HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Tegemoetkoming loonkosten en inkomen zelfstandige ondernemers in verband met coronavirus

Met directe ingang is de werktijdverkorting (wtv) stopgezet.

 • Indien toekenning vergunning heeft plaatsgevonden, dan blijft deze van kracht.
 • Bij eventuele verlenging moet gebruik gemaakt worden van de nieuwe regeling.
 • Wanneer wtv is aangevraagd maar u heeft nog geen antwoord ontvangen: u krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv wordt beschouwd als een aanvraag voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

1. Introductie nieuwe tijdelijke maatregel NOW

Hoofdlijnen NOW:

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in loonkosten en kunnen hiervoor een voorschot van het UWV ontvangen.
 • Hiermee kunnen werkgevers werknemers met een vast èn flexibel contract doorbetalen (werkgever kan dus ook aanvragen doen voor oproepkrachten; het uitzendbureau voor uitzendkrachten).
 • De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden.
 • Mogelijkheid tot verlenging voor periode van 3 maanden (eventuele andere voorwaarden).

Voorwaarden NOW:

 • Werkgever mag geen ontslag op bedrijfseconomische gronden aanvragen gedurende de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • Aanvraag geldt voor periode van 3 maanden (met evt. verlenging van 3 maanden).
 • Regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hoogte NOW:

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Voorschot NOW:

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Aanvraag NOW:

Indiening bij UWV. Nadere informatie over wijze van indiening volgt.

Voor werknemers:

 • Werknemers ontvangen volledige loondoorbetaling van werkgever.
 • Werknemer verbruikt geen WW-rechten.
 • Aanvraag loopt via werkgever.
 • Met werkgever worden afspraken gemaakt of werknemer (thuis) werk verricht.

2. ZZP’ers: inkomensaanvulling tot het sociaal minimum

Ter ondersteuning van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) wordt een tijdelijke regeling ingesteld. Zelfstandigen kunnen – met terugwerkende kracht – tot 1 maart 2020 voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure een aanvulling krijgen voor het levensonderhoud.

Dit betreft een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum, die niet terugbetaald hoeft te worden. De aanvulling kan worden aangevraagd bij de gemeente. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1500 per maand (netto).

Voorwaarden:

 • er wordt geen partner- en vermogenstoets gehanteerd.
 • er vindt geen levensvatbaarheidsonderzoek plaats.
 • geen terugbetaling achteraf.

Het kabinet gaat proberen om deze aanvulling binnen 4 weken te regelen in plaats van binnen de reguliere termijn van 13 weken. Daarnaast wordt het mogelijk om een voorschot te ontvangen. Nadere informatie volgt.

3. Ondernemers die hard worden getroffen krijgen € 4.000

Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden eenmalig een forfaitair bedrag van € 4.000 als noodvoorziening. Het betreft een gift.

Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers.

De onderneming moet wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

4. Overige aandachtspunten

In het kader van de WW-premiedifferentiatie die per 1 januari 2020 is ingevoerd, geldt dat de lage premie moet worden herzien naar de hoge premie als in een jaar minimaal 30% meer uren zijn verloond dan overeengekomen. Aangezien onder andere in de zorg nu veel meer wordt overgewerkt, zal het kabinet dit gaan aanpassen zodat organisaties daar geen hinder van ondervinden.

De eis dat de arbeidsovereenkomsten die dateren van vóór 1 januari 2020 uiterlijk op 1 april 2020 op schrift moeten zijn gesteld om de lage WW-premie te mogen toepassen, is versoepeld. De datum is verschoven naar 1 juli 2020.

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken