HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

30-06-2021 | Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Afgezien van een aantal overgangsregelingen heeft de wet directe werking en dient deze dus meteen gevolgd te worden. Statuten dienen bij de eerstvolgende statutenwijziging te worden aangepast.

De WBTR zal bepalingen die gelden voor bestuurders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen (nv en bv) ook toepassen op bestuurders en toezichthouders van verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Aansprakelijkheid

Een belangrijke aanpassing die uit de wet volgt is dat de leden van het bestuur en de commissarissen aansprakelijk kunnen zijn voor een misleidende jaarrekening en gebrekkige (of ontbrekende) administratie. Aansprakelijkheid blijft een belangrijk onderwerp in governance wetgeving en hoewel dit een lastige materie is, verdient deze nu extra aandacht.

De bepalingen voor de nv en bv gelden al langer voor de commerciële stichting en vereniging. In de praktijk zijn dat stichtingen en verenigingen die deelnemen aan het economisch verkeer en (daarom ook) vaak onderworpen zijn aan de heffing vennootschapsbelasting. Met de invoering van de WBTR kunnen de bestuurders en commissarissen van alle rechtspersonen tegenover derden aansprakelijk worden gesteld voor een ondeugdelijke, misleidende of ontbrekende administratie. Dit speelt voornamelijk bij een faillissement waarbij de curator (verplicht) onderzoek doet naar bestuurdersaansprakelijkheid.

Administratieplicht

Wat niet gewijzigd is, maar waar wel meer nadruk op komt te liggen is de administratieplicht. Art 2:10 BW bepaalt dat op alle rechtspersonen de verplichting ligt een deugdelijke administratie te voeren. Daarbij komt dat jaarlijks een ‘balans en staat van baten en lasten’ overeenkomstig artikel 2:10 lid 2 BW opgesteld dient te worden. Bij gebreke daarvan kunnen onder toepassing van de WBTR de bestuurders en commissarissen aansprakelijk gehouden worden.

Stichting administratiekantoor (STAK)

Ook een zogenaamde stichting administratiekantoor (STAK) valt onder de verplichtingen van art 2:10 BW. Dit betekent dat ook bestuurders van een dergelijke stichting aansprakelijk jegens derden kunnen zijn wegens niet nakoming van de wettelijke verplichtingen.

Hoewel het risico op aansprakelijkheid waarschijnlijk gering is, is het wel goed om hier als accountant aandacht aan te geven en jaarlijks te komen tot het opstellen van deze ‘balans en staat van baten en lasten’ overeenkomstig artikel 2:10 lid 2 BW. Vaak blijft een dergelijke opstelling achterwege, maar de WBTR brengt deze verplichting dus wel weer expliciet aan het voetlicht.

Contact & Advies

Heeft u vragen over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde juristen.

mr. M.J. (Maarten-Joost) Swenker
bedrijfsjurist

06 53 73 25 31
mj.swenker@extendum.nl

mr. R.L. (Ruud) Boerman
bedrijfsjurist
directie

06 51 98 31 53
r.boerman@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken