HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Hoe werkt de componentenbenadering in de praktijk uit (2)

12-08-2021 | In een vorig artikel hebben wij verteld dat in boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019 de kosten voor groot onderhoud slechts op twee manieren verwerkt mogen worden in de jaarrekening. Als voorziening of met gebruikmaking van de componentenbenadering.

In dat artikel hebben we aandacht besteed aan het gebruik van de componentenbenadering met ingang van een boekjaar dat start op of na 1 januari 2019. In deze bijdrage zullen we ingaan op situaties waarin reeds jaren gebruikgemaakt wordt van de componentenbenadering.

Situatie 1: Het dak wordt gerenoveerd maar is nog niet volledig afgeschreven. Situatie 2: Het dak is volledig afgeschreven maar de renovatie wordt uitgesteld.

Situatie 1: Het dak wordt gerenoveerd maar is nog niet volledig afgeschreven

Van een gebouw is het volgende gegeven:

Op 1 juli 2021 wordt het dak gerenoveerd. De kosten bedragen € 90.000. Het gerenoveerde dak wordt afgeschreven in 8 jaar. Ultimo 2020 zijn de volgende gegevens bekend.

1*: Ultimo 2020, 18 jaren afgeschreven | 2*: Ultimo 2020, 5 jaren afgeschreven | 3*: Ultimo 2020, 3 jaren afgeschreven | 4*: Ultimo 2020, 4 jaren afgeschreven

De renovatie in 2021 moet verwerkt worden als een investering en desinvestering. Dat betekent dat over het “oude” dak een halfjaar wordt afgeschreven. En dat over het gerenoveerde dak ook een halfjaar wordt afgeschreven. Dat leidt ultimo 2021 tot het volgende overzicht.

Op het moment van vervanging (=desinvestering) is de boekwaarde van het dak € 23.437. Ervan uitgaande dat het oude dak geen “inruilwaarde” heeft moet een boekverlies van € 23.437 verantwoord worden.

Situatie 2: Het dak is volledig afgeschreven maar de renovatie wordt uitgesteld

Van dit gebouw is het volgende gegeven:

1*: Ultimo 2020, 18 jaren afgeschreven | 2*: Ultimo 2020, 8 jaren afgeschreven | 3*: Ultimo 2020, 3 jaren afgeschreven | 4*: Ultimo 2020, 4 jaren afgeschreven

In 2021 wordt over het dak niet meer afgeschreven. Ultimo 2021 is dan het volgende bekend.

Om liquiditeitsredenen wordt de dakrenovatie een jaar uitgesteld. Op 1 juli 2022 wordt het dak gerenoveerd. De kosten bedragen €90.000. Het gerenoveerde dak wordt afgeschreven in 8 jaar.

De renovatie in 2022 moet verwerkt worden als een investering en desinvestering. Dat betekent dat over het “oude” dak een halfjaar wordt afgeschreven. En dat over het gerenoveerde dak ook een halfjaar wordt afgeschreven. Dat leidt ultimo 2022 tot het volgende overzicht.

In deze situatie is geen sprake van een bijzondere waardevermindering. Noch van een boekwinst of –verlies, immers de gehele oorspronkelijke aanschafwaarde is afgeschreven.

Afsluitend

  1. Als gebruikgemaakt wordt van de componentenbenadering dan zal ieder onderdeel (component) apart geactiveerd zijn. Bij vervanging is dan sprake van een desinvestering (van het oude onderdeel) en van een investering (in het vervangende onderdeel).
  2. Het wel belangrijk in de dossiervorming te zorgen voor een duidelijke vastlegging van de verschillende componenten. Houd dan ook rekening met de verschillende afschrijvingspercentages. Deze zullen afhankelijk zijn van de gebruiksduur.
  3. In een volgend artikel zullen we aandacht besteed aan twee vaker voorkomende varianten.
    1. Het vormen van een voorziening voor groot onderhoud. Zowel bij een jaarrekening op commerciële grondslagen als bij een jaarrekening op fiscale grondslagen.
    2. Het vormen van een Kostenegalisatiereserve. Uitsluitend bij een jaarrekening op fiscale grondslagen.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken