HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Datum inwerkingtreding tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is op 15 november 2023 ingevoerd. De Wet geldt voorlopig voor twee jaar en biedt de mogelijkheid om de werkingsduur te verlengen.

Op grond van artikel 2:19 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is het mogelijk dat een rechtspersoon ophoudt te bestaan als deze op het moment van de ontbinding geen baten meer heeft. De rechtspersoon houdt op te bestaan op het moment dat het besluit tot ontbinding wordt genomen, zonder dat vereffening dient plaats te vinden.

De Wet introduceert artikel 2:19b BW. Volgens dit artikel dienen de volgende documenten te worden gedeponeerd bij het handelsregister en wel binnen veertien dagen na ontbinding:

  • een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt;
  • een beschrijving van (i) de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding; (ii) indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld; en (iii) indien aan de orde, de redenen waarom schuldeiser(s) geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven;
  • de jaarrekeningen over de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor een openbaarmakingsplicht bestaat waar nog niet aan is voldaan, en (indien van toepassing) de accountantsverklaring.

Onverwijld nadat deze deponeringen zijn gedaan, doet het bestuur daarvan schriftelijk mededeling aan de schuldeisers. De sanctie op het niet voldoen aan deze eisen van het openbaar maken van deze gegevens is dat de betreffende bestuurder een bestuursverbod opgelegd krijgt.

Of de Wet derden (lees: crediteuren) voldoende gaat beschermen tegen frauduleus handelen is de vraag. Het zal voor een crediteur bijvoorbeeld niet eenvoudig zijn om te achterhalen of sprake is van deponering van vervalste en/of onjuiste cijfers en/of gefingeerde beschrijvingen. Een malafide bestuurder zal zich waarschijnlijk niet laten afschrikken door een mogelijk bestuursverbod.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.

mr. J. (Judith) Anema
senior jurist

06 57 92 71 99
j.anema@extendum.nl

Expertise: ondernemingsrecht

Na ruim 30 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest kent het ondernemingsrecht weinig geheimen voor me en kan ik de accountants en hun cliënten goed van dienst zijn op dat gebied.

mr. R.L. (Ruud) Boerman
senior jurist

088 55 123 00
r.boerman@extendum.nl

Expertise: o.a. arbeidsrecht en ondernemingsrecht

Als oud-advocaat heb ik de meest uiteenlopende kwesties begeleid. Ik houd accountantskantoren en diens cliënten de juridische spiegel voor van hun alledaagse ondernemerschap.

leeg veld ter opvulling

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken