HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

NOW 2.0

(Geactualiseerd naar de kennis per 22 juni 2020)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Deze maatregel is bedoeld voor ondernemers die personeel in dienst hebben en die geconfronteerd worden met een aanzienlijke omzetdaling van meer dan 20%. De looptijd van deze regeling is van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Na afloop van de subsidieperiode moet een afrekening opgesteld en ingestuurd worden.

1. Aanvraag voorschot subsidie NOW

Wanneer kan aangevraagd worden?

 • Werkgevers/ondernemingen kunnen vanaf maandag 6 juli 2020 de NOW aanvragen bij het UWV.
 • De aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 augustus 2020.

Hoe moet aangevraagd worden?

 • Via speciaal webformulier van het UWV.
  • Bij aanvang via het aanvraag formulier èn
  • Na afloop van de periode via de afrekening binnen 24 respectievelijk 38 weken na 15 november 2020

Wie kan de subsidie aanvragen?

 • De aanvraag moet per loonheffingennummer worden ingediend
 • U kunt zelf aanvragen of via uw accountant of financieel adviseur

Wat is bij de aanvraag vereist?

 • Loonheffingennummer. Als een onderneming meerdere loonheffingsnummers heeft, dan moet het worden aangevraagd per loonheffingsnummer
 • Het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.
  • Ook buitenlandse rekeningnummers volstaan mits er sprake is van een SEPA-bankrekeningnummer.
  • LET OP: onjuist rekeningnummer doorgegeven? Dit kan leiden tot het weigeren van de subsidieverlening.
 • De verwachte omzetdaling. Zie voor een nadere toelichting hieronder.
 • De periode die de omzetdaling betreft.

Overig

 • Het is NIET mogelijk om de aanvraag na indienen te wijzigen.
 • NOW 2.0 kan ook aangevraagd worden ook als geen beroep is gedaan op NOW 1.0

2. Omzetdaling

Hoofdregel
Er moet sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 20% in een periode van 4 aaneengesloten maanden, beginnend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus (de meetperiode). De keuze voor de startdatum is aan de werkgever.

 • Let op: deze keuze voor de startdatum moet (vooraf) bij de aanvraag van het voorschot worden gemaakt en kan nadien NIET meer worden aangepast. Er zal dus vooraf een inschatting moeten worden gemaakt in welke maanden de hoogste omzetdaling wordt verwacht.
 • Let op: wanneer NOW 1.0 is aangevraagd, dan moet de meetperiode aansluiten op de meetperiode van NOW 1.0.
 • Er is pas sprake van 100% omzetdaling als er in de gekozen meetperiode géén omzet is behaald.

Definities

 1. Referentieomzet = is de omzet over het boekjaar 2019 gedeeld door 3
 2. Meetperiode =  de periode in 2020 waarover de omzetdaling wordt berekend
 3. NOW-omzet = omzet gerealiseerd in de meetperiode
 4. Omzetdaling = is het verschil tussen de referentie-omzet en de NOW-omzet

Rekenmethode
De Omzetdaling in de 4 gekozen maanden (te rekenen vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus) wordt vergeleken met de omzet over heel 2019 gedeeld door 3 (de Referentieomzet). Omdat gebleken is dat deze berekeningswijze in een aantal gevallen niet representatief is, is gekozen voor een alternatieve berekeningswijze van de referentieomzet in de volgende situaties:

 1. Startende onderneming (de onderneming moet gestart zijn na 1 januari 2019 maar voor 1 februari 2020).
 2. De onderneming moet overgegaan zijn na 1 januari 2019 maar voor 1 februari 2020.

In beide situaties wordt de referentie bepaald aan de hand van de omzet gerealiseerd vanaf de start van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020, herberekend naar een gemiddelde over 4 maanden.

Bij het afstoten( van een onderdeel) van een onderneming, wordt de omzet bepaald aan de hand van de omzet van de hele kalendermaanden na het afstoten van dit deel van de onderneming.

Indien subsidie wordt ontvangen die betrekking heeft op een langere periode dan 2019, dan wordt de subsidie naar rato van de periode toegerekend aan de omzet van 2019.

Concern-/groepsbepaling
De regel bij omzetdaling binnen een concern/groep is: Als de onderneming onderdeel uitmaakt van een concern dan moet de omzetdaling op concernniveau worden bepaald (en dus niet per rechtspersoon). Is er sprake is van een groep, volgens de definitie van Artikel 24b boek 2 BW zoals deze op 1 juni bestond, dan:

 • Geldt de verplichting om de verwachte omzetdaling van de groep op te geven.
 • Moeten groepsonderdelen in de groep  dus allemaal hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode voor de omzetdaling opgeven.
 • Moet de werkgever verklaren dat hij geen bonussen en dividenden uitkeert aan de directie en/of aandeelhouders over 2020 tot en met het moment van vaststelling van de jaarrekening 2020.

Als een groep niet de vereiste omzetdaling van tenminste 20% realiseert, dan mag een individuele rechtspersoon de subsidie aanvragen voor deze rechtspersoon, rekening houdend met de door deze rechtspersoon verwachte omzetdaling van tenminste 20%.

Om van deze verruiming gebruik te kunnen maken zijn de volgende aanvullende voorwaarden verbonden:

 • Aanvrager is rechtspersoon
 • Minder dan 50% interne detacheringen
 • De doorbelaste detacheringskosten van werknemers aan een andere rechtspersoon binnen de groep wordt aan de omzet van de detacherende rechtspersoon toegevoegd.
 • Verschuiving van opdrachten binnen de groep is niet toegestaan.
 • Omzetregels:
  • Gelijkblijvende interne verrekenregels
  • Mutatie voorraden gereed product telt mee voor omzet

Let op: Als achteraf blijkt dat de omzetdaling van de gehele groep toch groter is geweest dan 20%, maar minder dan de omzetdaling van de individuele aanvrager, dan moet bij de afrekening rekening gehouden worden met deze omzetdaling.

 • Het is niet van belang of de omzetdaling verband houdt met COVID-19.
 • Omzetdaling door andere bijzondere oorzaken komt eveneens voor subsidie in aanmerking.
 • Er wordt geen rekening gehouden met de liquiditeit van de werkgever.
 • Werkgever stemt door de aanvraag in met openbaarheid  van naam en adres van werkgever, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie.

3. Tegemoetkoming loonkosten

 • NOW bestaat uit een subsidie van maximaal 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling.
 • Wat wordt bedoeld met de loonsom?
  • Nederlands SV-loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die in Nederland sociaal verzekerd is, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers, betaalde stagevergoedingen en het betaalde BBL-loon tellen mee.
 • Wat valt niet onder SV-loon ?
  • Vergoedingen voor ingeleend personeel (uitzendkrachten, payrollers, zzp-ers, die kunnen mogelijk via hun eigen uitzend-/payrollwerkgever in aanmerking komen)
  • Uitbetaalde transitievergoedingen
  • Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen (reiskosten, WKR, etc.)
  • Premies werknemersverzekeringen
  • Pensioenpremies (werkgevers- en werknemerspremies)
  • Niet sociaal verzekerd loon; bijvoorbeeld het salaris van de DGA (en mogelijk diens partner)
 • De werkgeverslasten worden gecompenseerd door een forfaitaire opslag van 40%.
 • Loon boven € 9.538 per maand per medewerker komt niet voor subsidie in aanmerking.
 • De tegemoetkoming ziet op de loonsom over de periode 1 juni tot en met 30 september 2020. Dit is ongeacht de keuze van de meetperiode. Dus als bij de aanvraag gekozen is voor de meetperiode augustus tot en met november, dan is de tegemoetkoming nog steeds over de loonsom van juni tot en met september 2020.

4. Voorschot

 • Het voorschot wordt gebaseerd op de loonsom van maart 2020 (bij ontbreken daarvan: de loonsom van november 2019).
 • Er wordt een voorschot uitbetaald van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag aangeleverde gegevens over de verwachte omzetdaling (en dus het SV-loon van maart 2020).
 • De loonsom van maart (resp. november) wordt uitsluitend gecorrigeerd  voor wat betreft de hogere lonen boven € 9.538.
 • Het voorschot wordt in 3 termijnen betaald.
 • Het streven is om betaling van de eerste termijn binnen 2-4 weken na indiening van de aanvraag te voldoen. Maar op basis van de regeling heeft het UWV 13 weken de tijd.
 • Let wel: als er in maart 2020 of november 2019 geen loonsom was, dan komt de werkgever niet in aanmerking voor de regeling.

5. Verplichtingen werkgever

 • Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en lonen door te betalen. Is de loonsom over juni tot en met september 2020 lager dan de loonsom van maart 2020, dan kan de definitieve vaststelling van subsidie lager uitvallen waardoor het ontvangen voorschot (gedeeltelijk) terugbetaald zal moeten worden.
 • Gedurende de periode waarover de werkgever subsidie ontvangt (juni tot en met september 2020) mogen geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen worden ingediend bij het UWV.

Sanctie
Als er wel ontslagaanvragen worden ingediend dan zal de werkgever worden gesanctioneerd door middel van een correctie op de loonsom waardoor de definitieve vaststelling van de subsidie lager zal uitvallen en het ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk terugbetaald moet worden.

De sanctie bestaat uit twee delen. Als een aanvraag is ingediend kan deze nog binnen 5 dagen na aanvraag worden ingetrokken. Onbekend is wanneer de werkgever reeds de procedure is gestart, en besluit toch gebruik te maken van NOW 2.

 1. 100%  van het loon van de betrokken personeelsleden van het loon maart x 3 x 1,4.
 2. Een boete van boete bedraag 5% over de gehele subsidie, als de werkgever meer dan 20 medewerkers in een werkgebied (er zijn 6 werkgebieden c.q. geografische regio’s) (conform wet melding collectief ontslag) wil ontslaan zonder akkoord met de vakbonden of personeelsvertegenwoordiging of nadat mediation is aangevraagd bij de Stichting van de Arbeid. Aangenomen worden dat niet alleen het aanvragen maar ook een positieve uitkomst van de mediation noodzakelijk is.

Wanneer geen sanctie?
Ontslagaanvragen op andere gronden (bijvoorbeeld disfunctioneren of conflict) hebben geen consequenties. Ook andere vormen van beëindiging van dienstverbanden (proeftijdontslag, niet verlengen contracten voor bepaalde tijd, vaststellingsovereenkomsten) zijn toegestaan.

 • Werkgever of groepshoofd moet verklaren dat zij over 2020 geen dividend uitkeert of winstuitkeringen aan derden (bestuurders, aandeelhouders, commissarissen) uitkeert. Deze verklaring moet in het dossier zitten. Dit geldt voor werkgevers die € 125.000 aan subsidie (dan wel € 100.000 voorschot) ontvangen (gebaseerd op de plicht van accountantsverklaring). Deze verplichting geldt tot de vaststelling van de jaarrekening 2020.
 • Ontvangen subsidie mag alleen worden gebruikt voor de betaling van de loonkosten.
 • Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te informeren over de subsidieverlening.
 • Het voeren van een controleerbare administratie die tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie kan worden ingezien en de verplichting om mee te werken aan onderzoek of subsidie rechtmatig is verleend (de uitkomst van dat onderzoek kan dus (gedeeltelijke) terugbetaling van de ontvangen subsidie tot gevolg hebben).
 • Werkgevers moeten loonaangiften doen op de voorgeschreven momenten. Het is van groot belang dat ALLE fiscale aangiften tijdig worden ingediend.
 • Werkgevers dienen het UWV te informeren over zaken die van belang kunnen zijn voor wijziging, intrekking of vaststelling van het (voorschot op) de subsidie.

6. Subsidievaststelling – afrekening

Binnen 24 (bij een derden verklaring) of 38 (bij een accountantsverklaring) weken na 15 november 2020 moet de werkgever een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen. Deze aanvraag dient ook weer via een speciaal webformulier bij het UWV te worden ingediend.
Wanneer de aanvraag niet (tijdig) wordt gedaan, dan dient u het ontvangen voorschot volledig terug te betalen.
Bij deze aanvraag dient in ieder geval meegezonden te worden:

 • Definitieve gegevens over de omzetdaling in de meetperiode
 • Een verklaring dat is voldaan aan de verplichtingen van de werkgever (zie § 5.)
  • Accountantsverklaring volgens standaarden NBA en conform protocol vastgesteld door Minister (22 juni 2020 nog niet bekend) indien:
   • Subsidiebedrag € 125.000 of meer bedraagt
   • Voorschot € 100.000 of meer bedraagt
  • Deskundigenverklaring, vastgesteld door de Minister (nog niet bekend) indien:
   • Subsidiebedrag meer dan € 25.000 doch minder dan € 125.000 bedraagt
   • Voorschot meer dan € 20.000 doch minder dan € 100.000 bedraagt

Als de loonsom in de maanden juni tot en met september 2020 lager is dan de loonsom van maart 2020 (waarop het voorschot is berekend), kan dit een gedeeltelijke terugbetaling van het ontvangen voorschot tot gevolg hebben.

Als de omzetdaling in de meetperiode:

 • Lager is dan bij de aanvraag van het voorschot werd ingeschat, dan kan dit leiden tot gedeeltelijke terugbetaling van het ontvangen voorschot.
 • Gelijk of hoger is dan bij de aanvraag van het voorschot werd ingeschat, dan zal dat – bij een gelijkblijvende loonsom – leiden tot een hogere vaststelling van de subsidie en volgt er dus nog een nabetaling.

Als blijkt dat werkgever niet heeft voldaan aan de voorwaarden (bijvoorbeeld de informatieplicht) dan kan het gehele voorschot teruggevorderd worden. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken na ontvangst van de aanvraag de definitieve hoogste van de subsidie vaststellen.

Let op AVG

Uit de Richtsnoer AVG van 1-10-2019 van de NBA blijkt dat een accountant aangemerkt wordt als verwerker als hij/zij voor een klant formulieren invult. Als de accountant voor een klant de aanvraag verzorgt, dan moet dat dus gedekt zijn door een verwerkersovereenkomst.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken