HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wijzigingen in de Wwft

Na het vervallen van de 2e objectieve ongebruikelijkheids-indicator per 18 oktober jl.  ligt nu het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ ter consultatie voor.

Tweede objectieve ongebruikelijkheids-indicator voor belastingadviseurs en accountants

Begin dit jaar kwam het FIU met het bericht dat het aantal meldingen inzake de Wwft te groot werd. Dit werd vooral veroorzaakt door de in 2018 ingevoerde ongebruikelijkheids-indicator ‘: transacties met (rechts) personen in landen met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme’.

Per 18 oktober 2019 is deze objectieve indicator geschrapt uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.

Wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’

Momenteel ligt het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ voor ter consultatie tot 14 januari 2020. Met name twee voorgestelde wijzigingen zijn relevant:

a.   Cliëntenonderzoek door handelaren bij contante transacties van € 10.000 of meer wordt vervangen door een verbod om contante transacties van € 3.000 of meer te verrichten of te accepteren.
b.   Uitbreiding van de uit te voeren werkzaamheden bij verscherpt cliëntenonderzoek.

Ad a    Cliëntenonderzoek door handelaren bij contante transacties van € 10.000 of meer vervangen door verbod op contante transacties van € 3.000 of meer

In de huidige situatie zijn handelaren die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen verplicht een cliëntenonderzoek te verrichten. Dit moet dan  bij contante betaling van deze goederen van € 10.000 of meer (aan de verkoper). Het maakt dan niet uit of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat.  Het geldt ook als:

  • zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verrichten ten behoeve van de cliënt van ten minste € 10.000 in contant geld, of
  • er sprake is van twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten minste € 10.000 in contant geld.

Deze verplichting tot cliëntenonderzoek vervalt. Daarvoor in de plaats komt het volgende verbod: Het is verboden voor handelaren die beroeps- of bedrijfsmatig handelen als koper of verkoper van goederen, contante betaling van deze goederen voor een bedrag van € 3.000 of meer te verrichten of te accepteren, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband bestaat.

Concreet betekent deze voorgestelde wijziging enerzijds een lastenverlichting voor de desbetreffende handelaren. Anderzijds legt dit een concrete beperking op voor de desbetreffende handelaren.

Ons advies: Informeer uw klanten tijdig over dit wijzigingsvoorstel. En let op, voor u als accountant blijft de afgeleide meldingsplicht bestaan.

Ad b   Uitbreiding van de uit te voeren werkzaamheden bij verscherpt cliëntenonderzoek

Ten aanzien van het verscherpt cliëntenonderzoek is een nieuw wetsartikel 9a voorgesteld.

Dit wetsartikel legt de volgende verplichtingen op aan de onderzoekende instelling[1]:

  • De instelling (A) onderzoekt bij een verscherpt cliëntenonderzoek of een andere instelling (B) van dezelfde categorie diensten verleent, heeft verleend of heeft geweigerd aan de cliënt.
  • Indien een andere instelling (B) diensten verleent, heeft verleend of heeft geweigerd aan de cliënt, doet de instelling (A) bij die andere instelling (B) navraag naar gebleken integriteitrisico’s.
  • De instelling (A) verstrekt, alvorens een zakelijke relatie aan te gaan, informatie aan een cliënt over de krachtens dit artikel op de instelling (A) rustende verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van informatie aan een andere instelling (B).

Daarnaast legt het wetsartikel verplichtingen op aan die andere instelling:

Een instelling die een verzoek ontvangt als hierboven beschreven, informeert de verzoekende instelling onverwijld. Voor zover noodzakelijk om te voldoen aan het verzoek, verstrekt een instelling persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Onze conclusie:

  • Dit voorgestelde wetsartikel sluit aan met de voorgestelde herinvoering van de verplichting van het collegiaal overleg als onderdeel van het cliëntacceptatieproces.
  • Verricht u verscherpt cliëntenonderzoek bij een nieuwe cliënt, houdt dan rekening met dit voorgestelde wetsartikel.

[1] Een instelling in het kader van de Wwft is ook een accountantskantoor.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken