HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wijzigingen in de Wwft

Per 21 mei jl. is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op twee punten aangepast:

  1. Meldplicht voor makelaars in onroerende zaken bij huurovereenkomsten;
  2. Twee nieuwe meldergroepen.

1. Meldplicht voor makelaars in onroerende zaken bij huurovereenkomsten

De meldplicht voor makelaars is uitgebreid met een meldingsplicht omtrent huurovereenkomsten met een maandelijkse huurprijs van € 10.000 of meer.

De Wwft was ook al voor de wijziging van 21 mei 2020 van toepassing op makelaars in het kader van de bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.

Eén van de recente wijzigingen is de uitbreiding van artikel 1a Wwft met de bepaling dat de Wwft ook geldt voor de bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van een overeenkomst tot huur als bedoeld in artikel 7:201 BW, voor zover de maandelijkse huurprijs € 10.000 of meer bedraagt. Dit houdt in dat vanaf deze huurprijs de verplichtingen van de Wwft gelden, zoals het uitvoeren van cliëntenonderzoek, het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties.

(Hier staat dat het gaat om een huurprijs van € 10.000 of meer per overeenkomst. Wij schatten in dat het splitsen van een huurovereenkomst in bijvoorbeeld twee huurovereenkomsten met elk € 5.500 huur niet helpt om van onder deze Wwft-verplichtingen uit te kunnen komen. Wij vinden dat dit teveel lijkt op het slepen met bedragen gerelateerd aan de bekende grens van € 10.000 bij contante transacties.)

Voor de volledigheid vermelden wij hieronder de toepasselijke ongebruikelijkheidsindicatoren voor deze makelaars uit bijlage 1 bij het Uitvoeringsbesluit Wwft:

  • Subjectief: Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief: Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

Ons advies
Heeft u makelaars in onroerende zaken in uw cliëntenportefeuille, attendeer deze cliënten op deze wijziging in de Wwft.

Let op
Ook makelaars in onroerende zaken dienen een risicobeleid te hebben ten aanzien van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op grond van de Wwft, evenals accountants-, belastingadvies- en administratiekantoren. Het niet hebben van zo’n risicobeleid is een overtreding van de Wwft en kan als zodanig worden gesanctioneerd.

Ons advies
Heeft u makelaars in onroerende zaken in uw cliëntenportefeuille, attendeer uw cliënten op dit verplichte risicobeleid in het kader van uw zorgplicht en de NV NOCLAR.

2. Twee nieuwe meldergroepen

De tweede wijziging is de toevoeging van twee nieuwe meldergroepen aan de lijst met financiële ondernemingen benoemd in artikel 1a Wwft*. Met betrekking tot deze ondernemingen is een nieuw hoofdstuk 3a tussengevoegd in de Wwft.

Deze meldergroepen zijn:

  1. natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta (= normale valuta zoals de euro of de Amerikaanse dollar) aanbieden;
  2. natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig bewaarportemonnees aanbieden.

Aanbieders van bewaarportemonnees zijn in de Wwft gedefinieerd als entiteiten die diensten aanbieden om namens hun cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.

In het Uitvoeringsbesluit Wwft zijn in de bijlage 1 voor beide soorten ondernemingen subjectieve en objectieve indicatoren opgenomen.

Beide aanbieders hebben dezelfde subjectieve indicator:
Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

Objectieve indicatoren
Voor beide aanbieders: Een transactie van een bedrag van € 15.000 of meer. Daarnaast voor de aanbieders van wisseldiensten tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta: Een transactie van een bedrag van € 10.000 of meer waarbij een omwisseling plaatsvindt tussen virtuele valuta en contante fiduciaire valuta.

Ons advies
Heeft u dit soort aanbieders in uw cliëntenportefeuille, attendeer deze cliënten op deze uitbreiding van de Wwft.

* Artikel 1a Wwft beschrijft voor wie de Wwft geldt.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken