HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wijzigingen Wwft

Per 11 juli 2018 is met terugwerkende kracht de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. In verband hiermee zijn een aantal wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) doorgevoerd.

Extendum informeert u in een persoonlijke brief over de acties die u kunt ondernemen om deze wijzigingen te implementeren in uw bedrijfsvoering en advisering. Dit betreft o.a. onze kennisbank, trainingen en hulpmiddelen voor cliëntonderzoek.

De belangrijkste wijzigen in de Wwft zijn:

Risicobeleid
De gewijzigde Wwft vereist dat accountantskantoren een risicobeleid vaststellen gericht op het beheersen van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering, gebaseerd op een door het accountantskantoor uit te voeren risicobeoordeling.

Cliëntenonderzoek
De vrijstelling van cliëntenonderzoek is vervallen. In een beperkt aantal gevallen blijft een vereenvoudigd cliëntenonderzoek mogelijk, mede afhankelijk van de risicobeoordeling van het accountantskantoor.

Compliance en auditfunctie
De gewijzigde Wwft geeft aan dat accountantskantoren over een onafhankelijke en effectieve compliance functie dienen te beschikken, voor zover passend bij de aard en omvang van het kantoor.

De gezamenlijke toezichthouders Wwft zijn momenteel bezig met het bepalen van de exacte criteria hiervan (‘aard en omvang’).

Er is een – nog niet definitief vastgesteld – conceptstandpunt door de gezamenlijke toezichthouders. Dit conceptstandpunt is vertrouwelijk gedeeld met de NBA, NOB en RB. Op 19 september 2018 is er overleg tussen de NBA, NOB en RB en het BFT over de concepten van de nieuwe richtsnoeren en de leidraden van het BFT. De verwachting is dat dan ook bekend gemaakt zal worden wat het uiteindelijke standpunt is van de gezamenlijke toezichthouders inzake bovenstaande wijzigingen.

Definitie UBO
De definitie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is uitgebreid met natuurlijke personen behorend tot het hoger leidinggevend personeel, onder bepaalde voorwaarden.

Definitie PEP/PPP
Onder de gewijzigde Wwft wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen buitenlandse en binnenlandse politiek prominente personen (PPP).

Ongebruikelijkheids-indicatoren
De ongebruikelijkheids-indicator voor een transactie betaald aan of door tussenkomst van uw kantoor in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen is gewijzigd naar een bedrag van € 10.000 of meer (het grensbedrag was € 15.000).

UBO-register
Naar aanleiding van de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn komt er een UBO-register. De verwachting is dat deze per eind 2018 zijn intrede zal doen.

Meer informatie vindt u op onze website.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken