HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

De stand van zaken over coronamaatregelen

NOW

Vrijdag 1 mei is de brief van de minister Koolmees met de tweede tranche wijzigingen in de NOW bekend gemaakt. De actuele informatie vindt u hier. Er is onder meer verduidelijkt:

Nadere regelgeving met betrekking tot dividenden en bonussen, hetgeen inhoudt dat het groepshoofd dient te verklaren dat voorafgaand aan de aanvraag over 2020 geen dividenden aan aandeelhouders of bonussen/winstdelingen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon die aanvraagt, zullen worden uitgekeerd of eigen aandelen zullen worden ingekocht door de rechtspersonen binnen de groep tot en met de datum waarop de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld.

Een uitzondering geldt wanneer de werkmaatschappij of groep verplicht is op grond van een vaststellingsverklaring met de Belastingdienst of een wettelijke plicht om dividend uit te keren.

De afrekening moet worden gecontroleerd door een accountant. Maar nog steeds is overleg gaande tussen de NBA en het Ministerie van SZW over het te gebruiken controleprotocol waarbinnen de werkzaamheden van accountants zullen moeten gebeuren met betrekking tot de accountantsverklaring en op welke manier zekerheid wordt gegeven. Naast de inhoudelijke vaktechniek, zullen ook de onafhankelijkheid en de kritische houding van de accountant een belangrijk element gaan vervullen.

Door het aanvragen geeft iedere onderneming automatisch toestemming dat de gegevens van zijn NOW-subsidiedossier openbaar zijn. Het betreft de NAW-gegevens, het voorschot en de uiteindelijke subsidie.

Er geldt geen informatieplicht wanneer ondernemingen naast een gemeentelijke loonkostensubsidie ook NOW ontvangen.

Met betrekking tot groeps-/concernverhoudingen is het volgende van belang:

Een “personeels-b.v.” dient buiten beschouwing moet blijven als deze vennootschap uitsluitend het management betreft.

De andere werkmaatschappijen mogen geen werkzaamheden verrichten die nadelig zijn voor de (omzet van de) werkmaatschappij, die de NOW aanvraagt. Dus als de aanvragende werkmaatschappij een activiteit normaliter zou uitvoeren en die voor de andere werkmaatschappij uitzonderlijk zou zijn.

Evenmin mogen activiteiten worden overgedragen van de werkmaatschappij die de NOW aanvraagt naar andere werkmaatschappijen.

Wanneer werknemers van de werkmaatschappij die NOW aanvraagt in de subsidieperiode uitgeleend worden aan een andere werkmaatschappij binnen het concern, dient de omzetderving van die werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.

Het bestaande transferpricingsysteem tussen werkmaatschappijen dient te worden gehandhaafd.
Er mag niet worden aangepast om schuiven met omzet te voorkomen.

De mutatie voorraden gereed product dient te worden toegerekend aan de omzet van de werkmaatschappij die de NOW aanvraagt. Er mag geen voorraad worden vastgehouden zodat er sprake lijkt van omzetdaling.

Door het aanvragen geeft iedere onderneming automatisch toestemming dat de gegevens van zijn NOW-subsidiedossier openbaar zijn. Het betreft de NAW-gegevens, het voorschot en de uiteindelijke subsidie.

De gemeente hoeft niet te worden geïnformeerd wanneer ondernemingen naast een gemeentelijke loonkostensubsidie ook NOW ontvangen

Accountancy

De NBA heeft een heldere uitleg opgesteld over de verwerking van de continuïteitsveronderstelling in de jaarrekeningen 2019.

Klein Krediet Corona

Voor medio mei is – in navolging van de verruiming van de BMKB – een nieuwe overheidsgarantieregeling aangekondigd voor kleine financieringsaanvragen bij banken en financieringsinstellingen van € 10.000 tot € 50.000. Lees hier meer over de KKC-regeling.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken