HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Corona casus van de dag:

Welke standaard hanteert u bij de begeleiding van verlengde uitstel van belastingbetaling

Situatie: U helpt uw klant bij het aanvragen van het verlengde uitstel van betaling voor belastingen.

Uw klant weet dat aantoonbaar gemaakt moet worden dat:

 1. Het verleende uitstel van 3 maanden niet voldoende is want er zijn betalingsproblemen.
 2. De betalingsproblemen zijn ontstaan door de corona crisis.
 3. Er voor alle belastingen tijdig aangifte is gedaan.
 4. Het verzoek om verlengd uitstel uitsluitend de volgende belastingen betreft: loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurder heffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.
 5. Als de totale schuld groter is dan € 20.000 er een verklaring van een derde-deskundige dient te worden toegevoegd.

Vraag: Welke standaard is op deze opdracht van toepassing?

Antwoord: Op deze opdracht is geen standaard van toepassing.

Het is een opdracht die kwalificeert als ‘Overige Opdracht’. Dat betekent dat de opdracht uitgevoerd moet worden in overeenstemming met het stelsel van kwaliteitsbeheersing van uw kantoor. En dit stelsel heeft u ingericht passend bij de aard en omvang van uw kantoor.

Wij willen u wijzen op de eisen uit de VGBA, de Fundamentele Beginselen, die altijd van toepassing zijn. Dus ook bij deze ‘Overige Opdracht’. De Fundamentele Beginselen Integriteit en Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid zijn hierin leidend.

Is de schuld lager dan € 20.000 dan kunt u de klant helpen door het opstellen van een met redenen omklede aanvraag. In die aanvraag zijn de punten 1 tot en met 4 beschreven. Dat u hierbij de werkelijkheid weergeeft (i.e. integer bent) staat buiten kijf. En dat u vakbekwaam en zorgvuldig optreedt d.w.z. de relevante regelgeving toepast en uw werk nauwgezet, grondig en tijdig uitvoert is ook vanzelfsprekend.

Is de schuld groter dan € 20.000 dan wordt uw betrokkenheid voor de buitenwereld zichtbaar doordat u bij de aanvraag een derden-verklaring dient te verstrekken. In de verklaring geeft u enkele zaken weer:

 1. U verklaart dat u de aanvraag heeft doorgelezen en niet twijfelt aan de informatie die is opgenomen in de aanvraag.
 2. U verklaart dat u kennis heeft genomen van de opgestelde liquiditeitsprognose en dat u deze prognose en de aannames waarop deze is gebaseerd heeft besproken. En u verklaart dat de prognose u plausibel voorkomt.

Deze derden-verklaring is geen accountantsverklaring die verstrekt wordt nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met een standaard. Dus voordat u deze verklaring kunt verstrekken dient u ervan overtuigd te zijn dat de Fundamentele Beginselen niet bedreigd zijn.

Het ligt voor de hand dat u voor deze opdracht wel een dossier(tje) vormt waaruit in ieder geval uw Zorgvuldigheid en Vakbekwaamheid blijkt. Dus u legt in ieder geval vast:

 1. Dat aan u de opdracht is verstrekt.
 2. Wie de aanvraag heeft opgesteld en voor welke belastingen.
 3. Dat u besproken heeft hoe de betalingsproblemen zijn ontstaan. Wanneer en met wie u dat heeft besproken.
 4. Wat de omvang van de schuld is op het moment van de aanvraag.
 5. Dat u een liquiditeitsprognose heeft gezien (of zelf gemaakt) die voor u aannemelijk, reëel en realiseerbaar is.

Kortom, bij het ondersteunen van uw klanten kunt u gebruikmaken van uw professionele deskundigheid. U bent niet gebonden aan de eisen uit een standaard. Maar uw eigen stelsel van kwaliteitsbeheersing kan wel voorwaarden aan u stellen. En uiteraard is het altijd, bij alle opdrachten, van belang dat u rekening houdt met de naleving en mogelijke bedreiging van de Fundamentele Beginselen uit de VGBA.

Maak passend gebruik van de vrijheid die u heeft bij de uitvoering van deze opdracht, maar vergeet niet dat de beroepsorganisatie verwacht dat een accountant zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden bewust is van de verantwoordelijkheid met betrekking tot het algemeen belang/maatschappelijk verkeer.

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken