HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over corona (steun)maatregelen

11-06-2021 | In de afgelopen weken vonden enige aanpassingen plaats in de bestaand COVID-steunmaatregelen. Onderstaand een overzicht hiervan. De aangekondigde lastenverlichting bij de NOW-afrekeningen leest u hier.

Samenloop TVL en NOW

Vanaf NOW 3 telt de TVL-subsidie niet meer mee als omzet voor de NOW. Voor NOW 1 en NOW 2 blijft de TVL wel meetellen als NOW-omzet.

Nieuwe regelingen 3e kwartaal 2021

Het kabinet wil de NOW- en TVL-regelingen weer met 3 maanden verlengen. De voornaamste punten zijn opgenomen in onderstaande tabel.

NOW 4

Voor NOW 4 is een nieuwe referentiemaand vastgesteld voor de loonsom: februari 2021. Ook voor NOW 4 geldt dat de TVL niet meetelt als omzet.

TVL 3e kwartaal 2021

De TVL-regeling blijft voor de mkb-ondernemingen gelijk. De maximale TVL-subsidie voor de grote bedrijven wordt verlaagd naar € 600.000. Voor de TVL-regeling derde kwartaal 2021 heeft de aanvrager de keuze om de omzet (Q3 2021) te vergelijken met die van het derde kwartaal 2020 óf met het derde kwartaal 2019.

TVL voor grote ondernemingen

Grote bedrijven hadden ook de mogelijkheid TVL aan te vragen.

Bij die aanvraag diende een model rapport overlegd te worden. Eerder adviseerde de NBA al om dit rapport níét te gebruiken. Inmiddels (11 juni 2021) is duidelijk dat het protocol is afgekeurd. Er is afgesproken dat een verbeterslag zal worden uitgevoerd.

De indieningstermijn TVL 1 sloot gisteren (10 juni). De verwachting is dat de termijn verlengd wordt voor grote ondernemingen. Zodra hierover duidelijkheid bestaat zullen we u nader informeren.

TVL voor de startende ondernemer

Er is voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 een regeling TVL voor startende ondernemingen. Deze regeling is voortgezet in Q3. Tot 12 juli 2021 kan de aanvraag voor het 1e kwartaal ingediend.

In de regeling is opgenomen dat ondernemers die gestart zijn tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2020 bij een subsidie-aanvraag van € 25.000 of hoger een derden-verklaring dienen te voegen.

De NBA adviseert om deze verklaring níét af te geven. Ook over dit product is nog overleg tussen NBA en RVO. Ook hier geldt: zodra hierover duidelijkheid bestaat zullen we u nader informeren.

Tozo en TONK

Ook de Tozo en TONK worden verlengd tot 1 oktober 2021.

Aflossing van belastingschulden

Vanaf 1 juli 2021 moeten ondernemers de betaling van hun nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen hervatten. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 tijdig moet worden voldaan.

Let op! Het tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen is een voorwaarde voor de toepassing van het bijzondere uitstel van de belastingschulden.

De datum van eerste verplichte aflossing van de opgebouwde belastingschulden is verplaatst naar 1 oktober 2022. De afbetalingstermijn wordt 60 maanden vanaf 1 oktober 2022.

Overigens mogen de belastingschulden ook eerder afbetaald worden.

Gevolgen voor de jaarrekening 2020

Door de verschuiving van de eerste verplichte aflossing naar 1 oktober 2022 is het bedrag van de opgebouwde belastingschulden volledig een langlopende schuld. Dit betekent dat deze belastingschulden in de jaarrekening gerubriceerd dienen te worden onder de langlopende schulden. Tenzij de ondernemer van plan is de belastingschulden al (deels) in 2021 af te betalen.

Terugbetaling NOW en TVL

Als bij de definitieve vaststelling van NOW en TVL blijkt dat een ondernemer te veel voorschot op de subsidie heeft ontvangen, moet het teveel ontvangen bedrag worden terugbetaald aan UWV respectievelijk RVO. Na vaststelling krijgt elke ondernemer standaard zes weken de tijd om het openstaande bedrag terug te betalen.

Lukt het niet om dit binnen zes weken terug te betalen, dan kan een ondernemer een terugbetalingsregeling voor meerdere termijnen afspreken met UWV en RVO. De terugbetalingstermijn is dan maximaal vijf jaar.

Tevens heeft het kabinet besloten voor terugbetalingen van NOW en TVL een doelmatigheidsgrens te hanteren, waarbij bedragen onder de 500 euro niet geïnd zullen worden; dit kan vooral voor kleine ondernemers veel verschil maken. RVO en UWV voeren dit in de praktijk al uit, wat het aantal terugbetalingen in de TVL heeft teruggedrongen met 21%.

Overzicht terugbetalingsbepalingen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de terugbetalingsbepalingen van de diverse subsidieregelingen.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken