HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over corona­­maatregelen

Het kabinet heeft een tweede “corona”-noodpakket bekend gemaakt. In dit pakket steunmaatregelen wordt een aantal bestaande maatregelen verlengd en bijgesteld en er wordt een nieuwe regeling geïntroduceerd.
Het pakket maatregelen Noodpakket 2.0 is een voorstel van het kabinet en zal nog goedgekeurd moeten worden door de Tweede en Eerste Kamer.

Op hoofdlijnen ziet de nieuwe regeling er als volgt uit:

NOW 1 – Voorstel Kabinet

 1. Voor (seizoen-)bedrijven mag een afwijkende rekenmethode voor de loonsom gebruikt worden. De komt neer op  het volgende: Als de loonsom maart tot en met mei > 3 x loonsom januari is dan wordt de stijging van loonsom maart tot en met mei gebruikt bij de afrekening. Maar de loonsom van april en mei wordt gemaximeerd op de loonsom van maart. Ook bedrijven die eerder een afwijzing hebben gehad doordat zij geen loonsom hadden, kunnen weer in aanmerking komen.
 2. De lacune bij overgang van onderneming wordt aangepast. Daarbij is wel bepaald dat de overname plaats gevonden heeft, één maand voor 29 februari 2020, dus uiterlijk 31 januari 2020. De aanpassingen vinden plaats zowel aan de omzetkant als bij de bepaling van de loonsom.
  1. Omzet: Er wordt gekeken naar de omzet gerealiseerd vanaf het moment van oprichting of overname tot en met 29 februari 2020 omgerekend naar 3 maanden.
  2. Loonsom: Dit wordt op dezelfde wijze aangepast als bij seizoenbedrijven.
 3. Bij de afrekening van de subsidie wordt door het UWV de 13e maand uit de loonsom gefilterd.
 4. Tot nu is onderbelicht gebleven dat andere ontvangen steunbedragen zoals die van de TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) meegeteld moeten worden bij de bepaling van de omzet.
 5. De aanvraag hoeft niet uiterlijk 31 mei 2020 ingediend te zijn maar de uiterste datum wordt verlengd naar 5 juni 2020.
 6. De grenzen waarboven een controleverklaring noodzakelijk wordt zijn aangekondigd door het ministerie van SZW.
  • Een controleverklaring is noodzakelijk voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van tenminste € 100.000 dan wel als de vaststelling tenminste € 125.000 bedraagt.
  • Voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van tenminste € 20.000 dan wel als de vaststelling tenminste € 25.000 bedraagt, dient een verklaring van een derde, zoals een financieel adviseur, te worden overlegd.
  • De NBA voert nog overleg met het ministerie over de inhoud van de accountantswerkzaamheden en de verklaring in die gevallen waarin een accountantsverklaring vereist is. De verwachting is dat uiterlijk 1 augustus as. meer duidelijkheid bestaat.
 7. Aanvraag van de definitieve subsidie is mogelijk vanaf 7 september 2020.

Als u dus klanten heeft die tot nu toe niet in aanmerking kwamen voor de NOW subsidie dan heeft u nu tot 5 juni 2020 de tijd hen te adviseren bij het indienen van een aanvraag rekening houdend met deze nieuwe voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is een eenmanszaak die voor 1 februari 2020 is ingebracht in een besloten vennootschap.

NOW 2 – Voorstel Kabinet

 1. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020.
 2. Het is een loonkostensubsidie voor de periode juni 2020 tot en met augustus 2020.
 3. Er kan gekozen worden voor een driemaands periode waarover de omzetdaling wordt berekend. Maar indien van NOW 1 gebruik is gemaakt, dan MOET de periode voor NOW 2 aansluiten op de periode NOW 1.
 4. De bijtelling van ontvangen steun bij de omzet is ook hier verplicht.
 5. De referentie loonsom is van maart 2020.
 6. De vaststelling kan niet eerder aangevraagd dan na de subsidieperiode. Er wordt nog bekend gemaakt wanneer.
 7. Ontslagaanvragen in de periode 1 juni tot en met 31 augustus leiden tot een verlaging van het subsidiebedrag. Bij NOW 1 werd 150% van het loon van ontslagen medewerkers in mindering gebracht. Bij NOW 2 is dat 100%.
 8. De aanvrager moet bij de aanvraag aangeven dat geen bonussen, dividenden over 2020 zullen worden uitgekeerd aan aandeelhouders, bestuur en directie en dat geen eigen aandelen worden ingekocht tot aan het moment in 2021 dat de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld.
 9. In 2019 vastgesteld dividend mag wel mogen worden uitgekeerd maar daar zal de uit te voeren uitkeringstest een klem op leggen.
 10. Bonussen aan het personeel (met uitzondering van directie en bestuur) zijn wel toegestaan!
 11. Er wordt benadrukt dat het van belang is dat ontslagen personeel wordt geschoold. Daartoe is “NL leert” in het leven geroepen.
 12. De forfaitaire loonopslag wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) – Voorstel Kabinet

Een regeling bedoeld als een bijdrage in de vaste lasten voor onderneming, maximaal € 20.000, voor een periode van drie maanden.

 • Toegang voor bedrijven die onder TOGS vallen.
 • Voorwaarde is dat er sprake is van een omzetdaling van tenminste 30%. Er mag voorlopig van uitgegaan worden dat de berekeningswijze van de omzetdaling zoals beschreven in de NOW hierbij leidend zal zijn.
 • De regeling wordt uitgevoerd door de RVO.

TOZO – Voorstel Kabinet

 • Verlengd met drie maanden over de periode  tot en met 31 augustus 2020.
 • Er geldt nu wel de partnertoets, door middel van een verklaring dat het huishouden onder een sociaal minimum komt.
 • Nog steeds geen vermogenstoets.

Mogelijkheid (2e) lening aan te vragen blijft (maar nu wel met de verklaring dat er geen sprake  is van surseance of faillissement).

Uitstel van belastingbetaling

Voor belastingschulden van ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen heeft het kabinet op 12 maart 2020 een tijdelijke versoepeling van het uitstelbeleid in verband met de coronacrisis aangekondigd.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de periode voor het aanvragen van uitstel van betaling is verlengd naar 1 september 2020. Oorspronkelijk was aanmelden mogelijk tot 19 juni 2020. Ondernemers krijgen nadat zij om uitstel van betaling hebben verzocht drie maanden uitstel van betaling. Langer uitstel is mogelijk, maar slechts onder aanvullende voorwaarden.

 1. Ondernemers moeten aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen
 2. Ondernemers moeten verklaren dat zij geen dividenden en bonussen zullen uitkeren of eigen aandelen te zullen inkopen. De eisen aan de inhoud van de verklaring worden later bekendgemaakt

Als uitstel van langer dan drie maanden is toegekend, geldt uitstel tot het moment dat uitstel wordt ingetrokken. Dit zal niet eerder zijn dan 1 september 2020. Nadere invulling hiervan moet nog plaatsvinden.

Uitstel van het betalen van BPM

Uitstel van het betalen van BPM zal in juni mogelijk gemaakt worden voor Vergunninghouders. Dit geldt dan vanaf het tijdvak mei 2020. Een verzoek om uitstel van betaling van BPM is pas mogelijk als een naheffingsaanslag is opgelegd voor het tijdvak mei 2020. Deze zullen ongeveer half juli 2020 worden opgelegd.

Uitstel van betalingsverplichtingen op grond van EU-douanewetgeving

Ondernemers kunnen ook verzoeken om uitstel van betaling worden gevraagd voor betalingsverplichtingen op grond van EU-douanewetgeving. Hiervoor gelden aparte regels. Beoordeling of uitstel mogelijk is, vindt in principe per maand en per ondernemer plaats. Verdere uitwerking volgt op onze speciale coronapagina.

Flexwerkers – aankondiging

Er komt mogelijk een extra vangnet voor flexwerkers: Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Het Ministerie SZW heeft onderzocht of er een regeling kan komen voor de flexwerkers die tussen wal en schip vallen.

Het voorstel is:

 • Een tegemoetkoming voor meerderjarigen
 • Tegemoetkoming van € 600 per maand als meer dan € 500 in februari gewerkt
 • Als in april 2020 minder dan € 600 is verdiend of andere vorm van levensonderhoud heeft gehad
 • Flexwerkers werken meer dan 12 uur per maand

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken