HOME  / ONLINE PRODUCTENNextendum Nieuws / Nieuwsbericht

Overzicht recente aanpassingen Kennisbank Accountancy

18-11-2020 | Samenstellingsverklaring tegemoetkoming land- en tuinbouw ondernemers COVID-19

Ten behoeve van ondernemingen in bepaalde landbouwsectoren heeft het Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de subsidieregeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

Vallen de activiteiten van uw cliënt onder de sierteelt of voedingstuinbouw en vraagt uw cliënt een subsidie aan van € 125.000 of hoger en is zijn organisatie niet controleplichtig voor de jaarrekening? Dan heeft hij/zij een samenstellingsverklaring nodig bij de vaststellingsaanvraag.

Ten behoeve van deze samenstelopdracht zijn de volgende modellen op de Kennisbank geplaatst:

 • Checklist opdrachtaanvaarding samenstellen vaststellingsaanvraag Rtlto
 • Opdrachtbevestiging samenstelopdracht vaststellingsaanvraag Rtlto
 • Werkprogramma samenstelopdracht vaststellingsaanvraag Rtlto

18-11-2020 | Controleverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0

Vanaf 7 oktober 2020 kan de vaststellingsaanvraag van de NOW 1.0-subsidie worden ingediend bij het UWV.

Uw cliënt heeft een controleverklaring nodig bij de vaststellingsaanvraag, als deze:

 • een subsidie tussen € 125.000 en € 375.000 aanvraagt en zijn organisatie controleplichtig is voor de jaarrekening, of;
 • een subsidie van € 375.000 of meer aanvraagt, en;
 • gebruikmaakt van werkmaatschappijregeling op grond van artikel 6a.

Ten behoeve van deze controleopdrachten zijn de volgende modellen op de Kennisbank geplaatst:

 • Vragenlijst opdrachtaanvaarding controle NOW 1.0-afrekeningsaanvraag
 • Opdrachtbevestiging controleopdracht NOW 1.0-afrekeningsaanvraag
 • Controleplan NOW 1.0-afrekeningsaanvraag
 • Werkprogramma controleopdracht NOW 1.0-afrekeningsaanvraag

Deze modellen zijn zowel te gebruiken voor de controleopdracht met beperkte mate van zekerheid als voor de controleopdracht met redelijke mate van zekerheid.

05-11-2020 | Update accountantsprotocol NOW 1.0

Het accountantsprotocol voor de accountantsverklaring bij de NOW1.0-afrekening is recent vernieuwd. In dit accountantsprotocol is aangegeven wanneer welke accountantsverklaring vereist is en welke werkzaamheden van de accountant worden verwacht.

Voor de inhoud van deze werkzaamheden verwijst het accountantsprotocol ook naar de nieuwe Standaarden 3900N en 4415N.

29-10-2020 | Samenstellingsverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0

Vanaf 7 oktober 2020 kan de vaststellingsaanvraag van de NOW 1.0-subsidie worden ingediend bij het UWV.

Uw cliënt heeft een samenstellingsverklaring nodig bij de vaststellingsaanvraag, als deze:

 • een voorschot heeft ontvangen van € 100.000 of meer, of;
 • een subsidie tussen € 125.000 en € 375.000 aanvraagt, en;
 • geen gebruikmaakt van de werkmaatschappijregeling op grond van artikel 6a.

Ten behoeve van deze samenstellingsopdracht zijn de volgende modellen op de Kennisbank geplaatst:

 • Checklist opdrachtaanvaarding samenstellen vaststellingsaanvraag NOW 1.0
 • Opdrachtbevestiging samenstelopdracht vaststellingsaanvraag NOW 1.0
 • Werkprogramma samenstelopdracht vaststellingsaanvraag NOW 1.0
 • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag NOW 1.0 (samenstellingsverklaring)
 • Samenstellingsverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0

29-10-2020 | Update derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0

Vanaf 7 oktober 2020 kan de vaststellingsaanvraag van de NOW 1.0-subsidie worden ingediend bij het UWV.

Uw cliënt heeft een derdenverklaring nodig, als deze:

 • een voorschot van € 20.000 tot € 100.000 heeft ontvangen, of;
 • een subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 aanvraagt, en;
 • geen gebruikmaakt van de werkmaatschappijregeling op grond van artikel 6a.

De opdracht tot het afgeven van deze derdenverklaring is voor de accountants een rapport van feitelijke bevindingen geworden. Dus dient deze opdracht uitgevoerd te worden conform de Standaard 4400N. In verband hiermee is het werkprogramma derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0 aangepast.

Daarnaast zijn een voorbeeld opdrachtbevestiging en een model bevestiging bij de vaststellingsaanvraag opgenomen in de Kennisbank.

Onder de tegel ‘Specifieke werkzaamheden’ staan de volgende modellen ten behoeve van het afgeven van de derdenverklaring:

 • Opdrachtbevestiging derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0
 • Derdenverklaring aanvraag tot vaststelling NOW-subsidie
 • Uitleg formulier derdenverklaring aanvraag tot vaststelling NOW-subsidie
 • Werkprogramma derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0 (aangepast i.v.m. 4400N-opdracht)
 • Bespreekpuntenlijst derdenverklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0
 • Bevestiging bij de vaststellingsaanvraag NOW 1.0 (derdenverklaring)

Het derde model, de uitleg formulier derdenverklaring, geeft een toelichting aan de aanvrager wanneer een derdenverklaring aan de orde is en welke werkzaamheden u als deskundige derde moet verrichten ten behoeve van het afgeven van de derdenverklaring.

Het vijfde model, de bespreekpuntenlijst derdenverklaring, is een bijlage bij het werkprogramma derdenverklaring.

08-10-2020 | Eigen verklaring NOW 1.0

Vanaf 7 oktober 2020 kan de vaststellingsaanvraag van de NOW 1.0-subsidie worden ingediend bij het UWV.

Uw cliënt kan een vaststellingsaanvraag samen met een eigen verklaring indienen, als deze:

 • een voorschot heeft ontvangen lager dan € 20.000, of;
 • een subsidie aanvraagt lager dan € 25.000, en;
 • geen gebruikmaakt van de werkmaatschappijregeling op grond van artikel 6a.

Ondersteunt u uw cliënt bij de vaststellingsaanvraag met een eigen verklaring? Dan kunt u gebruik maken van ons Werkprogramma eigen verklaring vaststellingsaanvraag NOW 1.0.

D.G. (Dick) Lokerse AA
adviseur vaktechniek accountancy

06 20 93 33 87
d.lokerse@extendum.nl

drs. G.I. (Guus) de Vries RA
adviseur vaktechniek accountancy

06 13 54 30 85
g.devries@extendum.nl

iOS touchscreen gebruikers: Voor delen 2 keer tikken