HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wet DBA

Wat kan of moet nu worden gedaan om (meer) zekerheid te krijgen over de fiscale kwalificatie van een arbeidsrelatie? Uitstel tot 1 januari 2018, zekerheid werknemersverzekeringen en meer…

Uitstel tot 1 januari 2018

Tot 1 mei 2016 kon zekerheid worden verkregen over de fiscale gevolgen van een arbeidsrelatie door middel van een VAR-verklaring. Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is deze mogelijkheid vervallen. Om die reden moet worden teruggevallen op de basisregels in de Wet op de loonbelasting 1964 en de verschillende sociale verzekeringswetten en daarmee de regelgeving uit het Burgerlijk Wetboek.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de Belastingdienst vanaf 1 mei 2017 daadwerkelijk zou gaan handhaven op naleving van deze regels. Inmiddels heeft staatssecretaris van Financiën Wiebes aangegeven dat handhaving tot 1 januari 2018 achterwege zal blijven. Alleen ten aanzien van een handjevol “kwaadwillenden” zal wel corrigerend worden opgetreden.

Hoe zekerheid werknemersverzekeringen

Door het uitstel komt in de praktijk de vraag op hoe zekerheid kan worden verkregen over de fiscale kwalificatie van een arbeidsrelatie. In veel gevallen bestaat geen twijfel. Er wordt voor een arbeidsovereenkomst gekozen of de opdrachtnemer is duidelijk ondernemer in de zin van de Wet IB 2001. In deze situaties kan worden volstaan met de gebruikelijke overeenkomsten.

In de gevallen waar wel twijfel kan bestaan, dient ervoor te worden gezorgd dat in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in ieder geval één van de voor een arbeidsovereenkomst kenmerkende elementen ontbreekt. Hierbij liggen de elementen werkgeversgezag en de verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten voor de hand. Beide hiervoor genoemde elementen kunnen worden uitgesloten in de overeenkomst.

Naast het uitsluiten van de hiervoor genoemde elementen dient evenmin sprake te zijn van een fictieve dienstbetrekking als bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (thuiswerkers en gelijkgestelden). Ook dient uitgesloten te zijn dat sprake is van de gevallen als bedoeld in de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd.

Modelovereenkomst of niet?

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en opdrachtgever om de afspraken over de arbeidsrelatie op een goede manier vast te leggen. Het is daarom van belang dat voor alle opdrachten een overeenkomst of opdrachtbevestiging in de administratie aanwezig is.

De Belastingdienst heeft op zijn website een aantal algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen gepubliceerd. Arbeidsrelaties die worden aangegaan op basis van één van deze overeenkomsten worden, indien ook overeenkomstig de daarin opgenomen bepalingen wordt gewerkt, niet aangemerkt als dienstbetrekking. Inhouding en afdracht van loonheffingen door de opdrachtgever kan dan achterwege blijven.

Uiteraard is het niet verplicht om gebruik te maken van één van de door de Belastingdienst gepubliceerde overeenkomsten. Soms is het ook niet aan te raden. Immers, de modelovereenkomsten van de Belastingdienst dienen nog aangevuld te worden met de concrete afspraken of zullen niet altijd aansluiten op de concrete situatie van een opdrachtnemer. In een op maat gemaakte overeenkomst kan met die aspecten dan rekening worden gehouden. Wij zijn u graag behulpzaam bij het opstellen van een overeenkomst die voldoet aan de wensen van de opdrachtnemer en opdrachtgever.

Geen zekerheid over ondernemerschap

Wanneer op grond van de overeenkomst en de feitelijke werksituatie kan worden gesteld dat geen dienstbetrekking aanwezig is, weet de opdrachtnemer dat hij niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Dit is wat anders dan de kwalificatie van de werkzaamheden van de opdrachtnemer voor de inkomstenbelasting. Of de inkomsten als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden worden aangemerkt, dient afzonderlijk te worden beoordeeld.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken