HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Financiële dienstverlener mag arbeidsovereenkomst ontbinden als VOG ontbreekt

18-08-2021 | In een interessante uitspraak van de kantonrechter Rotterdam van 9 juni jongstleden (ECLI:NL:RBROT:2021:5162) bepaalt de rechter dat een werkgever een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst mocht opnemen m.b.t. het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) door de werkneemster.

De situatie

Werkneemster kwam in dienst bij een telecombedrijf. Onderdeel van haar functie zou ook zijn het verstrekken van leningen aan klanten. Op grond van de artikelen 4:11 lid 2 en 4:15 Wft en artikel 28 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) was het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) daarvoor verplicht.

Bgfo & VOG

Artikel 28 Bgfo bepaalt immers dat de financieel dienstverlener ervoor moet zorgen dat de betrouwbaarheid van de werknemers en andere natuurlijke personen, die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten, buiten twijfel staat. Deze betrouwbaarheid kan de werknemer aantonen door het overleggen van een VOG.

De Verklaring Omtrent het Gedrag wordt functie- en werkgever specifiek afgegeven; dat de VOG voor een bepaalde functie/werkgever wordt afgegeven, betekent nog niet dat dit voor een andere functie/werkgever ook zal gebeuren.

Ontbindende voorwaarde

In deze zaak had de werkgever in de arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde opgenomen. Als werkneemster op 16 januari 2021 nog geen geldige VOG had overlegd, zou de arbeidsovereenkomst eindigen, zonder dat daarvoor nog een nadere opzegging vereist zou zijn. Om wat voor reden dan ook is de Verklaring Omtrent het Gedrag op 16 januari nog niet beschikbaar. De werkneemster vraagt én krijgt twee weken uitstel van de werkgever voor het overleggen van de VOG. Per 30 januari heeft de werkneemster de VOG nog steeds niet overlegd, waarna werkgever de ontbindende voorwaarde inroept. Op dezelfde dag nog ontvangt werkneemster haar VOG van het ministerie. Werkneemster maakt bezwaar tegen haar ontslag en stapt naar de rechter.

Rechter stelt werkgever in het gelijk

De rechter stelt de werkgever in het gelijk. In dit geval mocht de werkgever een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst opnemen. De Hoge Raad heeft het opnemen van een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst beperkt toegestaan, mits:

  1. het opnemen van een ontbindende voorwaarde niet in strijd is met het stelsel van het ontslagrecht;
  2. de vervulling van de ontbindende voorwaarde objectief wordt bepaald;
  3. na vervulling van de ontbindende voorwaarden geen invulling meer kan worden gegeven aan de arbeidsovereenkomst.

In dit geval was aan alle drie deze voorwaarden voldaan. De voorwaarde is objectief bepaald, ze vloeit voort uit wetgeving, die de werkgever verplicht om zijn medewerkers voor deze functie te screenen. Daarnaast mocht de werkgever de werkneemster de betreffende werkzaamheden niet laten uitvoeren zonder de screening. De arbeidsovereenkomst is aldus per 30 januari 2021 van rechtswege geëindigd.

Advies & contact

Wilt u advies over het geven van ontslag wegens het ontbreken van de VOG of het opnemen van een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen!

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken