HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen aangescherpt

18-02-2022 | Werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Werkgevers zijn ook verplicht een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Arbovoorzieningen tot 2022

Op basis van dit zogenoemde arbobeleid moeten ten behoeve van de werknemers voorzieningen worden getroffen. Het staat de werkgever echter vrij om ook andere voorzieningen te treffen. Tot 1 januari 2022 konden arbovoorzieningen gericht vrijgesteld worden verstrekt aan de werknemers, onder de voorwaarde dat de voorzieningen rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige (lees: werkgever) voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Op basis van die regelgeving werden in de praktijk aan werknemers onder meer een cursus stoppen met roken, stoelmassage of een algehele gezondheidscheck aangeboden.

Arbovoorzieningen aangescherpt per 1 januari 2022

Met ingang van 1 januari 2022 is de formulering van de gerichte vrijstelling echter gewijzigd. In de regeling wordt nu nadrukkelijk vermeld dat de gerichte vrijstelling alleen van toepassing is op de voorzieningen die direct samenhangen met verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet. Blijkens de toelichting bij de wijziging heeft de wetgever hiermee duidelijk willen maken dat alleen de op grond van de Arbeidsomstandigheden wet verplichte voorzieningen onder de gerichte vrijstelling kunnen vallen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een voetenbankje voor beeldschermwerk, een beeldschermbril, laboratoriumjassen en veiligheidsschoenen. Het aanbieden van een cursus stoppen met roken, een stoelmassage of een algehele gezondheidscheck vallen daardoor niet langer onder de gerichte vrijstelling.

In de toelichting bij de wijziging worden verder de volgende voorbeelden gegeven van voorzieningen die niet onder de gerichte vrijstelling vallen:

  • Het vergoeden of verstrekken van gezonde maaltijden.
  • Het vergoeden of verstrekken van een fiets.
  • Het vergoeden of verstrekken van sportieve activiteiten.

Voorzieningen onbelast verstrekken

De wijziging heeft echter niet tot gevolg dan deze voorzieningen vanaf nu ook in de belastingheffing worden betrokken. In individuele situaties en voor zover de voorzieningen op de werkplek worden verstrekt en gebruikt of verbruikt kan de werkgever dit alsnog onbelast verstrekken op grond van de zogenoemde nihilwaardering. Voor zover de nihilwaardering niet van toepassing is kan de voorziening mogelijk nog onbelast worden verstrekt binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Cursus stoppen met roken

Voor de cursus stoppen met roken geldt overigens dat deze sinds 2020 wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering zonder dat hierover een eigen bijdrage is verschuldigd.

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

Met betrekking tot een gezondheidscheck merken we op dat in artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet is bepaald dat de werkgever zijn werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Dit is het zogeheten PMO (Periodiek Medisch Onderzoek). Een dergelijk onderzoek valt onder de verplichte arbovoorzieningen en kan dus wel gericht vrijgesteld worden aangeboden. Indien het onderzoek een meer algemene gezondheidscheck inhoudt en dus niet specifiek is gericht op de risico’s die het werk met zich meebrengt is de vrijstelling niet langer van toepassing.

Webinar ‘Fiscale en civielrechtelijke aspecten van thuiswerken’

Nu veel mensen – door de coronapandemie – thuiswerken, vragen veel werkgevers zich af wat er allemaal kan en mag op het gebied van thuiswerken.

In dit webinar gaan wij in op de wijze waarop tussen werkgevers en werknemers zaken kunnen worden vastgelegd en welke (arbotechnische) verplichtingen ontstaan als thuiswerken wordt toegestaan. Tevens worden de gevolgen van het niet of onjuist vastleggen behandeld.

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

088 55 123 00
c.vanhouten@extendum.nl

J.W. (Jan Willem) Kemper RB
belastingadviseur

06 23 61 57 21
jw.kemper@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken