HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Stand van zaken massaal bezwaar box 3 heffing tot en met 2016

Aanwijzing massaal bezwaar

Met betrekking tot de vermogensrendementsheffing in box 3 over het jaar 2013 had de Belastingdienst medio 2015 al meer dan 10.000 bezwaarschriften ontvangen. De staatssecretaris heeft op 26 juni 2015 in een besluit de bezwaren tegen deze vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting aangewezen als massaal bezwaar.

Massaal bezwaar

In dit verband is het bezwaar aangemerkt als massaal bezwaar als deze zich richt tegen de vraag of artikel 5.2 lid 1 Wet inkomstenbelasting 2001 in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Bezwaar maken niet meer nodig

In tegenstelling tot het massaal bezwaar over 2017 is het voor de jaren tot en met 2016 niet nodig bezwaar te maken. Indien er andere geschilpunten dan de vermogensrendementsheffing zijn, moet daartegen wel individueel bezwaar worden gemaakt.

Uitspraken

Voor de jaren 2010 en 2011 heeft de Hoge Raad beslist dat geen inbreuk wordt gemaakt op het eigendomsrecht van artikel 1 EVRM. Dit betekent dat het de Hoge Raad niet is gebleken dat het fictieve rendement van 4% voor langere reeks van jaren voor particuliere beleggers niet haalbaar was. Over 2013 heeft de Hoge Raad in een zaak beslist dat in een bepaalde situatie sprake kan zijn van een individuele en buitensporige last. Of hiervan sprake is, moet per individuele situatie worden bepaald. Voor het jaar 2014 heeft het Hof begin 2018 beslist dat wel degelijk sprake is van inbreuk op het recht van eigendom van artikel 1 EVRM. Hierbij is bepaald dat de wetgever tijd moet krijgen om de wettelijke regels aan te passen.

En nu?

De Hoge Raad heeft nog niet in alle zaken van massaal bezwaar beslist. Ook in de zaak waarin het Hof uitspraak heeft gedaan, zal de Hoge Raad zich nog moeten uitspreken. Wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn, is dus nog afwachten.

Totdat de Hoge Raad heeft beslist, legt de Belastingdienst aanslagen op conform de wetgeving. Als de Belastingdienst uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld, blijven de aanslagen in stand en zal in de Staatscourant een collectieve uitspraak worden gepubliceerd.

In de situatie dat de Belastingdienst in het ongelijk wordt gesteld, worden de na 14 mei 2015 opgelegde aanslagen automatisch aangepast. Belastingplichtigen ontvangen het teveel betaalde bedrag aan belasting terug.

Meer informatie over het massaal bezwaar over 2017.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken