HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Is de fiscale coronareserve wel een reserve?

Met een fiscale bril wel maar bezien vanuit de accountancy niet

De bedoeling van de faciliteit is het mogelijk te maken het in 2020 verwachte corona-gerelateerde verlies alvast te verrekenen met het voor de Vennootschapsbelasting belastbare resultaat over 2019.

Daarbij zijn de volgende randvoorwaarden:

 • Het verlies over 2020 moet corona-gerelateerd zijn
 • Het verlies moet op acceptabele wijze berekend/geschat kunnen worden
 • Maximaal te doteren aan de coronareserve is het begrootte verlies over 2020
 • De coronareserve bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve

De staatssecretaris gebruikt de term reserve. Het is belangrijk te realiseren dat dit een reserve is die te vergelijken is met de fiscale oudedagsreserve of een kostenegalisatiereserve. Dus een fiscale reserve. Die niet voor kan komen in een jaarrekening op commerciële grondslagen.

Het is nog niet bekend of de Raad voor de Jaarverslaggeving voor deze corona-reserve  een afwijkend standpunt zal innemen. Hieronder leest u wat dit betekent voor:

 1. Jaarrekening op commerciële grondslagen
 2. Jaarrekening op fiscale grondslagen
 3. Aangifte vennootschapsbelasting

1. Jaarrekening op commerciële grondslagen

De RJ en de RJk kennen voor een jaarrekening op commerciële grondslagen geen mogelijkheid om een fiscale reserve te vormen.

Wat gebeurt er dan?
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 wordt de vennootschapsbelasting berekend door rekening te houden met het te verwachten verlies over 2020. In de verlies en winstrekening wordt deze last getoond. Het eventueel resterende resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserves. In de toelichting op de verlies en winstrekening wordt aangegeven dat gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid. En er wordt aangegeven dat in 2020 een verrekening moet plaatsvinden.

2. Jaarrekening op fiscale grondslagen

Bij een jaarrekening op fiscale grondslagen kan onder de overige reserves een fiscale reserve getoond worden.

Wat gebeurt er dan?
Het te verwachten verlies over 2020 wordt berekend. In de jaarrekening wordt een coronareserve opgenomen ter grootte van het te verwachten verlies. De gebruikelijke journaalpost is dan:

 • Debet: Dotatie V&W
 • Credit: @ Coronareserve

Het bedrag van de coronareserve is maximaal gelijk aan de belastbare fiscale winst over 2019. Gevolg is dat de belastbare winst over 2019 door de coronareserve niet lager kan worden dan nul. In 2020 moet de in 2019 gevormde coronareserve weer vrijvallen ten gunste van het resultaat.  Er is dus sprake van een belaste vrijval.

3. Aangifte vennootschapsbelasting

De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval van de coronareserve in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2020.

Met andere woorden: in 2019 is minder vennootschapsbelasting verschuldigd en na afloop van 2020 zal blijken of er teveel of te weinig coronareserve is gevormd in 2019.

Hoe kan gebruik gemaakt worden van de coronareserve?

 • Verlagen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 en daarna indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2019
 • Indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2019
 • Als de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al is ingediend, kan een verbeterde aangifte worden ingediend

Hoe kan gebruik gemaakt worden van de coronareserve als een vennootschap een boekjaar heeft dat niet gelijk is aan het kalenderjaar?
De coronareserve mag worden gevormd in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020. De reserve wordt dan in het boekjaar volgend op het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen. De voorbeelden gaan uit van een jaarrekening op fiscale grondslagen.

Voorbeeld 1

In 2019

 • € 30.000
  Resultaat 2019
 • € -/- 35.000
  Te verwachten resultaat 2020
 • € 30.000
  Coronareserve 2019
 • € 0
  Belastbaar bedrag

In 2020

 • € -/- 28.000
  Werkelijk resultaat 2020
 • € 30.000
  Belaste vrijval coronareserve
 • € 2.000
  Belastbaar bedrag

Voorbeeld 2

In 2019

 • € 30.000
  Resultaat 2019
 • € -/- 25.000
  Te verwachten resultaat 2020
 • € 25.000
  Coronareserve 2019
 • € 5.000
  Belastbaar bedrag

In 2020

 • € -/- 28.000
  Werkelijk resultaat 2020
 • € 25.000
  Belaste vrijval coronareserve
 • € -/- 3.000
  Belastbaar bedrag

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken