HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Nieuws over massaal bezwaar box 3 2017

Wijziging forfaitair rendement box 3

Als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2017 wordt de hoogte van het forfaitaire rendement anders berekend dan in de jaren daarvoor. Hierdoor is het noodzakelijk dat belastingplichtigen als zij het niet eens zijn met de berekening van de vermogensrendementsheffing bezwaar moeten maken tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017.

Bezwaar maken

Iedere belastingplichtige moet individueel en tijdig bezwaar maken. Dit in tegenstelling tot het massaal bezwaar tot en met 2016.

Alle bezwaren tegen definitieve aanslagen die voor 15 juli 2018 zijn ingediend zullen als tijdig ingediend worden behandeld. Voor aanslagen opgelegd vanaf 31 mei 2018 geldt de gebruikelijke bezwaartermijn van zes weken.

Massaal bezwaar

In het besluit van 7 juli 2018 worden de bezwaren tegen de berekening van de vermogensrendementsheffing aangemerkt als massaal bezwaar. Het massaal bezwaar is van toepassing op bezwaren waarop nog geen uitspraak is gedaan, die tijdig zijn of worden ingediend en die gericht zijn op de rechtsvraag of de vermogensrendementsheffing 2017 in strijd is met artikel 1 en/of artikel 14 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Uitspraak massaal bezwaar

Als bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak het standpunt van de belastingplichtigen in het geheel wordt afgewezen, zal de inspecteur binnen zes weken een collectieve uitspraak doen.

Als een bezwaar ook ziet op andere geschilpunten, zal de inspecteur op die punten individueel reageren.

Individuele en excessieve last

In eerste instantie is in het besluit bepaald dat een bezwaar niet als massaal bezwaar kan worden aangemerkt als de belastingplichtige ook stelt dat de vermogensrendementsheffing een individuele en excessieve last vormt in strijd met ‘fair balance’.

Echter in een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 29 augustus 2018 wordt hiervoor een oplossing geboden. Deze oplossing houdt in dat het bezwaar wordt ‘gesplitst’. De motivering die ziet op artikel 1 en/of 14 EVRM wordt aangemerkt als massaal bezwaar. Het deel van de motivering dat ziet op de individuele excessieve last zal worden behandeld als individueel bezwaar. Alle belastingplichtigen die in het bezwaar ook de individuele excessieve last als motivering hebben vermeld, ontvangen een brief van de Belastingdienst. In die brief wordt uiteengezet welk deel wordt behandeld als massaal bezwaar en welk deel als individueel bezwaar. Tevens zal de mogelijkheid worden geboden voor aanvullende motivering.

Model bezwaarschrift

Download hier het model bezwaarschrift.

Meer informatie over de stand van zaken in de procedures in het massaal bezwaar voor de jaren tot en met 2016.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken