HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’

02-04-2021 | ‘Werken waar je wilt’ is de naam van de wet die pas is ingediend bij de Tweede Kamer. Hoewel veel werknemers nu verplicht thuis werken, komt er straks ook weer een tijd dat de werkgevers vrij zijn om te bepalen hoe zij de arbeid aanbieden.

De indieners van dit wetsvoorstel vinden dat het tijd is dat een werknemer het recht op thuiswerken krijgt, tenzij zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen zich daartegen verzetten. Nu is het een ‘Right to ask and a duty to consider’.

Enige tijd terug hebben wij een korte enquête onder onze lezers uitgezet, waarbij wij uw mening vroegen over deze wet. En daar kwam uit naar voren dat de meeste respondenten de invoering van de wet geen goed idee vonden.

De Raad van State vond het ook niet zo’n goed idee, dus die heeft zich kritisch uitgelaten over deze wet. Zij vroegen zich af of er een dusdanig probleem is dat de wetgever moet ingrijpen. Er is daarbij nog een nader onderzoek gaande waar wellicht eerst op gewacht moet worden. Ook twijfelden zij aan het doel van de wet, namelijk het op gang brengen van een dialoog tussen werkgever en werknemer. Terwijl eigenlijk de uitkomst met dit recht al bijna vaststaat. Immers, de werkgever moet zwaarwegende belangen hebben.

We weten inmiddels uit ervaring dat er met een aanpassing van de arbeidsduur niet snel zwaarwegende belangen zijn. En de kosten – die met het thuiswerken gemoeid zijn – kunnen ook een zwaarwegend belang zijn. De arbeidsomstandigheden wet schrijft immers voor dat de kosten voor het voldoen aan de Arbowet, voor rekening van de werkgever komen. Al met al genoeg redenen om in ieder geval te wachten met deze wet.

Maar niettemin is het voorstel toch ingebracht in de Tweede kamer en zijn zij nu aan zet. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Het is namelijk best wel een ingrijpend recht waarvan de Raad van State ook zegt dat het primair de werkgever is die hier de verantwoordelijkheid voor draagt.

Webinar Thuiswerken

Op 8 en 29 april 2021 geeft Extendum een webinar over thuiswerken. Doel van dit webinar is om de deelnemer kennis en inzicht te verschaffen in wat de werkgever zal kunnen vastleggen, de wijze waarop kostenvergoedingen kunnen worden vastgelegd in arbeidsvoorwaarden en de globale arboverplichtingen. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de gevolgen van onjuiste/ontbrekende vastleggingen. Het webinar richt zich zowel op de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke aspecten. Meer informatie of inschrijven? Klik hier.

mr. S. (Savannah) Snellenburg
bedrijfsjurist

06 30 64 04 90
s.snellenburg@extendum.nl

mr. E. (Bert) Alink RB
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken