HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Afhandeling massaal bezwaar privégebruik auto en BTW

Per 1 juli 2011 is een ingrijpende wijziging van de heffing van BTW over het privégebruik van een auto van de zaak doorgevoerd. Onderdeel van de wijziging is dat BTW dient te worden afgedragen over het privégebruik van de auto. In gevallen waarin niet duidelijk is wat de omvang van dit privégebruik is, bijvoorbeeld omdat geen kilometeradministratie wordt bijgehouden, kan de af te dragen BTW worden berekend op basis van een forfaitaire regeling.

Deze wijziging heeft geleid tot een groot aantal bezwaarschriften.

De Staatssecretaris van Financiën heeft deze bezwaren aangemerkt als massaal bezwaar. Deze aanwijzing heeft tot gevolg gehad dat slechts vier bezwaarschriften zijn uitgeprocedeerd. Op 21 april 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in deze procedures. Op 31 mei 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën op basis van de uitspraken van de Hoge Raad collectieve uitspraak gedaan op de ingediende bezwaarschriften. Deze collectieve uitspraak is gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de Belastingdienst. De belastingplichtigen krijgen zelf geen bericht van deze uitspraak.

De Hoge Raad heeft belastingplichtigen slechts op één punt in het gelijk gesteld. Dit betreft gevallen waarin:

  • De administratie van een ondernemer geen gegevens bevat waaruit is af te leiden in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt én
  • Toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt.

De Hoge Raad heeft beslist dat in deze gevallen de omvang van het privégebruik met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid moet worden bepaald. Op de belastingplichtige rust volgens de Hoge Raad de plicht om aan de Belastingdienst de gegevens te verstrekken op basis waarvan de omvang van het privégebruik kan worden bepaald.

Alle belastingplichtigen die het voorgaande door middel van een bezwaarschrift aan de orde hebben gesteld worden door de Belastingdienst in de gelegenheid gesteld om voor 15 juli 2017 de noodzakelijke gegevens door middel van een via de website van de Belastingdienst beschikbaar gesteld formulier aan te leveren. De Belastingdienst zal een eventuele teruggave binnen zes maanden verlenen.

E. (Bert) Alink
belastingadviseur

06 20 74 59 26
e.alink@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken