HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wees alert op wijzigingen ViO bij assurance-opdrachten

Per 17 juni 2016 zijn een aantal wijzigingen van kracht geworden in de onafhankelijkheidsregels voor accountants (ViO). Deze wijzigingen zijn van toepassing voor verantwoordingsperioden die aanvangen vanaf 17-6-2016. Dus deze gelden in ieder geval nu voor het lopende boekjaar.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor assurance-opdrachten in het niet-OOB segment?

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Het verbod op geschenken of persoonlijke uitingen van gastvrijheid
  2. De afkoelingsperiode van een jaar voor de uitvoering van een assurance-opdracht nadat een betrokken accountant een dienstbetrekking heeft aanvaard bij de assurance-cliënt. Voor de betrokken accountants bij wettelijke controles is een verbod toegevoegd om binnen een jaar te gaan werken bij de controlecliënt.

Alle wijzigingen op een rij voor assurance-opdrachten in het niet-OOB segment:

  • Het begrip ‘boekjaar’ is vervangen door ‘verantwoordingsperiode’;
  • De vrijstelling van het verbod van artikel 20 (nader bepaalde kring van gebruikers) is uitgebreid met een voorwaarde dat er een maatregel is of wordt genomen die de onafhankelijke uitvoering waarborgt;
  • Het vragen, ontvangen, aanbieden of verstrekken van geschenken of persoonlijke uitingen van gastvrijheid met een waarde van meer dan € 100 is verboden (dit was wel mogelijk onder de oude ViO, wanneer er sprake was van een specifieke maatregel);
  • Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren van een niet-nader bepaalde kring van gebruikers of een wettelijke controle uit te voeren binnen één jaar nadat een key assurance-partner, een bij de AFM ingeschreven externe accountant of een tekeningsbevoegde accountant bij een assurance-opdracht, de betrokkenheid bij deze assurance-opdracht heeft beëindigd, hij de accountantseenheid heeft verlaten en bij de verantwoordelijke entiteit werkzaam is in de functie van waaruit hij invloed van betekenis kan uitoefenen;
  • De banden van betekenis volgens artikel 38 zijn nader gedefinieerd;
  • Er is een nieuw artikel 38a opgenomen, waarbij een key assurance-partner, een bij de AFM ingeschreven externe accountant of een tekeningsbevoegde accountant bij een assurance-opdracht, die betrokken is bij een wettelijke controle niet binnen een jaar na het einde van deze betrokkenheid een functie mag vervullen van waaruit hij invloed van betekenis kan uitoefenen bij de verantwoordelijke entiteit.

Bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in de ‘Vragenlijst onafhankelijkheid niet-ViO’ door Extendum. Met deze vragenlijst wordt u door de verbodsbepalingen, bepalingen die een specifieke maatregel of een maatregel vergen, geleid.

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken