HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Veelgestelde vragen coronamaatregelen

Een selectie uit de vele vragen die bij onze helpdesk binnenkomen over de steunmaatregelen, accountancy vaktechniek en arbeidsrecht. Staat uw vraag er niet bij? Kijkt u dan ook op onze themapagina met een overzicht van alle corona informatie.

Steunmaatregelen

 1. Hoe wordt het omzetverlies van € 4.000 vastgesteld bij de regeling TOGS?
  Het is niet gedefinieerd hoe omzetverlies moet worden bepaald. Niet anders dan dat het een verwacht omzetverlies is. Het hoeft dus ook nog niet eens een feit te zijn. Het is dus een subjectieve bepaling waarbij het in het gros van de gevallen snel duidelijk zal zijn of dit meer dan € 4.000 zal zijn. Uiteraard is het daarbij vanzelfsprekend dat u dit voor uzelf toetst aan historische omzet dan wel aan verwachte omzet en orders die zijn ingetrokken.
 2. Mag ik bij de berekening van het omzetverlies rekening houden met mijn seizoen patroon?
  Nee, dat is niet toegestaan. Het gaat om de gemiddelde omzet over 2019. Berekend als Omzet 2019 gedeeld door 4.
 3. Telt het loon van de DGA mee in de loonsom?
  Nee, als sprake is van een DGA die niet verzekerd is dan niet.
 4. Ik gebruik binnen mijn onderneming meerdere LH nummers. Kan ik volstaan met één aanvraag?
  Nee, u moet per LH nummer een aanvraag indienen.
 5. Mijn houdstermaatschappij belast kosten door aan de werkmaatschappijen. Als ik nu stop met deze doorbelasting maak ik dan aanspraak op de NOW?
  Het niet doorbelasten van kosten staat hier los van. U moet kijken naar het omzet verlies dat de gehele groep (naar de definitie van BW2:24b) leidt.
 6. Is bij de aanvraag NOW een accountantsverklaring nodig?
  Nee, die is bij de aanvraag niet nodig. Die is pas nodig bij de afrekening.
 7. Is het handig om – ter ondersteuning van de liquiditeitspositie van de klant – de omzetdaling royaal in te schatten?
  Nee, ook en juist in deze situatie mag het maatschappelijk verkeer ervan uitgaan dat de accountant zijn werkzaamheden verricht op een wijze die niet strijdig is met de fundamentele beginselen uit de VGBA. Bovendien komt er ook een moment van afrekening op basis van de werkelijke omzet.
 8. Is er een rekenhulp beschikbaar voor de NOW regeling?
  U kunt ons rekenmodel gebruiken voor het berekenen van de subsidie en het voorschot


Accountancy

 1. Is het noodzakelijk dat bij de prognose van de omzet over drie maanden een samenstellingsverklaring wordt gegeven?
  Nee dat hoeft niet. De regeling vermeldt dit niet. Het is een omzetverwachting die niet onderbouwd hoeft te worden. Maar bij de berekening moet de accountant er wel op letten dat dit een professionele dienst is die uitgevoerd moet worden rekening houdend met de mogelijke bedreigingen van de fundamentele beginselen.
 2. Is het door de Corona-crisis verplicht dat iedere onderneming een “continuïteitsparagraaf” opneemt in de jaarrekening over 2019?
  Nee, dat is niet verplicht. Maar bij het samenstellen van de jaarrekening 2019 wordt continuïteit wel een significante aangelegenheid. Het is dus van belang dat uit het dossier blijkt waarom  wel of niet gekozen is voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf.
 3. Is iedere accountant door de Corona-crisis verplicht om altijd een paragraaf ter benadrukking, in dit geval omtrent de continuïteit op te nemen in de samenstellingsverklaring bij de jaarrekening?
  Nee. Een vermelding in de samenstellingsverklaring komt pas aan de orde als er een adequate toelichting staat in de Algemene Grondslagen. Staat die er niet en  is die volgens de accountant wel noodzakelijk, dan komt de accountant niet eens toe aan het afronden van de opdracht. Staat die toelichting er wel en de accountant vindt het ook noodzakelijk dat de gebruikers van de jaarrekening hierop gewezen worden dan neemt hij een dergelijke paragraaf op.
 4. Is het mogelijk om in een micro-jaarrekening een toelichting op de gebruikte continuïteitsveronderstelling op te nemen?
  Dat is zeker mogelijk en wordt in voorkomende gevallen ook aanbevolen.
 5. Betekent de verwijzing naar art 24b in de regeling NOW dat het groepsbegrip van BW2T9 wordt gevolgd?
  Een deelneming die niet kwalificeert als groepsmaatschappij heeft een eigen aanvraag en een eigen omzetdaling.
  Het betreft een groepsmaatschappij indien:
  – Kapitaalsbelang en >50% van de stemrechten
  – Economische verbondenheid
  – Centrale leiding.

  Deze zaken zijn cumulatief. Dus aan alle drie moet voldaan zijn wil er sprake zijn van een groepsmaatschappij.

Arbeidsrecht

 1. Mag een werkgever een werknemer verplichten nu vakantiedagen op te nemen?
  Nee, een werknemer kan niet verplicht worden vakantiedagen op te nemen, tenzij de bedrijfssluiting al ruim van te voren is aangekondigd en overeengekomen is dat een werkgever vakanties vaststelt.
 2. Een werknemer moet thuis blijven omdat de partner in quarantaine moet. Mag de werkgever eisen dat hiervoor vakantiedagen worden opgenomen?
  Nee, ook hiervoor geldt dat de werkgever een werknemer niet kan verplichten vakantiedagen op te nemen. Wel ADV- dagen.
 3. Een werknemer kan niet komen werken omdat zijn/haar kinderen thuis zijn. Mag de werkgever eisen dat hiervoor vakantiedagen worden opgenomen?
  Ja, dit komt voor rekening van de werknemer.
 4. Als het loon wordt doorbetaald, mag een werkgever dan eisen dat een werknemer de uren – die de werknemer nu niet maakt – op een later moment inhaalt?
  Als er een contract aan ten grondslag ligt dat het mogelijk maakt flexibel uren in te zetten, dan kan de werkgever dit vragen, tenzij het echt niet meer mogelijk is om de uren in te halen.
 5. Mag een werkgever de reiskostenvergoeding stopzetten omdat de werknemers nu thuis werken en geen reiskosten hebben?
  Ja, in principe wel omdat het een kostenvergoeding is. Als deze kosten niet meer worden gemaakt dan zal het fiscaal gezien na 6 weken als loon worden beschouwd. Juridisch kan er soms geredeneerd worden dat het toch een soort secundaire arbeidsvoorwaarde is. Dit geldt met name als het gaat om vaste onkostenvergoedingen.
 6. Een werknemer heeft de vakantie moeten annuleren en wil weer gewoon gaan werken. Mag de werkgever de vakantiedagen alsnog verplicht laten opnemen?
  Ja, in principe als een dag is opgenomen dan kan een werknemer deze niet ineens teruggeven. De werkgever mag er uiteraard mee instemmen.
 7. Door coulance van de bank hoeft er in 2020 minder afgelost te worden. Moet ik  nu de lagere aflossingsverplichting opnemen in de jaarrekening die ik over 2019 opstel?
  Ja, door de gebeurtenis na balansdatum neemt de aflossingsverplichting op balansdatum af. Als dat gebeurt voordat de jaarrekening is opgemaakt dan moet dat mee genomen worden. Door de beslissing van de bank wijzigt de splitsing van de lening  in een kortlopend en langlopend deel.
 8. Heeft een werknemer die nu verplicht thuis werkt recht op een kostenvergoeding?
  De werkgever is hiertoe niet verplicht.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken