HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Update bezwaren box 3

04-05-2022 | In februari 2022 schreven wij in dit artikel over de uitspraak van de Hoge Raad waarin is beslist dat de vermogensrendementsheffing in 2017 en 2018 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De staatssecretaris van financiën heeft op 28 april 2022 een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij aangeeft hoe rechtsherstel zal worden geboden. In dit artikel gaan wij in op dat rechtsherstel.

Rechtsherstel

Het kabinet heeft besloten rechtsherstel te bieden aan de volgende belastingplichtigen:

  • De belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020.
  • Alle belastingplichtigen van wie de aanslag over 2017, 2018, 2019 of 2020 nog niet was opgelegd of nog niet onherroepelijk vaststond op 24 december 2021.
  • Alle belastingplichtigen over de belastingjaren 2021 en 2022.

Overige belastingplichtigen

Over eventueel rechtsherstel van de overige belastingplichtigen zal het kabinet later dit jaar een besluit nemen. In het najaar van 2022 wordt een uitspraak van de Hoge Raad verwacht over de vraag of in deze gevallen rechtsherstel moet worden geboden. Het kabinet wacht met het nemen van een besluit tot na die uitspraak.

Op welke manier wordt het rechtsherstel berekend?

Het rechtsherstel wordt berekend volgens de forfaitaire spaarvariant. Dit houdt in dat het inkomen uit sparen en beleggen wordt verminderd als het oorspronkelijke forfaitaire rendement hoger is dan het nieuw berekende forfaitaire rendement.

Het nieuwe forfaitaire rendement bestaat uit drie forfaits, namelijk voor spaargeld, schulden en overige bezittingen. Deze forfaits worden berekend over de werkelijke vermogens in die drie categorieën.

Twee andere varianten die zijn afgevallen zijn:

  • De gehele box 3-opbrengst terugbetalen. Dit kost de overheid te veel geld.
  • Heffen over het werkelijk gerealiseerde rendement over de jaren 2017 tot en met 2020. Dit is, volgens de staatssecretaris, zowel voor de Belastingdienst als de belastingplichtige niet uitvoerbaar.

Formele vastlegging

Het rechtsherstel van box 3 zal worden vastgelegd in een beleidsbesluit.

Voor 2023 en 2024 zal de huidige wetgeving voor box 3 worden gewijzigd naar de nieuwe forfaitaire spaarvariant. Een afzonderlijk wetsvoorstel “Overbruggingswet box 3” zal op Prinsjesdag 2022, als onderdeel van het 2023, worden gepresenteerd. Hierdoor kan de wetswijziging in werking treden per 1 januari 2023.

Het is de bedoeling om ingaande 2025 wetgeving te realiseren die het daadwerkelijk behaalde rendement belast.

Wat te doen voor rechtsherstel?

Belastingplichtigen hoeven op dit moment geen actie te ondernemen. Zowel belastingplichtigen die nu al recht hebben op rechtsherstel als de overige belastingplichtigen, die nog moeten wachten op de uitspraak van de Hoge Raad, hoeven geen actie te ondernemen.

Als wordt besloten dat de overige belastingplichtigen alsnog gecompenseerd worden en het blijkt noodzakelijk dat zij daarvoor alsnog bezwaar moeten maken, dan is die mogelijkheid er voor het jaar 2017 nog tot 31 december 2022.

Aangiften 2021

Belastingplichtigen die op basis van de aangifte 2021 recht hebben op een teruggave zullen automatisch een voorlopige aanslag ontvangen. Bij de vaststelling van de voorlopige aanslag zal voor de hoogte van de teruggave worden gerekend met het oude forfaitaire rendement. Bij het vaststellen van de definitieve aanslag zal gerekend worden met de nieuwe forfaitaire spaarvariant.

Nieuwe aangifte 2021

Er wordt gewerkt aan een verbeterde versie van de online aangifte 2021 via mijn.belastingdienst.nl waarin de nieuwe forfaitaire spaarvariant zal worden verwerkt. Wellicht dat door de nieuwe forfaitaire spaarvariant een andere verdeling tussen partners voordeliger is. Als belastingplichtigen dit willen kunnen zij, vanaf augustus, een gewijzigde aangifte indienen. De aangifte app zal voor de aangifte van 2021 niet worden aangepast.

Aangifte software 2021

Wij verwachten dat ook aangiftesoftware leveranciers hun software zullen aanpassen, maar hierover is nog niets bekend.

Tijdspad

1 juli t/m 4 augustus 2022 Herstel van de aanslagen 2017 tot en met 2020 voor belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt.
Vanaf 1 augustus 2022 Begin met opleggen van aanslagen 2021 met box 3-inkomen.
Vanaf medio september 2022 Herstel van de aanslagen 2017 tot en met 2020 die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021.
Vanaf medio oktober 2022 Behandeling aangiften 2017 tot en met 2020 met box 3-inkomenwaarvan de aanslag nog niet was opgelegd.

Meer weten?

In de vaktechnische bijeenkomst in het tweede kwartaal komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

088 55 123 00
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken