HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Toezichthouders gaan tot 1 januari 2019 soepel om met handhaving nieuwe Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn op 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van de 4e anti witwasrichtlijn. Enkele wijzigingen van de verplichtingen van de instellingen zien op een uitgebreider cliëntenonderzoek, wijziging van de UBO definitie, uitbreiding van de PEP verplichtingen. Tevens ontstaat voor sommige instellingen een verplichting tot de invoering van een compliance functie en audit functie.

De twee belangrijkste kernverplichtingen uit de Wwft, het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties, blijven gehandhaafd.

De toezichthouders van de Wwft (Bureau Financieel Toezicht, Belastingdienst Bureau Toezicht Wwft en  de dekens van de orde van advocaten in de 11 arrondissementen) begrijpen dat de invoering van de nieuwe bepalingen van de Wwft bij instellingen waar dat vereist is, niet eenvoudig is.

Daarom hebben de gezamenlijke toezichthouders aangekondigd dat er, hetgeen niet gebruikelijk is, tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zal worden betracht voor zover dit betrekking heeft op de volgende nieuwe bepalingen uit de Wwft:

  • uitbreiding van de PEP definitie naar binnenlandse PEP’s (artikel 1 lid 1 Wwft);
  • uitbreiding van de UBO definitie (artikel 1 lid 1 Wwft);
  • aanscherping Wwft risicobeleid (artikel 2b Wwft);
  • risicomanagement (artikel 2c Wwft), bestaande uit gedragslijnen, procedures en maatregelen om de geïdentificeerde risico’s beheersbaar te maken; en
  • voor zover van toepassing de compliance functie en audit functie (artikel 2d Wwft).

Door terughoudendheid te betrachten in de handhaving wil men de instellingen de tijd geven om hun bedrijfsvoering in te richten conform de nieuwe regelgeving. Men stelt wel als voorwaarde  dat de instellingen een inspanningsverplichting hebben om per 1 januari 2019 aan de nieuwe Wwft te voldoen.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het bovenstaande  niet van toepassing is voor de UBO en PEP verplichtingen (en ook de overige Wwft verplichtingen) zoals die al bestonden voorafgaande aan de wijziging van de Wwft als gevolg van de 4e witwasrichtlijn.

R.J.E. (Ralph) Vaessen
adviseur corporate finance
directie

06 83 79 96 19
r.vaessen@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken