HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Een cash en debt free bedrijfsovername, wat is dat?

19-08-2022  | Bij de (ver)koop van een onderneming kunnen koper én verkoper een koopprijs overeen komen onder de conditie ‘cash and debt free’. Een verkeerde interpretatie van het principe ‘cash and debt free’ kan een aanzienlijk effect hebben op de uiteindelijke prijs die de verkoper ontvangt. En daarmee dus ook op de prijs die de koper moet betalen.

Cash and debt free

Bij dit principe geeft de koopprijs de waarde van de onderneming aan, wanneer het bedrijf schuldenvrij zou zijn. De verkoper moet de externe (rentedragende) schulden aflossen vóór de overdracht. Lukt dat niet volledig, dan zal de resterende ‘debt’ op de koopprijs in mindering worden gebracht. ‘Cash’ heeft betrekking op de overtollige liquide middelen. Deze kunnen worden gebuikt om de ‘debt’ af te lossen of kunnen door de verkoper voorafgaand aan de transactie aan zichzelf als dividend worden uitgekeerd.  Omdat het onwenselijk is dat er direct na de overname een liquiditeitstekort ontstaat, wordt aan de afspraak ‘cash and debt free’ bij voorkeur een afspraak gekoppeld over het minimale niveau van het werkkapitaal (vlottende activa – vlottende passiva).

In de praktijk

In de praktijk hebben ondernemingen vaak wel een bepaalde cash and debt positie op de overnamedatum. Dit heeft tot gevolg dat de liquide middelen en schulden verrekend worden met de overnameprijs òf dat er dividend wordt uitgekeerd of verrekend.

Stel: de overnameprijs van een bedrijf bedraagt € 2.000.000. Op de overnamedatum bedraagt de liquide middelenpositie € 300.000 en is er € 1.000.000 aan rentedragende schulden. Hierdoor komt de overnameprijs plus liquide middelen min de rentedragende schulden uiteindelijk uit op € 1.300.000 (in plaats van de oorspronkelijke € 2.000.000).

Waarom cash en debt free tot discussie leidt

Vanuit bovengenoemd voorbeeld lijkt dit op het eerste oog een simpele berekening. Echter, in de praktijk leidt de cash and debt free bepaling regelmatig tot discussie. De meeste misverstanden komen voort uit verschillende interpretaties van definities.

Onder cash verstaan wij alle overtollige liquide middelen die niet nodig zijn voor de exploitatie van de onderneming boven het reguliere werkkapitaal. In de praktijk kan hierover een verschil van interpretatie ontstaan want hoe bepaal je het gewenste niveau van het werkkapitaal? Juist daarom is het goed om hier aan de voorkant heldere uitgangspunten over af te spreken. Houd hierbij ook rekening  met seizoensinvloeden. Het kan eventueel helpen om de afspraken te onderbouwen met rekenvoorbeelden.

Aandachtspunten voor kopers en verkopers

Voor verkopers is het van belang dat u de onderhandeling goed voorbereid ingaat. Dit doet u door het eigen werkkapitaal vantevoren goed te analyseren. U weet als geen ander wat het gewenste niveau is en of er incidentele posten in zitten.

Voor kopers is het belangrijk om bij aanvang van het traject te onderzoeken wat een normaal werkkapitaal is. Uiteindelijk komt u op basis van de uitkomsten van het due diligence (boekenonderzoek) tot een juiste vertaling van de uiteindelijk te betalen overnamesom. Hiermee wordt dan ook rekening gehouden met het juiste niveau van het werkkapitaal.

Bron: Bedrijventekoop.nl

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

Expertise: bedrijfsovernames, bedrijfswaardering en bedrijfsfinanciering

In mijn werk word ik geïnspireerd door respect voor ondernemers – groot of klein. Als bankier heb ik ervaren dat ik in onder accountantskantoren en diens cliënten als een goede sparring­partner beschouwd word en veel toegevoegde waarde kan leveren.

C. (Cor) Molenaar RA RV
adviseur accountancy
adviseur corporate finance
directie

06 20 48 90 65
c.molenaar@extendum.nl

Expertise: bedrijfsovernames, bedrijfswaardering en bedrijfsfinanciering

Ik bied ondernemers en hun adviseurs goede adviezen, een luisterend oor of een schop onder de kont als het nodig is. Mijn motto is: cijfers bestaan niet, cijfers ontstaan.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken