door 4 (de referentieomzet). Omdat gebleken is dat dat deze berekeningswijze in een aantal gevallen niet representatief is, is gekozen voor een alternatieve berekeningswijze van de referentieomzet in de volgende situaties:
  • Startende onderneming (de onderneming moet gestart zijn na 1 januari 2019 maar voor 1 februari 2020)
  • Een overgang van ( deel van ) een onderneming ex artikel 662 boek 7 BW .(de onderneming moet overgegaan zijn na 1 januari 2019 maar voor 1 februari 2020.
  • In beide gevallen wordt de referentie bepaald aan de hand van de omzet gerealiseerd sedert de start van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020, herberekend naar een gemiddelde over 3 maanden.
 • Hoe bepaal je de omzetdaling? Op basis van ondermeer de historische omzet, de lopende orderportefeuille en de ervaring van de ondernemer en de gefundeerde omzetontwikkeling in de komende periode. Lees hier meer over de bepaling van de omzetdaling.
 • De hoofdregel bij omzetdaling binnen een concern/groep is: Als de onderneming onderdeel uitmaakt van een concern dan moet de omzetdaling op concernniveau worden bepaald (en dus niet per bv). Als er sprake is van een groep volgens de definitie van Artikel 24b boek 2 BW dan:
  • Geldt de verplichting om de verwachte omzetdaling van de groep op te geven.
  • Moeten groepsonderdelen in de groep dus allemaal hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode voor de omzetdaling opgeven.
 • De concernregeling is met de wijzigingen van 1 mei 2020 aangepast. Als een groep niet de vereiste omzetdaling van tenminste 20% realiseert, dan mag een individuele vennootschap de subsidie aanvragen voor deze vennootschap, rekening houdend met de door deze vennootschap verwachte omzetdaling van tenminste 20%. Om van deze verruiming gebruik te kunnen maken zijn aanvullende voorwaarden verbonden. Deze zijn opgenomen in het nieuw toegevoegde artikel 6a.
  • Aanvullende voorwaarden:
   – In te dienen na 4 mei 2020
   – Aanvrager is rechtspersoon
   – Minder dan 50% interne detacheringen
   – Overeenkomst met vakbonden bij gebreke waarvan werknemersvertegenwoordiging inzake werkbehoud
   – Groepshoofd verklaart dat binnen de groep geen bonussen/dividenden over 2020 uit worden gekeerd aan  directie of aandeelhouders tot dat de jaarrekening 2020 is  vastgesteld
   – Verschuiving van opdrachten binnen de groep is niet toegestaan.
   Omzetregels: Gelijkblijvende interne verrekenregels en Mutatie voorraden gereed product telt mee voor omzet
 • LET OP: Als achteraf blijkt dat de omzetdaling van de gehele groep wel groter is geweest dan 20%, maar minder dan de omzetdaling van de individuele aanvrager, dan moet bij de afrekening rekening gehouden worden met deze omzetdaling (waarschijnlijk).
 • Het is niet van belang of de omzetdaling verband houdt met COVID-19. Omzetdaling door andere oorzaken komt eveneens voor subsidie in aanmerking.
 • Er wordt geen rekening gehouden met de liquiditeit van de werkgever.
 • Werkgever stemt door de aanvraag in met openbaarheid  van naam en adres van werkgever, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie.

3. Tegemoetkoming loonkosten

 • NOW bestaat uit een subsidie van maximaal 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling.
 • Wat wordt bedoeld met de loonsom?- Nederlands SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die in Nederland sociaal verzekerd is, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers, betaalde stagevergoedingen en het betaalde BBL-loon tellen mee.
 • Wat valt niet onder SV-loon?
  • Vergoedingen voor ingeleend personeel (uitzendkrachten, payrollers, zzp-ers, die kunnen mogelijk via hun eigen uitzend-/payrollwerkgever in aanmerking komen)
  • Uitbetaalde transitievergoedingen
  • Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen (reiskosten, WKR, etc.)
  • Premies werknemersverzekeringen
  • Pensioenpremies (werkgevers- en werknemerspremies)
  • Niet sociaal verzekerd loon; bijvoorbeeld het salaris van de DGA (en mogelijk diens partner)
 • De werkgeverslasten worden gecompenseerd door een forfaitaire opslag van 30%.
 • Loon boven € 9.538 per maand per medewerker komt niet voor subsidie in aanmerking.
 • Een in januari 2020 betaalde 13e maand wordt uit de loonsom januari 2020 gefilterd (dit geldt niet voor (eenmalige) bonussen of eindejaarsuitkeringen).
 • De tegemoetkoming ziet op de loonsom over maart tot en met mei 2020. Dit is ongeacht de keuze van de meetperiode. Dus als bij de aanvraag gekozen is voor de meetperiode mei tot en met juli 2020, dan is de tegemoetkoming nog steeds over de loonsom van maart tot en met mei 2020.

4. Voorschot

 • Het voorschot wordt gebaseerd op de loonsom van januari 2020 (bij ontbreken daarvan: de loonsom van november 2019).
 • Er wordt een voorschot uitbetaald van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag aangeleverde gegevens over de verwachte omzetdaling (en dus het SV-loon van januari 2020).
 • De loonsom van januari (of november) wordt uitsluitend gecorrigeerd  voor wat betreft de hogere lonen boven €9.538.
 • Het voorschot wordt in 3 termijnen betaald.
 • Het streven is om betaling van de eerste termijn binnen 2-4 weken na indiening van de aanvraag te voldoen. Maar op basis van de regeling heeft het UWV 13 weken de tijd.

5. Verplichtingen werkgever

 • Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en lonen door te betalen.- Is de loonsom over maart tot en met mei 2020 lager dan de loonsom van januari 2020, dan kan de definitieve vaststelling van subsidie lager uitvallen waardoor het ontvangen voorschot (gedeeltelijk) terugbetaald zal moeten worden.
  • Is de loonsom over maart tot en met mei 2020 lager dan de loonsom van januari 2020, dan kan de definitieve vaststelling van subsidie lager uitvallen waardoor het ontvangen voorschot (gedeeltelijk) terugbetaald zal moeten worden.
 • Gedurende de periode waarover de werkgever subsidie ontvangt mogen geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen worden ingediend bij het UWV.
  • Als er wel ontslagaanvragen worden ingediend dan zal de werkgever worden gesanctioneerd door middel van een correctie op de loonsom waardoor de definitieve vaststelling van de subsidie lager zal uitvallen en het ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk terugbetaald moet worden. De boete bedraagt 150% van het loon van de betrokken personeelsleden.
  • Ontslagaanvragen op andere gronden zijn wel toegestaan. Ook andere vormen van beëindiging van dienstverbanden (proeftijdontslag, niet verlengen contracten voor bepaalde tijd, vaststellingsovereenkomsten) zijn toegestaan.
 • Ontvangen subsidie mag alleen worden gebruikt voor de betaling van de loonkosten.
 • Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te informeren over de subsidieverlening.
 • Het voeren van een controleerbare administratie die tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie kan worden ingezien en de verplichting om mee te werken aan onderzoek of subsidie rechtmatig is verleend (de uitkomst van dat onderzoek kan dus (gedeeltelijke) terugbetaling van de ontvangen subsidie tot gevolg hebben).
 • Werkgevers moeten loonaangiften doen op de voorgeschreven momenten. Het is van groot belang dat alle fiscale aangiften tijdig worden ingediend.
 • Werkgevers dienen het UWV te informeren over zaken die van belang kunnen zijn voor wijziging, intrekking of vaststelling van het (voorschot op) de subsidie.

6. Subsidievaststelling – afrekening

 • Binnen 24 weken (bij een derdenverklaring) of 38 weken (bij een controleverklaring) na 6 oktober 2020 moet de werkgever een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen. Deze aanvraag dient ook weer via een speciaal webformulier bij het UWV te worden ingediend.
  • Let op: wordt deze aanvraag niet (tijdig) gedaan, dan dient u het ontvangen voorschot geheel terug te betalen.
 • Bij deze aanvraag dient in ieder geval meegezonden te worden:
  • Definitieve gegevens over de omzetdaling in de meetperiode
  • Een verklaring dat is voldaan aan de verplichtingen van de werkgever (zie hiervoor)
  • Een verklaring: gehaald!
   • Controleverklaring volgens standaarden NBA en conform protocol vastgesteld door Minister (nog niet bekend) als:
    • Subsidiebedrag meer dan € 125.000
    • Voorschot meer dan € 100.000
   • Deskundigenverklaring, vastgesteld door de Minister ( nog niet bekend) als:
    • Subsidiebedrag meer dan € 25.000 doch minder dan € 125.000
    • Voorschot meer dan € 20.000 doch minder dan € 100.000
  • Als de loonsom in de maanden maart tot en met mei lager is dan de loonsom van januari 2020 (waarop het voorschot is berekend), kan dit een gedeeltelijke terugbetaling van het ontvangen voorschot tot gevolg hebben. Zie voor een rekenvoorbeeld naar deze Casus van de dag.
  • Als de loonsom in de maanden maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van januari 2020, dan wordt dit in de afrekening automatisch gecorrigeerd naar maximaal 3x de loonsom van maart 2020 )( peildatum 15 mei 2020).
 • Als de omzetdaling in de meetperiode:
  • lager is geweest dan bij de aanvraag van het voorschot werd ingeschat, dan kan dit leiden tot gedeeltelijke terugbetaling van het ontvangen voorschot.
  • gelijk of zelfs hoger dan bij de aanvraag van het voorschot werd ingeschat, dan zal dat – bij een gelijkblijvende loonsom – leiden tot een hogere vaststelling van de subsidie en volgt er dus nog een nabetaling.
 • Als blijkt dat werkgever niet heeft voldaan aan de voorwaarden (bijvoorbeeld de informatieplicht) dan kan het gehele voorschot teruggevorderd worden.
 • Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken na ontvangst van de aanvraag de definitieve hoogste van de subsidie vaststellen.

Let op AVG

Uit het Richtsnoer AVG van 1-10-2019 blijkt dat een accountant aangemerkt wordt als verwerker als hij/zij voor een klant formulieren invult. Als de accountant voor een klant de aanvraag verzorgt, dan moet dat dus gedekt zijn door een verwerkersovereenkomst.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken