HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wetsvoorstel is ingetrokken dus alertheid blijft geboden bij schenking tussen partners

De overheid is van mening dat de mogelijkheden van vermogenden om het huwelijksvermogensrecht aan te wenden om schenk- en/of erfbelasting te besparen, moeten worden ingeperkt. In het Belastingplan 2018 is een hiervoor een wetsvoorstel opgenomen waarin wordt verduidelijkt in welke situaties sprake is van schenking tussen partners en wanneer niet.
Echter, als gevolg van een aangenomen amendement op 22 november is het wetsvoorstel weer ingetrokken.
De reden waarom het wetsvoorstel is ingetrokken, is dat als bij wet geregeld wordt wanneer een huwelijk of een samenlevingscontract een schenking inhoudt dat ook het gevaar ontstaat dat gevallen waarin geen schenking is beoogd en waarin naar maatschappelijke opvattingen ook geen sprake is van een schenking, toch in de heffing van schenk- of erfbelasting worden betrokken. De wetgever acht het onjuist en maatschappelijk ongewenst dat het huwelijk of een samenlevingscontract, zonder dat sprake is van misbruik, toch kan worden gekwalificeerd als een belastingconstructie. Slechts indien het huwelijk of een samenleving daadwerkelijk juridisch wordt ingezet om belasting te besparen, dient dit tegen te worden gegaan.

Daarom…

Het is dus nog steeds, ook in 2018, oppassen geblazen bij het wijzigen van huwelijksvoorwaarden.

Wellicht later

Aangekondigd is dat later mogelijk in een besluit alsnog verduidelijking wordt gegeven in welke situaties sprake is van schenking en wanneer niet. Zodra zich wijzigingen voordoen, zullen wij hierover infomeren in Nextendum.

Wat nog wel duidelijk is: Nephuwelijk

Als een huwelijk wordt aangegaan, voornamelijk met het doel een fiscaal voordeel te behalen, wordt de gehele vermogensoverheveling aangemerkt als schenking. Als de inspecteur kan bewijzen dat van een dergelijke situatie sprake is, wordt er schenkbelasting geheven over alle vermogensoverhevelingen van de meestvermogende partner aan de minstvermogende partner. Het aangaan van een geregistreerd partnerschap voor één dag ter besparing van overdrachtsbelasting bij overdracht van een woning van de een naar de ander hield geen stand. Een minimale termijn welke wel als reëel wordt gezien is echter niet opgenomen. Feiten en omstandigheden zullen daarbij van belang zijn.

C.M. (Carin) van Houten FFP RB
belastingadviseur
financieel planner

06 22 41 51 83
c.vanhouten@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken