HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Leidraad voor kwalificatie volledigheid

04-04-2023| In maart informeerden wij u over het Horizontaal Toezicht (HT) en de mogelijkheden om mee te doen met HT via Extendum als koepelorganisatie.

De koepelorganisaties hebben samen met de Belastingdienst een leidraad geschreven voor de kwalificatie volledigheid.

Welke controledoelen moeten gerealiseerd zijn

Met ingang van de publicatie van de leidraad HT FD versie 2021 zijn er drie niveaus van aangepast toezicht binnen HT FD. Er is gekeken naar good practices waarbij alle controledoelen uit de Controle Aanpak Belastingdienst zijn gerealiseerd te weten:

  1. vaststellen of alle transacties verantwoord zijn;
  2. vaststellen of de relevante gegevens van de transacties volledig vastgelegd zijn;
  3. vaststellen of die gegevens juist en tijdig verantwoord zijn;
  4. vaststellen of de schattingsposten juist zijn;
  5. vaststellen of specifieke fiscale wet- en regelgeving juist is toegepast in de fiscale aangifte.

In de leidraad wordt dat geduid met de term volledigheid.
.

De drie niveaus van aangepast toezicht binnen HT FD

Schema niveaus kwalificatie volledigheid

.
Wanneer is er voldoende basis voor het niveau volledigheid

In het algemeen kan worden gesteld dat een aangifte waar een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening aan ten grondslag ligt, voldoende basis biedt om te opteren voor het niveau volledigheid. Een verklaring met beperking of met een oordeelonthouding hoeft de keuze voor het niveau volledigheid niet in de weg te staan. Dat is afhankelijk van de reden van de beperking of de onthouding.

Is er ruimte voor volledigheid buiten de controle op de jaarrekening

De vraag is of buiten de (vrijwillige of verplichte) controle op de jaarrekening ruimte is om te opteren voor de kwalificatie volledigheid. We beogen Fiscaal Dienstverleners (FD’s) te ondersteunen bij de keuze van het passend niveau van aangepast toezicht met good practices. Dit zijn voorbeelden, geen richtlijnen.

Gemeenschappelijk doel is dat de klant zoveel mogelijk duidelijkheid krijgt over zijn fiscale positie en dat dubbelwerk door de FD en de Belastingdienst zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het gaat daarbij niet om zekerheid maar om een hoge mate van waarschijnlijkheid dat alle transacties juist en volledig zijn verantwoord. De FD geeft in het klantdossier de onderbouwing van de keuze voor het niveau volledigheid.

Het is denkbaar dat bij het uitvoeren van een samenstelopdracht, de FD tot conclusie kan komen dat het niveau volledigheid passend is. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • De medicus, die de inkomsten alleen kan verwerven via de zorgverzekeraar;
  • De situatie waarbij een franchisegever volledig grip heeft op de administratie, de inkoop en (het verbod op) nevenactiviteiten;
  • Een pensioen BV zonder nevenactiviteiten;
  • Een ondernemer waarbij qua activiteiten sprake is van een maximumcapaciteit en waarbij de omzet (nagenoeg) gelijk is aan de maximaal haalbare opbrengst;
  • Bedrijven die in de landbouwsector zich houden aan de landbouwnormen en zich geen life events voordoen.

Voor al deze voorbeelden geldt, dat de belastingplichtige voldoet aan bepaalde voorwaarden, waar niet van wordt afgeweken. De FD moet altijd de afweging maken of dat daadwerkelijk het geval is. Zo moeten neveninkomsten uitgesloten zijn. Bij een pensioen BV ontbreekt het bijvoorbeeld aan voldoende grip als er sprake is van leningen of rekening courant verhoudingen met de gelieerde personen.

Is er afstemming met de Belastingdienst mogelijk

Er is ruimte om periodiek de generieke (anders dan individuele casus) keuzes tussen fiscaliteit, juistheid en volledigheid met de Belastingdienst te bespreken. De uiteindelijke keuze is de verantwoordelijkheid van de fiscaal dienstverlener. Extendum kan u hierbij uiteraard ondersteunen.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen over Horizontaal Toezicht, de kwalificatie volledigheid of de leidraad? Neem dan contact op met één van onze fiscale adviseurs.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

Expertise: o.a. loonbelasting, erfbelasting en omzetbelasting

Ik ben een enthousiaste belastingadviseur en universitair docent die u graag ‘up-to-date’ houdt door mijn kennis met u te delen. U krijgt op elke fiscale vraag van mij een antwoord!

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

Expertise: o.a. inkomstenbelasting, herstructurering en estate planning

Ik ben een gedreven fiscalist en financieel planner met de wens van de cliënt op de eerste plaats. De weg naar de meest passende oplossing is mijn feestje.

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

Expertise: o.a. herstructurering, vennootschapsbelasting en echtscheidingen

Ik ben graag bezig met fiscale advisering van MKB-accountants en hun cliënten. Het is fascinerend om te zien hoezeer de fiscaliteit invloed heeft op vele aspecten van het financiële leven van ondernemers en particulieren. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken