HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over coronamaatregelen

Er worden inmiddels ook al steunregelingen gesloten. Onderstaand de belangrijkste zaken van de afgelopen week.

1. TOGS

Met de brief van 12 juni heeft het Ministerie van Economische Zaken de laatste mutaties in de TOGS gemeld. Het betreft voornamelijk een uitbreiding van de regeling over van toepassing zijnde SBI-codes. De volledige lijst is te vinden op de website van RVO. Door deze correcties kunnen onder andere de audiciens, de warme bakkers, de handelaren en reparateurs van caravans en de supermarkten gevestigd op campings, stations, transportterminals, studentencampussen en recreatieterreinen alsnog aanspraak maken op de TOGS-regeling.

Daarnaast wordt gemeld dat ondernemers die bezwaar hadden ingediend over de gebruikte SBI code in relatie tot hun werkzaamheden binnenkort uitsluitsel op hun bezwaar kunnen verwachten.

Tenslotte worden ook dorpshuizen en wijkcentra in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de TOGS-regeling.

Let op
De TOGS-regeling wordt op 26 juni 2020 gesloten. Als nog geen aanvraag is ingediend, dan kan dat tot die datum.

2. TVL

In dezelfde brief is gemeld dat de TVL er aan komt. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de inhoud van de regeling geïnformeerd. Zodra de definitieve bevestiging er is, zullen wij u volledig informeren.

3. TOFA

Deze regeling ziet op de tegemoetkoming voor flexwerkers. De TOFA regeling is op 11 juni j.l. door publicatie in de Staatscourant van kracht geworden. De hoofdlijnen van deze regeling vindt u op onze website.

4. Fiscaal

Op 16 juni jl. hebben de staatssecretarissen van financiën gereageerd op Kamervragen over de fiscale maatregelen naar aanleiding van het Corona virus.

Daarbij wordt onder meer ingegaan op de informatie die een ondernemer aan de Belastingdienst moet verstrekken indien hij in verband met het Corona-virus langer uitstel van betaling nodig heeft dan drie maanden. Als een ondernemer een belastingschuld heeft die lager is dan € 20.000 dan zijn de eisen relatief licht. De ondernemer kan dan bijvoorbeeld volstaan met het verstrekken van documenten waaruit een aanzienlijke omzetdaling of afname van opdrachten en/of boekingen, bezien vanaf het moment van ontstaan van de coronacrisis, blijkt. Ook kan hij aan de hand van recente jaarstukken aannemelijk maken dat zijn bedrijf voorafgaand aan de coronacrisis levensvatbaar was.

Als de totale belastingschuld op het moment van het uitstelverzoek hoger is dan € 20.000 dan moet hij, om voor meer dan 3 maanden uitstel in aanmerking te komen, een verklaring van een derde-deskundige overleggen. De derde-deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een belastingadviseur of accountant zijn, maar niet een persoon die in dienst is van de betreffende ondernemer, of een persoon die (objectief bezien) deskundigheid mist. De verklaring van de derde-deskundige is vormvrij. Inhoudelijk moet uit de verklaring blijken dat de derde-deskundige het aannemelijk vindt dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Bovendien moet bij de verklaring een liquiditeitsprognose worden bijgevoegd die volgens de derde-deskundige plausibel is.

5. NOW

Voor wat betreft de NOW1 is ieder in afwachting van de controleprotocollen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de standaarden die de NBA hiervoor zal opstellen. Wel is het verstandig in de komende periode alvast werkzaamheden te verrichten die het opstellen van de verklaringen bij de afrekeningen kan versnellen/vereenvoudigen. In onze Nieuwsbrief van vandaag hebben wij een aantal aandachtspunten weergegeven.

De hoofdlijnen van NOW2 zijn aangekondigd. We wachten met u op de details en zullen u natuurlijk zo spoedig mogelijk nader informeren. Naar verwachting wordt eind juni de lijst van de bedrijven die een beroep hebben gedaan op de regeling NOW 1.0 bekend gemaakt op de site van UWV.

6. Vakantiekrachten

Vakantiekrachten zijn vaak studenten en jongeren die naast studie of school bijverdienen. Zij kunnen nu ruimer ingezet worden. Want als gevolg van de Corona-situatie zijn voor 2020 de grenzen die gesteld waren aan deze bijverdiensten opgeheven. Daardoor is geen invloed op studiefinanciering en  is er ook geen gevaar dat de kinderbijslag die de ouders ontvangen moet worden terugbetaald.

7. Land- en tuinbouwondernemers

De “Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw ondernemers COVID-19” is op 18 juni jl. gesloten.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken