HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

15-04-2021 | Komt er een afrekening van de TOGS? Is er een mogelijke terugbetalingsverplichting? Recent heeft de staatssecretaris hierop een antwoord gegeven in haar informatiebrief aan de Tweede Kamer.

TOGS-uitkering

Voor de TOGS-uitkering werd uitgegaan van een verwacht omzetverlies van tenminste € 4.000 en van verwachte vaste lasten van tenminste € 4.000 in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020.

Het kabinet heeft er bewust voor gekozen dat de ondernemers hun daadwerkelijke omzetverlies en vaste lasten niet hoeven aan te tonen. Er is dus geen afrekeningsmoment op basis van een opgaaf achteraf van het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke vaste lasten.

Controles

Vanaf oktober 2020 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de TOGS-aanvragen steekproefsgewijs gecontroleerd. De volgende drie aspecten zijn gecontroleerd op aannemelijkheid bij de aanvraag: verwacht omzetverlies, verwachte vaste lasten en de vestigingseis.

Bij 36% van de ondernemers was tenminste één aspect niet aannemelijk, in de meeste gevallen het minimum van € 4.000 aan verwachte vaste lasten.

Vooral bij startende ondernemingen konden de prognoses over de verwachte vaste lasten achteraf niet aannemelijk worden gemaakt. Ook was het voor ondernemers in het begin onduidelijk wat precies onder vaste lasten werd verstaan.

In die gevallen waarbij achteraf bleek dat de ondernemer ten tijde van de aanvraag evident niet voldeed aan één of meer van de voorwaarden van de De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), is de subsidie teruggevorderd.

Losstaand van bovengenoemde uitgevoerde controle, kan het ministerie/de RVO tot 5 jaar na de subsidieverstrekking de subsidie terugvorderen als achteraf blijkt dat niet voldaan is aan de voorwaarden.

Moraal van het verhaal

Er is geen afrekeningsmoment voor de De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) op basis van een opgaaf achteraf van het daadwerkelijke omzetverlies en de daadwerkelijke vaste lasten.

Heeft uw cliënt TOGS-subsidie ontvangen? Let er dan op dat u een onderbouwing in uw dossier heeft:

  • én van de verwachte omzetdaling én van de verwachte vaste lasten
  • en van het voldoen aan de vestigingseis.

En zorg ervoor dat u deze gegevens (minimaal) 5 jaar bewaart. In verband met mogelijke controle in de toekomst.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken