HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Huurvermindering vanwege de coronacrisis; wat is de stand van zaken?

03-11-2021 | Over de mogelijkheid tot het geven van huurkorting aan huurders van horecagelegenheden is de afgelopen twee jaren veel geprocedeerd. Rechters hebben in deze zaken verschillende uitspraken gedaan. Over het algemeen is er wel overeenstemming dát de financiële pijn moet worden verdeeld over de huurder en de verhuurder, maar niet over hóe de verdeling precies moet zijn. Vaak komt het neer op een huurkorting van 50%, echter zijn er ook uitspraken waarin dit percentage aanzienlijk lager is.

Discussie door TVL

De discussie spitst zich vooral toe op het wel of niet meetellen van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) bij de berekening van de omzetdaling van de (horeca-)ondernemer.

Vanwege de onduidelijkheid in uitspraken van de lagere rechters, heeft de kantonrechter Roermond in maart van dit jaar een prejudiciële vraag gesteld aan het hoogste rechtscollege van ons land, de Hoge Raad. De beantwoording van deze vraag zal richting geven aan verdere rechtspraak.

Kunnen we nu al iets zeggen over de uitkomst van deze zaak?

De procureur-generaal heeft een advies uitgebracht aan de Hoge Raad. Dit is nog geen definitief oordeel. De Hoge Raad kan kiezen om van dit advies af te wijken, maar het advies is geen goed nieuws voor huurders van horecagelegenheden.

De formule zoals ontwikkeld in de zaak ‘Hotel V’ door de Rechtbank Amsterdam is tot nu toe door veel huurders en verhuurders gevolgd. De Rechtbank ging uit van de omzetdaling van de huurder en verlaagde de huur met de helft van dit percentage. Een eventueel ontvangen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) diende bij de omzetdaling te worden opgeteld.

Formule voor huurvermindering

Het advies van de procureur-generaal gaat echter uit van een tot nu toe alleen door het Gerechtshof Amsterdam gehanteerde formule:

(Totale werkelijke vaste lasten – TVL bedrag) x (huurdeel van de werkelijke vaste lasten) x percentage omzetvermindering x 50%

Deze formule valt ongunstiger uit voor de huurder. Het begrip: ‘totale vaste lasten’ zorgt ook voor meer discussie. Vaak wordt gesteld dat personeelskosten niet onder vaste lasten vallen. Maar ondernemers worden wel geconfronteerd met personeelskosten die moeten worden doorbetaald, in ieder geval het deel dat niet wordt gedekt door de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid).

Beleid en uitspraak tegenstrijdig

Nu het beleid van de overheid tot nu toe is geweest om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat bedrijven niet omvallen door de coronacrisis, lijkt deze uitspraak hier haaks op te staan. Het wachten is echter op de daadwerkelijke uitspraak van de Hoge Raad en op de gevolgen hiervan voor de horeca.

Meer weten?

Heeft u vragen over de vermindering van de huurprijs van een bedrijfspand in verband met de coronamaatregelen? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

Wilt u meer weten over de huur van bedrijfspanden? Volg dan onze e-learning ‘Huurrecht; onderscheid huurrecht kantoor- en bedrijfsruimte’.

In de e-learning wordt ingegaan op het huurrecht in het algemeen en ingezoomd op het onderscheid tussen het huurrecht van kantoorruimte en bedrijfsruimte. Daarbij kijken we naar regels en jurisprudentie (uitspraken). Er wordt kort aandacht besteed aan het systeem van huurprijzen. Verder wordt de figuur van indeplaatsstelling behandeld en wordt ingegaan op het gebruik van ROZ-modellen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken