HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Een enquêteprocedure via de Ondernemingskamer of toch arbitrage?

02-07-2021 | Als er aanleiding is om aan een juist beleid of een juiste gang van zaken binnen een onderneming te twijfelen (artikel 2:350 lid 1 Burgerlijk Wetboek), zijn (meerderheids-) aandeelhouders gerechtigd om een verzoek in te dienen tot een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer

In de statuten van een onderneming kan dit recht ook toegekend worden aan bijvoorbeeld de Ondernemingsraad. En ook de curator kan in een faillissement namens de vennootschap aankloppen bij de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer beslist over het wel of niet starten van een onderzoek en kan direct of als uitkomst van de procedure verschillende maatregelen treffen, waaronder onmiddellijke voorzieningen. In zoverre is deze procedure enigszins vergelijkbaar met een kort geding. De Ondernemingskamer kan bijvoorbeeld besluiten schorsen of vernietigen, een bestuurder aanstellen die binnen de onderneming orde op zaken stelt of zelfs de onderneming ontbinden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De verzoekers moeten van tevoren hun bezwaren per brief bij de vennootschap kenbaar hebben gemaakt en de onderneming moet voldoende tijd hebben gekregen om deze bezwaren te adresseren.

Een arbitrage/mediation beding

Maar hoe zit het als er in de statuten van de onderneming een arbitrage/mediation beding staat, moet de Ondernemingskamer zich dan niet ontvankelijk verklaren? Over deze vraag boog de Ondernemingskamer zich in een uitspraak van 2014.

In de praktijk

In de statuten van de onderneming stond dat indien de stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders staakten, er eerst zou worden getracht het geschil op te lossen door middel van mediation en indien dat mislukte, de beslissing zou worden genomen door een of meer arbiters.

De aandeelhouders van deze onderneming kwamen er al jaren samen niet meer uit en één van de aandeelhouders diende een verzoek in bij de Ondernemingskamer, om enkele aandelen aan haar over te dragen om zo de zeggenschap in de onderneming over te nemen. De andere aandeelhouder verweerde zich in eerste instantie met een beroep op de niet-ontvankelijkheid van de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer ging hier niet in mee en besliste als volgt: “Van de wettelijke regeling van het enquêterecht kan niet worden afgeweken. De door die wettelijke regeling aan de Ondernemingskamer toegekende bevoegdheden kunnen door de rechtspersoon en degenen die deel uitmaken van haar organen niet worden opgedragen aan een arbiter omdat het gaat om een bijzondere rechtsgang en die rechtsgang kan leiden tot rechtstreeks ingrijpen in de ‘vennootschapsrechtelijke orde’”.

Conclusie

Het is dus goed om u te realiseren dat een gang naar de Ondernemingskamer in de statuten van een onderneming niet kan worden uitgesloten, ook niet met een arbitrage- of mediationbeding.

Contact en Advies

Heeft u vragen over geschillen binnen de onderneming? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken