HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank

20-12-2018 | Nadere voorschriften Noclar in werking per 1-1-2019

Accountants kijken niet weg! Met deze slogan introduceerde de NBA begin 2018 de te consulteren Nadere voorschriften NOCLAR. Nieuwe nadere voorschriften die aangeven wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. NOCLAR staat in dit geval voor Non-Compliance with Laws and Regulations.

Na goedkeuring door het bestuur en de Minister van Financiën is de NV NOCLAR op 4 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt 2018 nr 67999). Hiermee zijn de Nadere voorschriften NOCLAR definitief. Op 1 januari 2019 treedt de NV NOCLAR in werking.

20-12-2018 | Gewijzigde toelichting bij de NVKS per 17-12-2018

Op 16 november 2018 zijn de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) gewijzigd. Op 15 november publiceerde de NBA een bericht daarover. Daarin stond ook dat de wijzigingen zouden worden verwerkt in de Toelichting bij de NVKS. In bijgaande toelichting zijn de aanpassingen verwerkt.

20-12-2018 | Nieuwe richtsnoeren WWFT NOB per 12 december 2018

Op 12 december publiceerden de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en de  Register Belastingadviseurs (RB) een geactualiseerde versie van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft 2018), bestemd voor accountants en belastingadviseurs. Voor leden van de NBA gelden deze Richtsnoeren niet als NBA-handreiking, omdat de NBA ze nog moet consulteren. Dat doet de NBA vanaf 12 december 2018. Zolang de NBA zelf geen Richtsnoeren heeft gepubliceerd zijn de Richtsnoeren van de NOB nuttig als informatiebron hoe te handelen in het kader van de Wwft 2018.

20-12-2018 | Herziene handreiking 1116 Kader accountants controle pensioenfondsen en ontwikkeling levensverwachting

De NBA publiceert de herziene NBA-handreiking 1116 Kader voor accountants bij de controle van de door pensioenfondsen in aanmerking genomen levensverwachting.

De handreiking is herzien omdat het Actuarieel Genootschap (AG) in september 2018 een nieuwe Prognosetafel (AG2018) heeft gepubliceerd. De aanpassingen zijn beperkt en gaan met name in op een door het AG verstrekte toelichting op de aanpassingen in de tafels.

20-12-2018 | Herziene handreiking 1117 Specifieke aandachtspunten bij de de controle van vastgoedentiteiten

De NBA publiceert de herziene handreiking 1117 Specifieke aandachtspunten bij de controle van vastgoedentiteiten. De NBA heeft de herziene handreiking 1117 Specifieke aandachtspunten bij de controle van vastgoedentiteiten eerder geconsulteerd en de consultatiereacties verwerkt.

Wijzigingen na de consultatie

Op basis van de consultatiereacties is de handreiking aangepast en dan met name de structuur. De handreiking geeft nu per hoofdstuk antwoord op een vraag/onderwerp. Waar mogelijk, is de handreiking ingekort en leesbaarder gemaakt. De gewijzigde titel geeft aan dat de handreiking zich concentreert op een aantal specifieke onderwerpen.

De handreiking biedt concrete handvatten waarmee een accountant casus specifiek en met gebruikmaken van professionele oordeelsvorming invulling kan geven aan zijn werkzaamheden.

Aanvulling handreiking

De handreiking is ook bruikbaar voor woningcorporaties en in het mkb. Een aparte bijlage volgt nog voor enkele specifieke aspecten voor woningcorporaties (onder andere eigen waarderingssystematiek). De NBA onderzoekt of het mogelijk is om ook een specifieke mkb-bijlage op te stellen. Zodra deze bijlage(n) gereed is(zijn), wordt(en) ze opgenomen als bijlage bij de handreiking.

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken