HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Zorgen partnerproblematiek pensioen eigen beheer

Bij SRA, RB en NOAB bestaan grote zorgen over de uitfasering van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken. Volgens de organisaties staat de partnerproblematiek in de weg aan de beoogde uitfasering van het Pensioen in Eigen Beheer (PEB), schrijven zij in een brandbrief aan de Eerste Kamer.

Compensatie partner

De organisaties wijzen erop dat, indien de partner niet of onvoldoende wordt gecompenseerd voor de prijs te geven rechten, naar het oordeel van de staatssecretaris, sprake is van een schenking. Hierbij wordt gedoeld op een voorbeeld dat de staatssecretaris heeft gegeven op grond waarvan 73% van de totale waarde in het economische verkeer van de pensioenaanspraken aan de partner voorbehouden dient te blijven. Dit leidt in het gegeven voorbeeld tot een in verhouding tot de fiscale balanswaarde zeer aanzienlijk recht van de partner. Naar de mening van de staatssecretaris zou de partner een zodanig aanzienlijk recht of zelfs uitbetaling moeten krijgen om een schenking te voorkomen. Die verplichting jegens de partner is in de gevallen waarvoor het wetsvoorstel is bedoeld (namelijk bv’s die onder water staan) niet na te komen en zeker niet direct uit te betalen. Onder deze omstandigheden zal geen enkele DGA tot uitfasering overgaan, tenzij deze in gemeenschap van goederen is gehuwd. In de praktijk zijn echter veel DGA’s buiten gemeenschap van goederen gehuwd.

Schenking en vastlegging

De voor de hand liggende oplossing voor de partnerproblematiek is volgens de genoemde organisaties om wettelijk vast te leggen dat het verlenen van medewerking door de partner zonder (afdoende) compensatie gedurende de periode 2017 tot en met 2019 geen schenking aan de DGA oplevert. Zolang er geen oplossing komt, zou de invoering van de uitfasering van het PEB moeten worden uitgesteld.

Onze opmerking

De overgangsperiode van 3 maanden mag, wat ons betreft, zeker verlengd worden tot 12 maanden. Immers, het goed bespreken en vastleggen van bovengenoemde gevolgen voor 160.000 DGA’s is geen sinecure. Uitstel in verband met de discussie over schenking verwachten wij zeker niet. Defiscalisering zorgt wel voor het wegnemen van schenkingsperikelen.

Wij zijn het evenwel niet eens met de opmerking dat de partner het maar zonder compensatie moet doen. Veelal is er geen enkel inzicht in de feitelijke waarde van het (premievrije) partnerpensioen, terwijl dit nu juist het grootste struikelblok is. Tussen de fiscale (boekwaarde) en commerciële waardering (afstorting externe verzekeraar) zitten veelal enkele honderdduizenden euro’s.

Bewust of onbewust geeft de partner op het moment er gekozen wordt voor afkoop óf omzetting naar een oudedagsverplichting (ODV) dus veel pensioenrechten op. Het op voorhand toewijzen of schenken van nieuwe rechten aan de partner, terwijl er feitelijk voor een deel sprake is van voorwaardelijke rechten, is naar onze mening niet de oplossing.

Duidelijke uitleg aan de DGA en de partner, met instemming van de partner op grond van de juiste aanspraken én bijbehorende waarderingen is naar onze mening een must voor alle partijen.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken