HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nu trouwen of na 1 januari 2018?

Tot eind 2017 trouwen stellen automatisch in ‘algehele’ gemeenschap van goederen tenzij anders overeenkomen middels huwelijkse voorwaarden. Met de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 verandert dit. Vanaf dat moment trouwen stellen, tenzij expliciet anders overeengekomen, op grond van deze nieuwe wetgeving automatisch in ‘beperkte’ gemeenschap van goederen. Wat houdt dit nu in?

Algehele gemeenschap van goederen

Bij een algehele gemeenschap van goederen worden bij een echtscheiding in beginsel alle bezittingen en schulden die de echtelieden bezitten fifty fifty verdeeld. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk vallen hier ook onder.

Beperkte gemeenschap van goederen

Bij een ‘beperkte’ gemeenschap dienen in beginsel alleen de schulden en bezittingen die tijdens het huwelijk zijn aangegaan bij scheiding te worden verdeeld.  De invoering van de nieuwe ‘beperkte’ gemeenschap van goederen heeft als doel dat gehuwden niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen trouwen. Meer concreet vallen bij de ‘beperkte’ gemeenschap van goederen  de schulden en bezittingen die voor het huwelijk zijn aangegaan niet meer in de gemeenschap evenals erfenissen en schenkingen. Voor de laatste twee kan dit anders zijn in het geval in een testament of bij schenking een insluitingsclausule is opgenomen. In dat geval valt de erfenis of schenking wel binnen de gemeenschap en dient bij scheiding dus te worden verdeeld.

De nieuwe wet

De basisgedachte achter de nieuwe wet, namelijk dat je alleen dat verdeelt wat je ook samen opbouwt, is op zich een goed uitgangspunt. De nieuwe wet is volgens velen echter veel te ingewikkeld gemaakt. Dit blijkt onder meer uit het feit dat deze wet met een zeer kleine meerderheid in de Eerste Kamer is aangenomen.  Angst is er met name voor rechtsonzekerheid en uitvoeringsproblemen. Na 1 januari 2018 dienen gehuwden duidelijk bij te houden wat wel en niet tot de gemeenschap behoort, met andere woorden wat wel of niet van beiden is. Tegenstanders van de wet zijn bang dat hier de problemen al zullen beginnen. De toekomst zal uitwijzen of de tegenstanders gelijk krijgen.

Algehele gemeenschap van goederen blijft mogelijk na 1 januari

Tot slot merk ik op dat ook na 1 januari 2018 het nog steeds mogelijk is om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen. Dit dient dan bij huwelijkse voorwaarden te worden overeengekomen.

Slot

Op basis van het voorgaande luidt het advies; denk samen, voor het aangaan van het huwelijk, goed na over welke soort gemeenschap u met elkaar wilt aangaan. Er is geen goed of fout, iedere situatie is anders. Laat u goed voorlichten, leg de afspraken schriftelijk vast en handel ook tijdens het huwelijk naar de gemaakte afspraken. Dit voorkomt een hoop gehakketak bij een uiteindelijke verdeling bij scheiding. Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben, neem dan contact op met ons op. Wij helpen u graag!

mr. E.B.A. (Eveline) Rijken-Rooswinkel
bedrijfsjurist

06 53 46 66 29
e.rijken@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken