HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Aanpassingen DGA Pensioen eigen beheer (nog meer) uitgesteld?!

Zoals het naar uitziet heeft deze week in de Eerste Kamer géén stemming plaatsgevonden over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Kamerstukken 34 555).

De reden voor dit uitstel is als volgt:

Vanuit de praktijk bereiken staatssecretaris Wiebes signalen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Met het oog op een ordentelijke besluitvorming in de Eerste Kamer is het noodzakelijk inzicht te hebben in de effecten daarvan, in het bijzonder de grootte van de groep die hiervan gebruik maakt of kan maken. Hiervoor dient nader onderzoek plaats te vinden.

Zodra er over deze materie meer duidelijkheid is, zal staatssecretaris Wiebes de Eerste Kamer informeren. Naar verwachting wordt een novelle voorbereid waarin eventueel flankerende maatregelen worden opnemen en waarin ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding wordt voorgesteld. In de novelle zal met terugwerkende kracht worden voorzien in de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.

Onze opmerkingen

Een verrassende wending wat ons betreft, die we zeker niet hebben zien aankomen. De discussie over de contante waarde van toekomstige indexaties betreft naar onze mening niet het moment van afkoop of omzetting, maar het moment van uitfasering vanuit het wetsvoorstel.

Daarnaast blijken verschillende verzekeraars het wetsvoorstel te gebruiken óf misbruiken om pensioenverzekeringen verplicht premievrij te maken. Dit neveneffect heeft naar onze mening een veel groter effect op (garantie)schade bij verzekeringnemers en is nooit de bedoeling geweest van dit wetsvoorstel.

Er bereiken ons geluiden dat dit deel van het wetsvoorstel mogelijk wordt uitgesteld naar 1 juli 2017 of zelfs 1 januari 2018. De anticipatie-effecten blijven naar alle waarschijnlijkheid wel van kracht.

Aangezien er mogelijk sprake is van uitstel en zeker géén afstel, blijven de gesprekken van belang met de DGA’s om gedurende het jaar 2017 keuzes te maken als het gaat om pensioen in eigen beheer.

De keuzemogelijkheden vanuit het wetsvoorstel Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer, veranderen vooralsnog niet. Inzicht in de pensioengevolgen, afstempelmogelijkheden en dekkingsgraadanalyses blijven gespreksonderwerpen de komende maanden. Het is goed om dit al te bespreken op basis van de balanscijfers 2016. Tot slot krijgen we dankzij dit uitstelverzoek iets meer tijd om het terughalen van verzekerde pensioenregelingen goed in beeld te brengen.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken