HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Stageovereenkomst wordt gezien als arbeidsovereenkomst, werkgever verplicht om loon door te betalen

In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland vraagt een leerling in de Thuiszorg om vernietiging van de opzegging van haar arbeidsovereenkomst door haar werkgever. Zij wordt in het gelijk gesteld, zodat het dienstverband in stand blijft en de werkgever met terugwerkende kracht salaris plus rente moet betalen.

Opzegging overeenkomst

Wat is er gebeurd? De leerling werkt 24 uur per week bij werkgever, één dag per week gaat zij naar school. Als zij haar opleiding pauzeert, kan werkgever haar niet meer inzetten voor bepaalde werkzaamheden. Op basis daarvan zegt de werkgever de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) overeenkomst met de leerling op.

Uitkomst uitspraak

De leerling is het niet eens met de opzegging en stelt een vordering in tot vernietiging van de opzegging, wedertewerkstelling en loondoorbetaling. De leerling wordt in het gelijk gesteld.

De rechter oordeelt dat aan alle elementen van een arbeidsovereenkomst is voldaan, namelijk:

  1. dat arbeid wordt verricht;
  2. dat loon wordt betaald (de stagevergoeding);
  3. dat sprake is van een gezagsverhouding.

Met name het element ‘arbeid verrichten’ is van belang bij de beoordeling of er sprake is van een stage/werk-leerovereenkomst of een arbeidsovereenkomst.

De leerling in deze zaak volgt een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) opleiding. De rechter overweegt dat in deze situatie in de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) uitdrukkelijk de mogelijkheid is opengehouden dat, náást de praktijkovereenkomst, ook een arbeidsovereenkomst tussen de leerling en het leerbedrijf wordt gesloten.

Stage of toch arbeid?

Uit deze uitspraak blijkt weer, dat de rechter niet zozeer kijkt naar de bewoordingen van de overeenkomst, maar naar hoe partijen feitelijk met elkaar omgaan. In dit geval had het element ‘leren of opleiding’ een ondergeschikte rol aan het element ‘arbeid bij de werkgever’.

Het enkele feit dat de werkzaamheden in het kader van een opleiding werden verricht, staat er niet aan in de weg dat de overeenkomst toch als arbeidsovereenkomst wordt gezien. In het geval van een BBL opleiding is het zelfs gebruikelijk dat er naast de stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Daarbij was in deze zaak nog van belang dat de leerling vanaf het begin bepaalde werkzaamheden zelfstandig verrichtte en daarbij geen begeleiding kreeg, dat er geen leerdoelen werden gesteld, dat zij gewoon ingeroosterd werd net als haar andere collega’s en dat zij in het rooster ook vervangen werd door collega’s bij ziekte.

Contact

Als u als werkgever een stagiaire of leerling wilt aannemen, is het dus verstandig om te bedenken hoe u de stagiaire of leerling gaat inzetten en begeleiden.

Neem voor advies en voor het opstellen van een overeenkomst contact op met de juristen van Extendum.

mr. M.I. (Marieke) Westerbeek-Ovink
bedrijfsjurist

06 53 50 39 58
m.westerbeek@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken