HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De verlichtingen in de NOW-regelingen

14-06-2021 | In de Kamerbrief van 31 mei 2021 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorstellen gedaan om de administratieve lasten bij de aanvragen tot afrekening van de NOW-regelingen te verlichten. De Tweede Kamer heeft hiervan kennis genomen en de indruk bestaat dat men vindt dat dit nog niet ver genoeg gaat. Onderstaand treft u op hoofdlijnen de verlichtingen aan.

1A. Derdenverklaring; verhoging drempelbedrag

Voor de NOW-regelingen 3 en 4 is vastgesteld dat in meer gevallen volstaan kan worden met een derdenverklaring.

Een derdenverklaring was noodzakelijk (NOW 1 en 2) als een voorschot was ontvangen tussen € 20.000 en € 100.000 en de subsidie definitief vastgesteld was tussen € 25.000 en € 125.000.

Voor NOW 3 en 4 is deze ondergrens verhoogd naar € 40.000 voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag.

De verwachting is dat meer aanvragers dan voldoende hebben aan een “eigen verklaring”.

1B. Derdenverklaring; bovengrens

De bovengrens voor de derdenverklaring van het voorschotbedrag voor de NOW 3 en 4 wordt verhoogd van € 100.000 naar € 125.000. Voor de NOW 3 en 4 ontstaat dus één uniforme bovengrens van € 125.000 voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag.

2. Beperking werkzaamheden derdenverklaring

Als degene die de derdenverklaring verzorgt ook betrokken is bij het voeren van de administratie dan wordt geregeld dat werkzaamheden niet “dubbel” – omdat dit voor de derdenverklaring geëist werd – verricht hoeven te worden. Dat geldt al voor de NOW 1 en 2 regeling. Maar dat zal benadrukt worden.

Een nadere verduidelijking komt beschikbaar bij de aanvraag tot afrekening van de NOW 3 en 4 regeling.

Voor een accountant die werkzaamheden verricht voor een derdenverklaring kan dit gekoppeld worden aan de fundamentele beginselen professionaliteit en vakbekwaamheid.

3. Controle NOW 3 en 4 als één opdracht

Er wordt in het accountantsprotocol geregeld dat wanneer gebruik gemaakt wordt van aansluitende subsidieperiodes de controle van de aanvragen tot afrekening als één opdracht uitgevoerd kan worden.

Zijn de periodes niet aansluitend, bijvoorbeeld NOW 3.1, 3.2 en 4 zijn aangevraagd maar NOW 3.3 niet, dan is er sprake van 2 opdrachten. Is NOW 3.1 niet aangevraagd maar 3.2, 3.3 en 4 wel, dan kan dat als één opdracht uitgevoerd worden.

4. Aanpassing in de standaarden NOW

Deze aanpassing richt zich op standaard 3900N. Als een accountant meerdere opdrachten voor een klant uitvoert wordt het mogelijk dat waar mogelijk bij de diverse opdrachten werkzaamheden inhoudelijk en procesmatig worden samengevoegd. Denk aan opdrachtbevestiging voor meerdere verklaringen en slechts één keer een vastlegging van de opdrachtacceptatie.

Dit moet al mogelijk zijn voor de NOW periodes 1 en 2.

De tekst van de aangepaste standaard is nog niet beschikbaar.

5. Uitbreiding werkzaamheden groepsaccountant

Hierdoor is het in meer gevallen mogelijk gebruik te maken van de werkzaamheden die door de groepsaccountant zijn uitgevoerd. Dit zal aangepast worden in de tekst van de standaard. Het is vooral een verlichting in die gevallen waarin de accountant een NOW-afrekening voor een vennootschap controleert terwijl voor de overige groepsonderdelen meerdere/andere accountants werkzaam zijn.

6. Aanpassingen controlepiramide bij aanvragen werkmaatschappij

Deze verlichting richt zich op de situaties waarbij de groep niet voldoet aan de eisen van omzetdaling, maar de individuele werkmaatschappij wel. Als in dat geval de definitieve subsidie lager is dan € 375.000 dan kan worden volstaan met een verklaring met een beperkte mate van zekerheid. Dit geldt voor NOW 3 en 4. Voor NOW 1 en 2 geldt nog steeds dat dan een verklaring met een redelijke mate van zekerheid verlangd wordt.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken