HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wat is het effect van de werkelijke hogere of lagere loonsom voor de NOW regeling?

Naast de omzetdaling, is één van de rekenfactoren in de NOW de loonsom. Het uitgangspunt voor subsidieverlening is 3x keer de loonsom van januari 2020. Correcties op deze loonsom zijn niet meer mogelijk. Indien er geen gegevens van januari 2020 zijn, dan wordt november 2019 als uitgangspunt genomen. Ontbreken deze ook, dan kan er geen subsidie worden aangevraagd.

De gegevens over de loonsom zijn bekend bij UWV, waardoor hiervan ook geen opgave hoeft te worden gedaan bij de aanvraag. Slechts de verwachte omzetdaling is een variabele die opgegeven wordt door de werkgever. Naar aanleiding hiervan wordt de subsidie vastgesteld en het voorschot van 80% van de subsidie op grond van de volgende formule: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.

  • A: Verwachte omzetdaling is bijvoorbeeld 50%
  • B: loonsom januari 2020 is bijvoorbeeld € 100.000
  • Dit levert het volgende resultaat op: 0,5 x € 100.000 x 3 x 1,3 = € 175.500
  • Het voorschot zal 80% zijn: € 140.400

Hoe werkt de afrekening?

Werkelijke loonsom maart/april/mei 2020 = Loonsom januari

In deze situatie blijft de subsidie gelijk. Mogelijk dat er wat kleine correcties op de loonsom plaats vinden in verband met andere uitkeringen van UWV. Gezien het voorschot van 80%, leidt dit waarschijnlijk niet tot terugbetaling.

Werkelijke loonsom maart/april/mei is hoger dan loonsom januari

In deze situatie zal er ook geen subsidie hoeven te worden terugbetaald. Een hogere loonsom heeft geen effect. Een werkgever dient zich nu wel te realiseren dat hij een deel van de extra loonkosten niet vergoed krijgt. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door loonsverhogingen, meer medewerkers etc.

Werkelijke loonsom maart/april/mei is lager dan loonsom januari

In deze situatie wordt er bij de eindafrekening gecorrigeerd. Dit gaat echter op een andere manier dan verwacht; er wordt namelijk geen rekening gehouden met de omzetverlaging. De subsidie wordt verlaagd met de formule: (B x 3 – C) x 1,3 x 0,9 waarbij C de werkelijke loonsom is van maart/april/mei.

Stel dat de werkelijke loonsom in deze periode € 60.000 lager is, dan levert dit het volgende subsidieverlaging op: (€ 100.000 x 3 – € 240.000) 1,3 x 0,9 = € 70.200

De subsidie wordt € 175.500 – € 70.200 = € 105.300. Het voorschot was : € 140.400. Er zal derhalve € 35.100 terugbetaald dienen te worden bij de definitieve vaststelling van de subsidie. Er wordt dus bij de berekening geen rekening gehouden met het omzetverlagingspercentage.

Conclusie

Als je liquiditeit onder druk staat heb je geen keuze maar als je voldoende buffer hebt kijk dan bij het aanvragen van de NOW niet alleen naar je huidige (liquiditeits)positie maar kijk ook naar de langere termijn.

Als je liquiditeitspositie het toelaat en je de loonsom voor de werkelijke periode kunt beïnvloeden (door ontslag of minder oproepkrachten) bekijk dan van te voren wat het effect zal zijn en bedenk dat de eindafrekening anders kan uitpakken dan je had verwacht.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken