HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen volgens de NVKS

Waar moet u op letten bij opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB), daar waar het gaat om vrijstellingen, toetsingscriteria, uitvoering en de vereisten voor een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar? En wat kan Extendum hierin voor u kan betekenen?

Wanneer geldt er een vrijstelling?

Wanneer er sprake is van een kleine accountantseenheid, conform artikel 27 lid 2 van de NVKS, is deze vrijgesteld van het laten uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen. Het toch laten uitvoeren van OKB’s is natuurlijk wel toegestaan.

Wanneer hoef ik alleen toetsingscriteria te formuleren?

Grotere accountantseenheden die alleen samenstellingsopdrachten verrichten moeten, conform artikel 13 van de NVKS, toetsingscriteria formuleren op basis waarvan wordt bepaald of voor een NVKS-opdracht een OKB noodzakelijk is. Voorbeelden van toetsingscriteria zijn:

 • Er is bij de cliënt fraude geconstateerd;
 • Cliënt heeft een rechtszaak tegen het kantoor aanhangig gemaakt, of heeft een klacht tegen een bij het kantoor werkzame accountant ingediend bij de NBA;
 • Er is betreffende de cliënt in 1 jaar meer dan 1 melding gedaan van een ongebruikelijke transactie (in het kader van de Wwft);
 • Er is bij de cliënt sprake van ernstige onzekerheid over de continuïteit;
 • De cliënt of een wezenlijk onderdeel van de cliënt wordt verkocht;
 • Wet- of regelgeving schrijft een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling voor;
 • Iedere andere NVKS-opdracht waarvoor de kwaliteitsbepaler een bijzonder risico heeft geïdentificeerd.

Wanneer moet ik formuleren op welke wijze de OKB’s worden uitgevoerd?

Indien er sprake is van een grotere accountantseenheid met Assurance opdrachten moet conform artikel 20 van de NVKS de uitvoering van een OKB voldoen aan het gestelde in dit artikel. In dit artikel wordt aangegeven wat geregeld moet zijn bij OKB. Het gaat hierbij o.a. om:

 • Het verstrekken van relevante documenten en informatie door de eindverantwoordelijke accountant aan de OKB’er;
 • Het bespreken van de significante aangelegenheden met de OKB’er;
 • De diepgang van de OKB;
 • De evaluatie van de OKB;
 • De vastleggingen inzake de OKB;
 • De vereisten bij het uitvoeren van een controleopdracht bij een organisatie van openbaar belang.

Voor een samenstelkantoor is de uitvoering van de OKB vormvrij.

Hoe voer ik een OKB uit?

Voor het uitvoeren van OKB’s zijn werkprogramma’s ontwikkeld door Extendum. Deze zijn o.a.  beschikbaar voor samenstellingsopdrachten, beoordelingsopdrachten en controleopdrachten.

Voor kantoren met alleen samenstellingsopdrachten is de uitvoering van een OKB vormvrij. Er kan bijvoorbeeld alleen op een bepaald risico worden ingegaan. Het is ook mogelijk om het werkprogramma voor samenstellingsopdrachten te gebruiken. Dit werkprogramma is gebaseerd op het werkprogramma dossieronderzoek samenstellingsopdrachten van de Raad voor Toezicht van de NBA.

Wie voert de OKB uit?

Dit kan zijn:

 • Een partner;
 • Een ander persoon binnen de accountantseenheid;
 • Een toereikend gekwalificeerde externe persoon;
 • Een team dat is samengesteld uit dergelijke individuen.

De OKB’ers mogen niet tot het opdrachtteam behoren en dienen over voldoende en geschikte ervaring en autoriteit te beschikken om de significante oordeelsvormingen en conclusies objectief te kunnen evalueren. Er staat niet uitdrukkelijk vermeld dat de OKB’er bij een NVKS-opdracht een accountant moet zijn, maar dit ligt wel voor de hand. Bij een Wta-opdracht mag alleen een certificerend accountant een OKB uitvoeren.

Wat kan Extendum voor u betekenen?

Extendum is gekwalificeerd om OKB’s uit te voeren voor alle soorten opdrachten, inclusief wettelijke controles. Wij beschikken voor het uitvoeren van de OKB’s over duidelijke werkprogramma’s, waarbij via vraag en antwoord de materie wordt benaderd. Het beoordelen van de rapportage vormt daarbij een belangrijk onderdeel voor de uitvoering van een OKB.

C.J. (Cor) Jonkers RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 51 09 31 61
c.jonkers@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken