HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Herstructureren onder de WHOA

18-05-202 | De coronacrisis houdt de wereld in haar greep met alle maatschappelijke en economische gevolgen van dien. Veel bedrijven moeten bepalen of hun onderneming in de nieuwe tijd nog wel levensvatbaar is, of dat er mogelijk een koerswijziging moet komen. Mogelijk wordt een dergelijke koerswijziging bemoeilijkt door de schuldenlast die is ontstaan in het verleden. In dit artikel informeren wij u over enkele nieuwe mogelijkheden om uw bedrijf door middel van een akkoord aan uw schuldeisers te saneren en weer klaar te maken voor de toekomst.

Kortom, welke nieuwe mogelijkheden biedt de huidige wetgeving u om te saneren?

Onderhands akkoord en WHOA

Het geëigende middel om schulden te saneren, is het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers. In het akkoord worden dan afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de schuldeisers geheel of gedeeltelijk afstand doen van hun vorderingen. Het was altijd al mogelijk om crediteuren een akkoord aan te bieden. Indien er echter één crediteur niet met het akkoord instemt, komt het hele akkoord echter op losse schroeven te staan.

Met de invoering van de Wet Homologatie Onderhandse Akkoorden (“WHOA”) wordt het mogelijk gemaakt om, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, schuldeisers te dwingen akkoord te gaan met een onderhands akkoord.

De WHOA kan worden gestart door middel het deponeren van een startverklaring. De WHOA wordt geopend wanneer de schuldenaar zich bevindt “in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan”. Het akkoord wordt aangeboden door de schuldenaar of een herstructureringsdeskundige.

Belangrijke kenmerken van de WHOA

Enkele belangrijke kenmerken van de Wet Homologatie Onderhandse Akkoorden zijn de volgende:

  • De schuldeisers worden ingedeeld in klassen, die stemmen over het akkoord;
  • Een WHOA-akkoord kan relatief snel, binnen enkele maanden, tot stand komen;
  • Het is mogelijk om een “afkoelingsperiode” te verzoeken, wat betekent dat schuldeisers tijdelijk geen verhaal kunnen nemen op goederen van de schuldenaar, tenzij daarvoor een machtiging wordt verkregen;
  • De schuldenaar blijft, anders dan bij faillissement of surseance van betaling, zelf verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming;
  • Er kan gekozen worden voor een openbare of een besloten procedure;
  • Het is mogelijk om de rechten van schuldeisers te wijzigen;
  • Het is mogelijk om lopende overeenkomsten, met uitzondering van arbeidsovereenkomst, te wijzigen of te beëindigen.

Verder is het belangrijk dat niet alleen de schuldenaar een beroep op de WHOA kan doen, maar ook iedere schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Zij kunnen dat doen door de rechtbank te verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te wijzen.

Belangrijke personen bij de WHOA

Het bestuur

Als bestuurder heeft u een grote vrijheid bij de keuze voor de wijze waarop u wilt herstructureren. Het is bestuur is normaal gesproken ook de eerste die eventuele problemen ziet aankomen en tijdig een herstructurering kan opstarten. Daarbij heeft het bestuur de keuze om zelf de regie te houden bij het aanbieden van een akkoord, of om een herstructureringsdeskundige aan te laten wijzen.

Indien een herstructureringsdeskundige of observator wordt aangewezen, is het bestuur verplicht deze te voorzien van alle nodige informatie om zijn werk te kunnen doen. Indien een herstructureringsdeskundige is aangewezen, kan het bestuur zelf geen akkoord meer aanbieden.

Daarnaast dient het bestuur zorg te dragen voor de day-to-day business van de onderneming.

De observator

De observator kan worden aangesteld op verzoek van de schuldenaar, de herstructureringsdeskundige of op eigen initiatief van de rechtbank. De observator houdt toezicht op de totstandkoming van het akkoord en dient daarbij oog te hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.

De herstructureringsdeskundige

De voornaamste taak van de herstructureringsdeskundige is het ontwikkelen en aanbieden van het akkoord. Het aanbieden van het akkoord is een exclusieve taak van de herstructureringsdeskundige.

De schuldenaar zelf kan dit dus niet meer. Bij een MKB-bedrijf is wel vereist dat de schuldenaar instemt met het aanbieden van het akkoord door de herstructureringsdeskundige. Een herstructureringsdeskundige kan nooit samen met een observator worden aangewezen. Wanneer een herstructureringsdeskundige wordt aangewezen, neemt die dan ook gedeeltelijk de taken van de observator op zich.

De rechtbank

Op verschillende momenten speelt de rechtbank een rol, bijvoorbeeld bij het openen van de procedure en bij het homologeren van het akkoord. Daarnaast zijn er ook een groot aantal voorzieningen die de rechtbank kan treffen, zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van herstructureringsdeskundige of het afkondigen van een afkoelingsperiode.

De inhoud van het akkoord

Het WHOA-akkoord is een normale overeenkomst, waarin afspraken worden gemaakt over de herstructurering van de schulden. Bijzonder aan deze overeenkomst is dat sommige schuldeisers gedwongen kunnen worden met deze overeenkomst in te stemmen. Er is geen eenduidige lijn over de inhoud van het akkoord. Er is sprake van contractsvrijheid.

Dit artikel is opgesteld in samenwerking met onze partner Levenbach Advocaten.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker
bedrijfsjurist

06 53 73 25 31
mj.swenker@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken